Gå till huvudinnehåll

Polärdiagram - AJAX/Webview

Man skulle kunna beskriva polärdiagram som linjediagram där x-axeln har vridits runt 360 grader och som har en y-axel för varje x-värde. Resultatet påminner om ett spindelnät eller en radarskärm.

Polärdiagram: Objektmeny

Objektmenyn kan öppnas i form av en kontextmeny genom att du högerklickar på ett arkobjekt eller klickar på ikonen i objektets namnlist (om den visas).

Kommandona i menyn varierar beroende på om man använder WebView inifrån QlikView eller om man öppnar dokumentet via en webbläsare. Menyn innehåller följande kommandon:

Egenskaper...

Öppnar dialogen Egenskaper för det aktiva arkobjektet.

Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

Anteckningar och kommentarer

Frikoppla Diagrammets titel får tillägget (Frikopplat) och diagrammet uppdateras inte längre med urval som görs i dokumentet (men urval kan fortfarande göras från diagrammet). Kommandot är endast tillgängligt om diagrammet är kopplat. Genom att skapa en kopia av ett diagram och frikoppla den kan du göra direkta jämförelser mellan kopian och originalet.
Koppla Kopplar ett frikopplat diagram. Diagrammet blir dynamiskt länkat till data. Kommandot är endast tillgängligt om diagrammet är frikopplat.
Referensdiagram När du väljer detta alternativ anger du en diagramreferens, d.v.s. en fast ritpunkt i diagrammet med de aktuella valen. När du gör ytterligare val i dokumentet stannar referensritpunkten kvar i diagrammet och visas i bleka färger i bakgrunden. Diagramaxlar etcetera justeras så att de alltid inkluderar så mycket som möjligt av bakgrundsdata och aktuella data. Den aktuella informationen ritas alltid ovanpå referensritpunkten, så vissa delar av referensritpunkten kan döljas bakom aktuella data. Referensritytor för diagram kan endast visas med vissa sorters diagram, t ex stapel-, linje-, kombinations-, polär-, x-y- rutnätsdiagram samt mätare med nålar. Det går inte att ange referenser för diagram som innehåller hierarkiska eller cykliska grupper. Referensen går förlorad när dokumentet stängs eller data laddas. Högst 500 objekt kan inkluderas när du använder alternativet Ange referens.
Radera referens Detta menyval ersätter kommandot Ange referens när en referens har angivits. Om du väljer det raderas föregående referens och diagrammet återgår till det vanliga rityteläget.
Radera alla val

Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat.

Kopiera

Kopierar markerade arkobjekt till Urklipp. Denna funktion kopierar endast arkobjekt, inte data eller bilder.

Skriv ut...

Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat.

Skicka till Excel

Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat.

Exportera...

Öppnar dialogen Spara som där man kan ange sökväg, filnamn och (tabell)filtyp för det exporterade datainnehållet.

Snabbval

Gör det möjligt att förvandla det aktuella diagrammet till en annan diagramtyp. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat. Endast tillgänglig om Snabbval för diagram är aktiverat på fliken Namnlist i dialogen Egenskaper.

Minimera

Minimerar objektet till en ikon. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat. Detta kommando finns endast tillgängligt om minimering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.

Återställ

Återställer ett minimerat eller maximerat objekt till ursprunglig storlek och placering. Samma resultat uppnås om man dubbelklickar på en minimerad ikon för objektet eller på ikonen i ett maximerat objekts namnlist (om den visas). Kommandot är endast tillgängligt för minimerade eller maximerade objekt.

Maximera

Förstorar objektet så att det fyller arket. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat. Detta kommando finns endast tillgängligt om maximering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.

Ta bort

Avlägsnar det valda objektet från arket.

Egenskaper för polärdiagram

Dialogen Egenskaper öppnas när du väljer Egenskaper i Objekt -menyn Om kommandot Egenskaper är inaktivt har du antagligen inte de rättigheter som krävs för att göra ändringar i egenskapsdialogen.

Dimensioner

Välj dimensioner i listrutan. För att lägga till en dimension klicka på . Välj en dimension i listrutan. Använd ikonen för att flytta element i listan. Ikonen tar bort element från listan. Klicka på knappen Mer... för ytterligare inställningar.

Dimension

Villkor för aktivering

Om denna ruta markeras visas eller döljs dimensionen dynamiskt, beroende på värdet hos ett angivet villkorsuttryck. Klicka på knappen i redigeringsrutan nedan.

Dimension

Visar den dimension som för närvarande är vald.

Visa etikett

Markera denna kryssruta för att visa en dimensionsetikett (fältnamnet) på x-axeln.

Dölj nollvärden

Om denna kryssruta är markerad kommer det fält som har valts som Dimension inte att visas i diagrammet om dess värde är NULL.

Visa alla värden

Markera denna kryssruta för att visa diagrammets alla dimensionsfältvärden, även de logiskt uteslutna värdena.

Visa axeletiketter

Markera denna kryssruta för att visa det valda dimensionsfältets teckenförklaring (fältvärdenas namn) på x-axeln.

Begränsa antal tecken i axeletiketter

Markera denna kryssruta för att begränsa längden på dimensionsvärdessträngarna som ska visas på axlarna och i diagrammets teckenförklaring. Ange antal tecken i indatafältet eller dra kontrollen till önskat värde. Trunkerade värden följs av ... i diagrammet. Detta alternativ kan användas oberoende av de andra alternativen i denna grupp.

Spaljéinställning - första dimensionen

Om alternativet markeras aktiveras spaljédiagrammet, som kan visa en uppsättning diagram som bygger på diagrammets första dimension.

Fast antal kolumner

Ange hur många kolumner spaljédiagrammet ska visa. Ange antal kolumner i indatafältet eller dra kontrollen till önskat värde.

Fast antal rader

Ange hur många rader spaljédiagrammet ska visa. Ange antal rader i indatafältet eller dra kontrollen till önskat värde.

Andra dimensionen

Aktiverar den andra dimensionen i spaljédiagrammet. Om en andra dimension används, visas första dimensionens värden som kolumner i spaljén, medan den sekundära dimensionens värde visas som rader.

Sortera


Anger sorteringsordningen för värdena som visas i arkobjektet. Vissa sorteringsalternativ förekommer inte för alla arkobjekt.
Om flera sorteringsordningar anges, blir deras inbördes rangordning status, uttryck, frekvens, numeriskt värde, alfabetisk ordning, laddningsordning. Med Tillstånd menas det logiska tillståndet (valt, valbart eller uteslutet).

Primär sortering

Y-värde
Anger om dimensionsvärdena ska sorteras efter y-axelns numeriska värde. Detta alternativ finns inte för beräknade dimensioner.
Frekvens
Sorterar fältvärdena efter frekvens (antal förekomster i tabellen).
Numeriskt värde
Sorterar fältvärdena efter deras numeriska värden.
Text
Sorterar fältvärdena i alfabetisk ordning.
Laddningsordning
Sorterar fältvärdena efter ursprunglig laddningsordning.

Sekundär sortering

Frekvens
Sorterar fältvärdena efter frekvens (antal förekomster i tabellen).
Numeriskt värde
Sorterar fältvärdena efter deras numeriska värden.
Text
Sorterar fältvärdena i alfabetisk ordning.
Laddningsordning
Sorterar fältvärdena efter ursprunglig laddningsordning.

Sortera efter Uttryck

Sorterar fältvärdena enligt det angivna uttrycket. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Behåll valda överst

Aktivera inställningen om valda värden ska stanna kvar överst.

Begränsningar

Begränsa vilka värden som visas med hjälp av det primära uttrycket

Egenskaperna används för att ange hur många dimensionsvärden som ska visas i diagrammet. Se inställningarna nedan.

Visa endast

Välj detta alternativ om du vill visa ett angivet antal Första, Största eller Minsta värden. Om värdet är satt till 5 visas fem värden. Om Visa övriga är aktiverat för dimensionen kommer segmentet Övriga att vara ett av de fem segment som visas.

Alternativet Första returnerar raderna utifrån de alternativ som är valda på fliken Sortering för egenskapsdialogen. Om diagrammet är en rak tabell returneras raderna så som den primära sorteringen visade dem då. Med andra ord kan en användare ändra visningen av värdena genom att dubbelklicka på valfri kolumnrubrik och göra kolumnen primär.

Alaternativet Högsta returnerar raderna i fallande ordning baserat på det första uttrycket i diagrammet. Om funktionen används på en rak tabell förblir dimensionsvärdena de samma medan uttrycken sorteras interaktivt. Dimensionsvärdena kommer eventuellt att ändras när uttryckens ordning ändras.

Alternativet Lägsta returnerar raderna i stigande ordning baserat på det första uttrycket i diagrammet. Om funktionen används på en rak tabell förblir dimensionsvärdena de samma medan uttrycken sorteras interaktivt. Dimensionsvärdena kommer eventuellt att ändras när uttryckens ordning ändras.

Ange det antal värden som ska visas. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Välj Inkludera gränsvärden för att inkludera det dimensionsvärde som innehåller jämförelsevärdet.

Visa endast värden som är:

Välj detta alternativ för att visa alla dimensionsvärden som uppfyller det angivna villkoret för detta alternativ. Välj att visa värden i procent av totalen, eller som en exakt summa. Alternativet relativt totalen aktiverar ett relativt läge som påminner om alternativet Relativ på fliken Uttryck i objektets egenskapsdialog. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Visa endast värden som sammanlagt ger:

När detta alternativ är markerat ackumuleras alla rader fram till den aktuella raden och resultatet jämförs med värdet som är angivet i alternativet. Alternativet relativt totalen aktiverar ett relativt läge som påminner om alternativet Relativ på fliken Uttryck i egenskapsdialogen. De ackumulerade värdena (baserat på första, största eller minsta värdena) jämförs sedan med totalen. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Visa övriga

När detta alternativ är aktiverat visas ett segment, Övriga, i diagrammet. Alla dimensionsvärden som inte uppfyller jämförelsekriterierna för visningsbegränsningar grupperas i segmentet Övriga. Om det finns dimensioner efter den valda dimensionen anger inställningen Dölj inre dimensioner om enskilda värden för de därpå följande / inre dimensionerna ska visas i diagrammet.

Etikett
Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Om det finns dimensioner efter den valda dimensionen anger inställningen Dölj inre dimensioner om enskilda värden för de därpå följande / inre dimensionerna ska visas i diagrammet.

Visa totalvärde

Diagrammet visar en total för den valda dimensionen när detta alternativ är aktiverat. Denna total agerar inte likadant som uttryckstotalen, som fortfarande är konfigurerad på fliken Uttryck i egenskapsdialogen.

Etikett
Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Använd övergripande gruppering

Alternativet berör endast inre dimensioner. När alternativet är aktiverat beräknas begränsningarna enbart på den valda dimensionen. Alla tidigare dimensioner ignoreras. Om det är avaktiverat beräknas begränsningarna på alla tidigare dimensioner.

Axel

Visa axel

Markera alternativet för att visa axeln.

Axelbredd

Ange axelns bredd i fältet eller dra kontrollen till önskad bredd.

Huvudetikett

Välj hur huvudetiketterna ska visas: Horisontell, Vertikal eller Lutad.

Deletikett

Välj hur deletiketterna ska visas: Horisontell, Vertikal eller Lutad.

Visa rutnät

Kryssa i rutan för att visa ett rutnät som utgår från skalstrecken på x-axeln. Rutnätets linjer kan formateras med inställningarna Rutnätsformat och Rutnätsfärg.

Visa linjer för delskala

Kryssa i rutan för att visa delstreck mellan rutnätets streck. Detta alternativ är endast tillgängligt om Visa rutnät är valt. Rutnätets linjer kan formateras med inställningarna Rutnätsformat och Rutnätsfärg.

Stapla etiketter

Staplar x-axelns etiketter vid brist på plats.

Omvänd stapling

X-axelns etiketter staplas normalt nerifrån och upp och från vänster till höger. När alternativet är markerat vänds staplingsordningen uppfrån och ner.

Kontinuerlig X-axel

Ställer in x-axeln så att den blir kontinuerlig, dvs. den tolkas numeriskt och visas med numeriskt korrekta intervaller.

Börja med 0

Fixerar den nedre änden av y-axeln till noll. Denna funktion är inte tillgänglig när man använder en logaritmisk axel.

Statiskt minimum

Anger ett fast minimivärde för axeln. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Statistiskt maximum

Anger ett fast maximivärde för axeln. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Statiskt steg

Anger ett fast intervall för skalstreck för axeln. Om inställningen innebär att det blir fler än 100 skalstreck kommer det använda värdet att förändras. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Historik

Om man skriver in ett heltal i redigeringsrutan, kommer x-axeln att fortsätta till vänster om de befintliga datapunkterna. Detta är användbart när man använder trendlinjer. Historiklinjen blir streckad. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Prognos

Om man skriver in ett heltal i redigeringsrutan, kommer x-axeln att fortsätta till höger om de befintliga datapunkterna. Detta är användbart när man använder trendlinjer. Prognoslinjen blir streckad. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Uttryck

Välj uttryck i listrutan. För att lägga till ett uttryck klickar du på . Välj ett uttryck i listrutan. Använd ikonen för att flytta element i listan. Ikonen tar bort element från listan. Klicka på knappen Mer... för ytterligare information.

Uttryck

Uttryck

Aktivera

Denna kryssruta måste vara markerad för att uttrycket ska användas. Genom att avmarkera den gör man uttrycket vilande.

Villkor

Om denna ruta markeras visas eller döljs uttrycket dynamiskt, beroende på värdet hos ett angivet villkorsuttryck. Klicka på knappen i redigeringsrutan nedan.

Etikett

Uttryckets etikett. Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Uttryck

Visar det uttryck som för närvarande är valt.

Kommentar

Uttryckets skapare kan beskriva dess syfte och funktion. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Osynlig

Döljer uttrycket.

Visa i procent relativt

Diagrammet visar resultatet i procent i stället för i absoluta tal.

Ackumulera uttryck

Kryssa i denna ruta för att ackumulera uttryck. Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Visa i teckenförklaring

När flera uttryck används samtidigt, kommer detta alternativ att visa en etikett med uttrycken och deras korresponderande färger intill diagrammet.

Linje - och symbolinställningar

Kryssa i rutan för att göra layoutinställningar för linjer och symboler. Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-fönstret Linje - och symbolinställningar

Linje

Gör inställningar för linjelayouten.


Symbol

Gör inställningar för layouten för de symboler som används.

Inställningar för värdevisning

Markera detta alternativ för att ange hur värden ska visas. Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Format för attribututtryck

Bakgrundsfärg
Ange ett attribututtryck för att beräkna den grundläggande ritfärgen för datapunkten. Det uttryck som används bör resultera i en giltig färgåtergivning (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå färgkomponenterna enligt Visual Basics definition). Någon av de speciella färgfunktionerna för diagram kan användas för detta ändamål. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgåtergivning används svart.
Linjetyp
Ange ett attribututtryck som beräknar linjtetypen för den linje eller det linjesegment som associeras med datapunkten. Linjens relativa bredd kan kontrolleras genom att man lägger till taggen <Wn> där n är en multiplikationsfaktor som används på diagrammets standardlinjebredd. Talet n måste vara ett reellt tal mellan 0,5 och 8. Exempelvis: <W2,5>. Linjens typ ställer du in genom att inkludera taggen <Sn> där n är ett heltal mellan 1 och 4 som anger linjetypen (1=hel, 2= streckad, 3=prickad, 4=streckad/prickad). Exempelvis: <S3>. Taggarna <Wn> och <Sn> kan kombineras fritt men endast den första förekomsten av vardera tagg räknas. Taggarna måste omges av enkla citattecken.

Axel

Visa axel

Markera alternativet för att visa axeln.

Axelbredd

Ange axelns bredd i fältet eller dra kontrollen till önskad bredd.

Dela axel

Kryssa i rutan för att dela y-axeln i två delar, vilket ger intrycket av två diagram som har en gemensam x-axel.

Läge

Välj placeringen Vänster eller Höger. Om Dela axel är valt kan du välja placeringen Övre eller Nedre.

Visa rutnät

Kryssa i rutan för att visa ett rutnät som utgår från skalstrecken på x-axeln. Rutnätets linjer kan formateras med inställningarna Rutnätsformat och Rutnätsfärg.

Visa linjer för delskala

Kryssa i rutan för att visa delstreck mellan rutnätets streck. Detta alternativ är endast tillgängligt om Visa rutnät är valt. Rutnätets linjer kan formateras med inställningarna Rutnätsformat och Rutnätsfärg.

Logaritmisk skala

Om denna kryssruta är markerad blir skalan logaritmisk.

Börja med 0

Fixerar den nedre änden av y-axeln till noll. Denna funktion är inte tillgänglig när man använder en logaritmisk axel.

Statiskt minimum

Anger ett fast minimivärde för axeln. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Statistiskt maximum

Anger ett fast maximivärde för axeln. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Statiskt steg

Anger ett fast intervall för skalstreck för axeln. Om inställningen innebär att det blir fler än 100 skalstreck kommer det använda värdet att förändras. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Mitten

Anger ett fast värde på axeln som kommer att placeras i mitten av ritytan. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

 
Visa titel Som standard används namnet på det första uttryck som definieras. Avmarkera kryssrutan om ingen titel ska visas. Titeln kan definieras som en dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Mer.../Mindre... Klicka på knappen för att expandera eller dölja underdialogerna som innehåller ytterligare flikar. Beroende på om fältet Dimensioner eller fältet Uttryck är aktivt visas olika flikar.

Egenskaper för polärdiagram: Presentation

Presentation

Utseende Välj ett utseende i listrutan.
Visa teckenförklaring Visar en teckenförklaring i diagrammet. Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-fönstret Inställningar för teckenförklaringar


Teckenförklaringsformat

Anger teckenförklaringsformatet.


Vertikal

Anger teckenförklaringens vertikala justering.


Radavstånd

Anger avståndet mellan objekten i teckenförklaringen.


Omvänd ordning

Markera den här kryssrutan om du vill vända på teckenförklaringens sorteringsordning.


Radbryt celltext

Om denna ruta är markerad bryts texten i teckenförklaringen i två eller fler rader.


Flervärdes Om alternativet är markerat visas datapunkter som flervärdes.
Linjebredd Här kan man ställa in bredden för linjer.
Symbolstorlek Ställer in storleken för symboler (när sådana används).
Bakgrund Här ställer man in diagrammets bakgrund. Följande alternativ finns:
Färg
Klicka på för att välja en färg.
Bild
Klicka på för att byta bild.
Dynamisk bild

Klicka på för att välja en dynamisk bild.

Ange en dynamisk formel för att visa en dynamisk bakgrundsbild som ändras med urvalet.
Genomskinlighet för bakgrund Klicka på för att ange genomskinlighet för bakgrunden. Ange ett värde i rutan eller dra i kontrollen för att ange genomskinligheten.
Mer.../Mindre...

Allmänt

Omvänd riktning

När denna kryssruta är markerad visas värdena i diagrammet i omvänd ordning. Om diagrammet till exempel visar de tio högsta värdena och rutan kryssas i kommer diagrammet att visa de tio lägsta värdena.

Maximalt antal visade värden

I denna ruta anger man en övre gräns för antalet datapunkter som ska visa värden i diagrammet. Om ingen gräns anges kommer alla datapunkters värden att visas. Detta kan påverka tydligheten negativt.

Dölj nollvärden

Om denna kryssruta är markerad, kommer alla kombinationer av de dimensionsfält som returnerar noll eller null för alla uttryck att utelämnas i uträkningen. Alternativet är förvalt.

Visa inte saknade värden

Om denna kryssruta är markerad, kommer alla kombinationer av de dimensionsfält som associeras endast med nullvärden i alla fält i alla uttryck att utelämnas i uträkningen. Alternativet är förvalt. I vissa fall kan det vara lämpligt att slå av funktionen, t.ex. om man vill räkna nullvärden i ett diagram.

Synkronisera nollnivå för uttrycksaxlar

Synkroniserar nollnivån för de båda y-axlarna (vänster/höger eller övre/nedre).

Använd komplett symboluppsättning

Detta alternativ ger tillgång till fler symboler (cirklar, trianglar med mera).

Halvgenomskinliga

Markera detta alternativ om fyllda linjer ska ritas halvgenomskinliga.

Vertikala tal

Visar värdena vertikalt.

Rita tal i segment

Om kryssrutan är markerad ritas värden på datapunkter inuti segmenten i stället för ovanför dem.

Popup-etiketter

Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

Markera

Om denna kryssruta är markerad kommer den linje eller symbol som man hovrar över med musmarkören att framhävas för bättre överblick. Detta fungerar även i de teckenförklaringar där det är applicerbart.

Villkor för uträkning

Genom att skriva ett uttryck i denna textruta anger man ett villkor som måste vara uppfyllt för att diagrammet ska räknas ut. Om villkoret inte uppfylls, visas texten "Villkor för uträkning inte uppfyllt" i diagrammet. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Format

Teckenförklaring

För att ange färg på teckenförklaringen klicka på . För att ange en teckenfärg klicka på . För att ange ett teckensnitt klicka på .

Format för diagramtitel

För att ange en teckenfärg för diagrammets titel klicka på . För att ange ett teckensnitt klicka på .

Teckensnitt på bildrubrik

För att ange ett teckensnitt för namnlisten klicka på .

Aktiv namnlist

Om du vill ange en bakgrundsfärg för den aktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klicka på .

Inaktiv namnlist

Om du vill ange en bakgrundsfärg för den inaktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klicka på .

Använd ram

Markera denna kryssruta om arkobjektet ska omges av en ram. Klicka på för att ange ramens färg.

Kantbredd

Ange ett värde eller dra kontrollen för att ställa in bredden på kanten. Bredden anges i pixlar.

Runda hörn

Klicka på för att öppna popup-fönstret Rundade hörn.

Observera:

Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

Runda hörn

Välj

Fast

eller

Relativ

för hörnens rundhet och vilka hörn som ska justeras. Välj även

Kvadratisk form

genom att ange ett värde. 

Bakgrund för rullningslist

För att ange rullningslistens bakgrundsfärg klicka på .

Skjutreglage för rullningslist

För att ange skjutreglagets färg klicka på .

Bredd på rullningslist

Ange ett värde eller dra kontrollen för att ställa in bredden på rullningslisten. Kontrollen påverkar både bredden och den relativa storleken på rullningslistens symboler.

Referenslinjer

Referenslinjer

Lägg till en referenslinje genom att klicka på .

Visa etikett i diagram

Visar en etikett intill referenslinjen.

Etikett

Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Om ingen Etikett anges, används fältets namn under förutsättning att Visa namnlist är valt. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

X-axel

Välj detta alternativ om referenslinjen ska utgå från x-axeln.

Uttryck

Det värde varifrån referenslinjen ska utgå. Ange det uttryck du vill använda som startpunkt.

Linjetjocklek

Anger linjens tjocklek.

Linjetyp

Anger referenslinjens format.

Linjefärg

Anger referenslinjens färg.

Använd visningsvillkor

Referenslinjen visas eller döljs beroende på ett villkors-uttryck som evalueras varje gång diagrammet ska ritas. Referenslinjen döljs bara om uttrycket returnerar FALSE.

Villkor

Ange det villkorade uttrycket. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Text

Text i diagram

Klicka på för att lägga till text i diagrammet.

Text

Texten som har lagts till under Text i diagram visas här.

Lutningsvinkel

Ange en vinkel mellan 0 och 360 grader för texten. 0 är standardvärde.

Horisontell justering

Anger den horisontella justeringen.

Överst

Den text som är vald i listan tvingas till förgrunden när ett diagram ritas.

Textformat

För att ange en bakgrundsfärg för texten klicka på .
För att ange en teckenfärg klicka på . För att ange ett teckensnitt klicka på .

Storlek Placering

Anger placering och storlek för texten på objektet.

Egenskaper för polärdiagram: Namnlist

Namnlist

Etikett Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Om ingen Etikett anges, används fältets namn under förutsättning att Visa namnlist är valt. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Visa namnlist Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.
Justering av namnlist Vänster/Centrerad/Höger
Namnlist i flera rader (radbrytning) Om detta alternativ är markerat kommer texten att brytas på två eller fler rader.
Antal rader Om flera rader är tillåtna för namnlisten anger du antal rader i fältet eller drar kontrollen till önskat värde.
Justering av namnlist Övre/Centrerad/Nedre
Mer.../Mindre...

Ikoner i namnlist

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

Meny

Öppnar en objektmeny.

Radera

Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet.

Skriv ut

Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Kopiera data

Kopierar alla fältvärden i arkobjektet. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Kopiera bild till Urklipp

Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Skicka till Excel

Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Tillåt minimering

Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.

Automatisk minimering

Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.

Tillåt maximering

Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.

Hjälptext

Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Exempelvis kan du lägga till en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.

Snabbval

Här kan du aktivera snabbval för snabb växling mellan diagramtyper. Alternativet är inte tillgängligt för alla objekt. Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-dialogen Snabbvalsinställningar

Markera diagramtyperna som ska bli föremål för snabbvalsändring.

Egenskaper för polärdiagram: Alternativ

Alternativ

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

Spärrad Diagrammet blir spärrat. Inga val kan göras genom att klicka eller "måla" i diagrammet.
Tillåt flytta/ändra storlek Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
Tillåt kopiera/klona Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet. Inställningen hanteras inte av alla klienter.
Anpassa objektets storlek efter data Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.
Tillåt att info visas i namnlist När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten. Alternativet visas endast för listboxar, statistikboxar, multiboxar och indataboxar.
Bevara rullningslistens läge När kryssrutan och motsvarande kryssruta i dialogen Användaregenskaper: Objekt är markerade kommer QlikView att bevara den vertikala rullningslistens läge när ett val görs i tabellobjekt.
Använd visningsvillkor Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar det villkor som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de val som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet false. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Normal Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för objektet.
Minimerad Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för det minimerade objektet.
Mer.../Mindre...

Alternativ

Ägare Användarens domän- och användar-ID
Dela objekt Gör det möjligt att dela objekt med andra användare. Om du aktiverar detta val aktiveras inställningarna nedan.
Dela med Visa antingen Dela med alla eller Dela enligt användarnamn.
Användare (domän\användar-ID) Om Dela enligt användarnamn är valt visas en lista över tillagda användare. Lägg till användare genom att klicka på , markera raden som läggs till för att låsa upp den och redigera användarinformationen. Ta bort användare genom att klicka på efter varje användare som ska tas bort.