Gå till huvudinnehåll

Skjutreglage - AJAX/Webview

Skjutreglageobjektet erbjuder alternativa möjligheter att välja värden i QlikView-fält och att föra in värden i QlikView-variabler. Det finns två olika visningslägen för skjutreglaget.

Skjutreglage: Objektmeny

Objektmenyn kan öppnas i form av en kontextmeny genom att du högerklickar på ett arkobjekt eller klickar på ikonen i objektets namnlist (om den visas).

Kommandona i menyn varierar beroende på om man använder WebView inifrån QlikView eller om man öppnar dokumentet via en webbläsare. Menyn innehåller följande kommandon:

Egenskaper...

Öppnar dialogen Egenskaper för det aktiva arkobjektet.

Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

Anteckningar och kommentarer

Kopiera

Kopierar markerade arkobjekt till Urklipp. Denna funktion kopierar endast arkobjekt, inte data eller bilder.

Skriv ut...

Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat.

Skicka till Excel

Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat.

Exportera...

Öppnar dialogen Spara som där man kan ange sökväg, filnamn och (tabell)filtyp för det exporterade datainnehållet.

Minimera

Minimerar objektet till en ikon. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat. Detta kommando finns endast tillgängligt om minimering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.

Återställ

Återställer ett minimerat eller maximerat objekt till ursprunglig storlek och placering. Samma resultat uppnås om man dubbelklickar på en minimerad ikon för objektet eller på ikonen i ett maximerat objekts namnlist (om den visas). Kommandot är endast tillgängligt för minimerade eller maximerade objekt.

Maximera

Förstorar objektet så att det fyller arket. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat. Detta kommando finns endast tillgängligt om maximering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.

Ta bort

Avlägsnar det valda objektet från arket.

Egenskaper skjutreglage

Dialogen Egenskaper öppnas när du väljer Egenskaper i Objekt -menyn Om kommandot Egenskaper är inaktivt har du antagligen inte de rättigheter som krävs för att göra ändringar i egenskapsdialogen.

Fält Välj det fält du vill inkludera i skjutreglaget från listrutan. Välj om objektet ska kopplas till ett Fält eller en Variabel.
Variabel/variabler Välj variabeln i listrutan. Välj om objektet ska kopplas till ett Fält eller en Variabel.
Skjutreglage-läge Enskilt värde
För att välja ett enskilt värde.

Flervärde (intervall)
För att välja ett intervall av värden.
Värdetyp Diskreta
För att välja diskreta värden.

Kontinuerlig/Numerisk
För att välja kontinuerliga/numeriska värden (ej tillgängligt i läget Envärdes med Fältdata).
Mer.../Mindre... Klicka på knappen för att expandera eller dölja underdialogerna som innehåller ytterligare flikar.

Allmänt

När Fält är valt blir Min-värde, Max-värde och Statiska steg avaktiverade och när Variabel är valt aktiveras de.

Lägsta värde

Anger ett fast minimivärde för objektet. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Högsta värde

Anger ett fast maximivärde för objektet. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Statiskt steg

Anger ett fast intervall för skalstreck för axeln. Om inställningen innebär att det blir fler än 100 skalstreck kommer det använda värdet att förändras. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Flytta med markering

Endast tillgänglig för visningsläget skjutreglage. Förbigå låst fält Urval kan göras via skjutreglaget i ett fält även om fältet är låst. Fältet är alltjämt låst för logiska förändringar som orsakas av val i andra fält.

Tal


Varje fält har ett standardtalformat som kan ställas in på sidan Dokumentegenskaper: Talsida. Du kan emellertid välja att ha ett separat talformat för ett enskilt arkobjekt. Denna egenskapsdialog gäller det aktiva objektet och innehåller följande kontroller för formateringsvärden: Förbigå standardinställningar Välj inställningen för att förbigå standardinställningarna för det aktiva objektet. Talformat Välj ett talformat bland alternativen nedan.


Blandat

Både tal och text. Tal visas i sitt ursprungliga format.


Tal

Visar numeriska värden med det antal siffror som är angivet i

Precision

.


Heltal

Visar numeriska värden som heltal.


Fastställd till

Visar numeriska värden med det antal decimalsiffror som är angivet i

Decimaler

.


Valuta

Visar värden i det format som är angivet i fältet

Formatsträng

. Ett exempel på detta format visas i

Förhandsgranska

. Standardformatet är valutaformatet för Windows.


Datum

Visar värden som kan tolkas som datum i det format som är angivet i

Formatsträng

. Ett exempel på detta format visas i

Förhandsgranska

.


Tid

Visar värden som kan tolkas som tid i det format som är angivet i

Formatsträng

. Ett exempel på detta format visas i

Förhandsgranska

.


Tidsmarkör

Visar värden som kan tolkas som datum + tid i det format som är angivet i

Formatsträng

. Ett exempel på detta format visas i

Förhandsgranska

.


Intervall


Visar tid som tidsintervall, dvs. format = mm visar värdet som antal minuter sedan kalenderns början (1899:12:30:24:00). Formatsträng Ställer in formatkoden som ytterligare preciserar presentationsformatet för fältet.

ISO

ställer in formatet på ISO-standard. Gäller endast för

Datum

,

Tid

,

Tidsmarkör

och

Intervall

.

Sys

ställer in formatet efter systeminställningarna. Precision Antal siffror som visas. Decimaler Antal decimaler som visas. Decimalavgränsare Anger symbolen för decimalavgränsare. Tusentalsavgränsare Anger symbolen för tusentalsavgränsare. I procent Visar formatering i procent i stället för absoluta tal. Inställningen kan bara tillämpas för

Tal

,

Heltal

och

Fastställd till

. Förhandsgranska Förhandsvisning av ovan angiven formatkod.


Egenskaper skjutreglage: Presentation

Presentation

Bakgrundsfärg Anger en bakgrundsfärg. Färgen kan vara enfärgad eller tonad. Klicka på för att välja en färg.
Bakgrundsbild Lägger en bild som bakgrund. Klicka på för att välja en bild. Klicka på för att öppna popup-fönstret Bild.
Mer.../Mindre...

Format

Text För att ange en teckenfärg klicka på . För att ange ett teckensnitt klicka på .
Teckensnitt på namnlist

För att ange ett teckensnitt för namnlisten klicka på .

Aktiv namnlist Om du vill ange en bakgrundsfärg för den aktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klicka på .
Inaktiv namnlist Om du vill ange en bakgrundsfärg för den inaktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klicka på .
Använd ram Markera denna kryssruta om arkobjektet ska omges av en ram. Klicka på för att ange ramens färg.
Kantbredd Ange kantbredden i fältet eller dra kontrollen till önskad bredd. Bredden anges i pixlar.
Runda hörn Klicka på för att öppna popup-fönstret Rundade hörn.
Observera:

Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

Egenskaper skjutreglage: Namnlist

Namnlist

Etikett Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Om ingen Etikett anges, används fältets namn under förutsättning att Visa namnlist är valt. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Visa namnlist Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.
Justering av namnlist Vänster/Centrerad/Höger
Namnlist i flera rader (radbrytning) Om detta alternativ är markerat kommer texten att brytas på två eller fler rader.
Antal rader Om flera rader är tillåtna för namnlisten anger du antal rader i fältet eller drar kontrollen till önskat värde.
Justering av namnlist Övre/Centrerad/Nedre
Mer.../Mindre...

Ikoner i namnlist

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

Meny

Öppnar en objektmeny.

Radera

Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet.

Skriv ut

Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Kopiera data

Kopierar alla fältvärden i arkobjektet. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Kopiera bild till Urklipp

Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Skicka till Excel

Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Tillåt minimering

Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.

Automatisk minimering

Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.

Tillåt maximering

Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.

Hjälptext

Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Exempelvis kan du lägga till en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.

Snabbval

Här kan du aktivera snabbval för snabb växling mellan diagramtyper. Alternativet är inte tillgängligt för alla objekt. Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-dialogen Snabbvalsinställningar

Markera diagramtyperna som ska bli föremål för snabbvalsändring.

Egenskaper skjutreglage: Alternativ

Alternativ

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

Spärrad Diagrammet blir spärrat. Inga val kan göras genom att klicka eller "måla" i diagrammet.
Tillåt flytta/ändra storlek Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
Tillåt kopiera/klona Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet. Inställningen hanteras inte av alla klienter.
Anpassa objektets storlek efter data Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.
Tillåt att info visas i namnlist När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten. Alternativet visas endast för listboxar, statistikboxar, multiboxar och indataboxar.
Bevara rullningslistens läge När kryssrutan och motsvarande kryssruta i dialogen Användaregenskaper: Objekt är markerade kommer QlikView att bevara den vertikala rullningslistens läge när ett val görs i tabellobjekt.
Använd visningsvillkor Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar det villkor som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de val som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet false. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Normal Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för objektet.
Minimerad Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för det minimerade objektet.
Mer.../Mindre...

Alternativ

Ägare Användarens domän- och användar-ID
Dela objekt Gör det möjligt att dela objekt med andra användare. Om du aktiverar detta val aktiveras inställningarna nedan.
Dela med Visa antingen Dela med alla eller Dela enligt användarnamn.
Användare (domän\användar-ID) Om Dela enligt användarnamn är valt visas en lista över tillagda användare. Lägg till användare genom att klicka på , markera raden som läggs till för att låsa upp den och redigera användarinformationen. Ta bort användare genom att klicka på efter varje användare som ska tas bort.