Gå till huvudinnehåll

Multibox - AJAX/Webview

Multiboxen är ett arkobjekt som visar flera fält samtidigt.

För varje fält i multiboxen finns också en indikator, en liten lysdiod som informerar om innehållet i multiboxen. En grön lysdiod betyder att det finns valda värden, en vit att det finns valbara värden och en grå att det inte finns några möjliga värden i listrutan.

Multibox: Objektmeny

Objektmenyn kan öppnas i form av en kontextmeny genom att du högerklickar på ett arkobjekt eller klickar på ikonen i objektets namnlist (om den visas).

Kommandona i menyn varierar beroende på om man använder WebView inifrån QlikView eller om man öppnar dokumentet via en webbläsare. Menyn innehåller följande kommandon:

Egenskaper...

Öppnar dialogen Egenskaper för det aktiva arkobjektet.

Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

Anteckningar och kommentarer

Radera alla val

Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat.

Lås alla val

Låser valda värden i det aktiva arkobjektet. (ej tillgänglig om inga val är gjorda).

Lås upp alla val

Låser upp låsta värden i det aktiva arkobjektet. (visas i stället för Lås om val är låsta).

Kopiera

Kopierar markerade arkobjekt till Urklipp. Denna funktion kopierar endast arkobjekt, inte data eller bilder.

Kopiera cellvärdet till Urklipp

Kopierar det markerade cellvärdet till Urklipp.

Ta bort

Avlägsnar det valda objektet från arket.

Egenskaper multibox

Dialogen Egenskaperöppnas när du väljer Egenskaper från Objekt-menyn. Om kommandot Egenskaper är inaktivt har du antagligen inte de rättigheter som krävs för att göra ändringar i egenskapsdialogen.

Fält För att lägga till en post klickar du på . Välj ett fält i listrutan. Alternativet flyttar elementen i listan. Alternativet tar bort element från listan. Objektet kommer att innehålla värdena från det valda fältet.
Klicka på knappen Mer... för ytterligare information.

Fält

Välj ett fält i listrutan.

Etikett

Ange etikettens namn. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Representation

Text
När du väljer detta alternativ kommer fältvärdena alltid att tolkas och visas som text.

Bild
När du väljer detta alternativ försöker QlikView tolka varje fältvärde som en referens till en bild. Referensen kan vara en sökväg till en bildfil på disk (t.ex. C:\Mypic.png) eller inne i qvw-dokumentet (t.ex. qmem://<Namn>/<Peter>). Om QlikView inte kan tolka ett fältvärde som en giltig bildreferens kommer själva värdet att visas. Klicka på för att öppna popup-fönstret Bildinställningar.

Popup-fönstret Bildinställningar

Sträck ut bild

Sträck inte ut 
Visar bilden utan att sträcka ut den. Detta kan medföra att vissa delar av bilden inte visas eller att endast en del av objektet fylls.
Fyll 
Bilden sträcks ut så att hela objektet fylls. Ingen hänsyn tas till bildförhållandet.
Behåll bildförhållande 
Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet utan att bildförhållandet ändras.
Fyll med bibehållet bildförhållande 
Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet på båda håll utan att bildförhållandet ändras.

Dölj text när bild saknas
Ingen text visas om QlikView inte kan tolka bildreferensen.


Information som bild
När du väljer detta alternativ kommer QlikView att visa den bildinformation som är länkad till fältvärdet via info load/select i skriptet. Om ingen bildinformation för fältvärdet finns tillgänglig kommer själva värdet att visas, såvida inte Göm text när bild saknas är markerat.

Sökläge

Här kan du bestämma vilken standardinställning som ska användas i textsökning (jokertecken-, Ungefärlig, Normal eller Associativ sökning).

Observera:

Associativ finns tillgängligt som sökläge endast för listboxar.

Ta med uteslutna värden i fritextsökning

I listrutan kan du välja mellan Ja, Nej och <Använd standard> (där den grundinställning som har angetts under Användarinställningar: Allmänt används).

Inställningar för listruta

Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-fönstret Inställningar för listruta

Ignorera nullvärden

Nullvärden räknas inte in när möjliga värden ska visas för ett visst fält.


Dölj exkluderade
Här väljer man om fältets uteslutna värden ska visas eller ej. Uteslutna värden blir icke valbara.
Visa frekvens
Växlar status för om och hur ett fältvärdes frekvens ska visas. Med frekvens menas ett antal valbara kombinationer i vilka värdet visas. Detta alternativ finns inte för beräknade fält.
I procent
Här väljer man om frekvensen ska visas i absoluta tal eller som procenttal av det totala antalet fält.
Förbigå låst fält
Om alternativet är markerat kan val göras i arkobjektet även om det är låst. Arkobjektet förblir låst för val som görs på andra ställen i dokumentet.
Spärrad
Om det här alternativet är markerat kan inga val göras i arkobjektet. Däremot visas fortfarande val som är gjorda på andra ställen i dokumentet.

Justering för listruta

Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-fönstret Justering för listruta

Justera tal

Här anger du justeringen för numeriska värden i fälten som visas i arkobjektet.


Justera text

Här anger du justeringen för textvärden i fälten som visas i arkobjektet.


Rader och kolumner

Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-fönstret Rader och kolumner

Endast en kolumn

När man väljer detta alternativ kommer listboxens fältvärden alltid att visas i en enda kolumn.


Visa horisontell rullningslist

Markera detta alternativ för att visa den horisontella rullningslisten.


Flera kolumner

När man väljer detta alternativ kommer listboxens fältvärden alltid att visas i två eller fler kolumner.


Celler med flera rader
Om detta alternativ är markerat kommer texten att brytas på två eller fler rader.

Ange antal rader som ska visas i indataboxen eller dra kontrollen till önskat tal.


Ordna kolumnvis
I arkobjekt med mer än en kolumn visas värden radvis i den angivna sorteringsordningen. Alternativet Ordna kolumnvis gör att värdena visas kolumnvis.
Cellram

Fältvärdena avgränsas av horisontella linjer som liknar raderna i en tabell.

Cellram

aktiveras automatiskt när

Radbrytning

är markerat, men kan sedan avaktiveras.

Sortera

Anger sorteringsordningen för värdena som visas i arkobjektet. Vissa sorteringsalternativ förekommer inte för alla arkobjekt.
Om flera sorteringsordningar anges, blir deras inbördes rangordning status, uttryck, frekvens, numeriskt värde, alfabetisk ordning, laddningsordning. Med Tillstånd menas det logiska tillståndet (valt, valbart eller uteslutet).


Primär sortering

Y-värde
Anger om dimensionsvärdena ska sorteras efter y-axelns numeriska värde. Detta alternativ finns inte för beräknade dimensioner.
Frekvens
Sorterar fältvärdena efter frekvens (antal förekomster i tabellen).
Numeriskt värde
Sorterar fältvärdena efter deras numeriska värden.
Text
Sorterar fältvärdena i alfabetisk ordning.
Laddningsordning
Sorterar fältvärdena efter ursprunglig laddningsordning.

Sekundär sortering

Frekvens
Sorterar fältvärdena efter frekvens (antal förekomster i tabellen).
Numeriskt värde
Sorterar fältvärdena efter deras numeriska värden.
Text
Sorterar fältvärdena i alfabetisk ordning.
Laddningsordning
Sorterar fältvärdena efter ursprunglig laddningsordning.

Sortera efter Uttryck

Sorterar fältvärdena enligt det angivna uttrycket. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Behåll valda överst

Aktivera inställningen om valda värden ska stanna kvar överst.

Talformat


Varje fält har ett standardtalformat som kan ställas in på sidan Dokumentegenskaper: Talsida. Du kan emellertid välja att ha ett separat talformat för ett enskilt arkobjekt. Denna egenskapsdialog gäller det aktiva objektet och innehåller följande kontroller för formateringsvärden: Förbigå standardinställningar Välj inställningen för att förbigå standardinställningarna för det aktiva objektet. Talformat Välj ett talformat bland alternativen nedan.


Blandat

Både tal och text. Tal visas i sitt ursprungliga format.


Tal

Visar numeriska värden med det antal siffror som är angivet i

Precision

.


Heltal

Visar numeriska värden som heltal.


Fastställd till

Visar numeriska värden med det antal decimalsiffror som är angivet i

Decimaler

.


Valuta

Visar värden i det format som är angivet i fältet

Formatsträng

. Standardformatet är valutaformatet för Windows.


Datum

Visar värden som kan tolkas som datum i det format som är angivet i

Formatsträng

.


Tid

Visar värden som kan tolkas som tid i det format som är angivet i

Formatsträng

.


Tidsmarkör

Visar värden som kan tolkas som datum + tid i det format som är angivet i

Formatsträng

.


Intervall

Visar tid som tidsintervall, dvs. format = mm visar värdet som antal minuter sedan kalenderns början (1899:12:30:24:00). Formatsträng Ställer in formatkoden som ytterligare preciserar presentationsformatet för fältet.

ISO

ställer in formatet på ISO-standard. Gäller endast för

Datum

,

Tid

,

Tidsmarkör

och

Intervall

.

Sys

ställer in formatet efter systeminställningarna. Precision Antal siffror som visas. Decimaler Antal decimaler som visas. Decimalavgränsare Anger symbolen för decimalavgränsare. Tusentalsavgränsare Anger symbolen för tusentalsavgränsare. I procent Visar formatering i procent i stället för absoluta tal. Inställningen kan bara tillämpas för

Tal

,

Heltal

och

Fastställd till

. Förhandsgranska Förhandsvisning av ovan angivet talformat.

Egenskaper multibox: Presentation

Presentation

Format Välj mellan formaten Ramar och Ljus.
Justera text Här anger du justeringen för textvärden i fälten som visas i arkobjektet.
Justera tal Här anger du justeringen för numeriska värden i fälten som visas i arkobjektet.
Sortera efter tillämpbarhet Sorterar fälten i multiboxen efter om de har möjliga fältvärden eller ej. Fält som saknar möjliga fältvärden flyttas ner dynamiskt om detta alternativ är markerat.
Rutnätsformat

Markera detta alternativ om multiboxen ska visas i rutnätsformat.
Observera! Detta alternativ kan inte användas i Ajax/WebView.

Begränsa listruta till Genom att markera denna kryssruta kan man begränsa längden på öppnade, nedfällbara listboxar i multiboxen. Ange ett maximalt antal för hur många värden som ska visas i redigeringsrutan eller använd reglaget för att ange önskat värde.
Bakgrundsfärg Anger en bakgrundsfärg. Färgen kan vara enfärgad eller tonad. Klicka på för att välja en färg.
Bakgrundsbild

Lägger en bild som bakgrund. Klicka på för att välja en bild. Klicka på för att öppna popup-fönstret Bild.

Mer../Mindre..

Format

Text För att ange ett teckensnitt klicka på .
Teckensnitt på bildrubrik

För att ange ett teckensnitt för namnlisten klicka på .

Aktiv namnlist Om du vill ange en bakgrundsfärg för den aktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klicka på .
Inaktiv namnlist Om du vill ange en bakgrundsfärg för den inaktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klicka på .
Använd ram Markera denna kryssruta om arkobjektet ska omges av en ram. Klicka på för att ange ramens färg.
Kantbredd Ange kantbredden i fältet eller dra kontrollen till önskad bredd. Bredden anges i pixlar.
Runda hörn Klicka på för att öppna popup-fönstret Rundade hörn.
Observera:

Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

Bredd på rullningslist Ange kantbredden i fältet eller dra kontrollen till önskad bredd. Bredden anges i pixlar. Kontrollen påverkar både bredden och den relativa storleken på rullningslistens symboler.

Egenskaper multibox: Namnlist

Namnlist

Etikett Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Om ingen Etikett anges, används fältets namn under förutsättning att Visa namnlist är valt. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Visa namnlist Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.
Justering av namnlist Vänster/Centrerad/Höger
Namnlist i flera rader (radbrytning) Om detta alternativ är markerat kommer texten att brytas på två eller fler rader.
Antal rader Om flera rader är tillåtna för namnlisten anger du antal rader i fältet eller drar kontrollen till önskat värde.
Justering av namnlist Övre/Centrerad/Nedre
Mer.../Mindre...

Ikoner i namnlist

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

Meny

Öppnar en objektmeny.

Radera

Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet.

Skriv ut

Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Kopiera data

Kopierar alla fältvärden i arkobjektet. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Kopiera bild till Urklipp

Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Skicka till Excel

Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Tillåt minimering

Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.

Automatisk minimering

Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.

Tillåt maximering

Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.

Hjälptext

Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Exempelvis kan du lägga till en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.

Snabbval

Här kan du aktivera snabbval för snabb växling mellan diagramtyper. Alternativet är inte tillgängligt för alla objekt. Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-dialogen Snabbvalsinställningar

Markera diagramtyperna som ska bli föremål för snabbvalsändring.

Egenskaper multibox: Alternativ

Alternativ

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

Spärrad Diagrammet blir spärrat. Inga val kan göras genom att klicka eller "måla" i diagrammet.
Tillåt flytta/ändra storlek Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
Tillåt kopiera/klona Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet. Inställningen hanteras inte av alla klienter.
Anpassa objektets storlek efter data Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.
Tillåt att info visas i namnlist När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten. Alternativet visas endast för listboxar, statistikboxar, multiboxar och indataboxar.
Bevara rullningslistens läge När kryssrutan och motsvarande kryssruta i dialogen Användaregenskaper: Objekt är markerade kommer QlikView att bevara den vertikala rullningslistens läge när ett val görs i tabellobjekt.
Använd visningsvillkor Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar det villkor som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de val som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet false. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Normal Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för objektet.
Minimerad Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för det minimerade objektet.
Mer.../Mindre...

Alternativ

Ägare Användarens domän- och användar-ID
Dela objekt Gör det möjligt att dela objekt med andra användare. Om du aktiverar detta val aktiveras inställningarna nedan.
Dela med Visa antingen Dela med alla eller Dela enligt användarnamn.
Användare (domän\användar-ID) Om Dela enligt användarnamn är valt visas en lista över tillagda användare. Lägg till användare genom att klicka på , markera raden som läggs till för att låsa upp den och redigera användarinformationen. Ta bort användare genom att klicka på efter varje användare som ska tas bort.