Listbox - AJAX/Webview

Listboxen är det mest grundläggande av arkobjekten. Den innehåller en lista över alla värden i ett visst fält. Det är i listboxen man oftast gör val och studerar logiska samband och konsekvenser.

En listbox kan även innehålla cykliska och hierarkiska grupper. När man väljer ett enstaka värde i en listbox med en hierarkisk grupp kommer listboxen att söka neråt i hierarkin och välja närmast underliggande fält i gruppen. Man kan gå uppåt i hierarkin genom att klicka på ikonen som visas i namnlisten.

Om en listbox har tilldelats en cyklisk grupp kan man lätt visa nästa fält i gruppen genom att klicka på cyklisk-ikonen i listboxens namnlist. Man kan även gå direkt till valfritt fält i gruppen genom att använda alternativet Skifta-> i listboxens objektmeny.

Listbox: Objektmeny

Objektmenyn kan öppnas i form av en kontextmeny genom att du högerklickar på ett arkobjekt eller klickar på ikonen i objektets namnlist (om den visas).

Kommandona i menyn varierar beroende på om man använder WebView inifrån QlikView eller om man öppnar dokumentet via en webbläsare. Menyn innehåller följande kommandon:

Egenskaper...

Öppnar dialogen Egenskaper för det aktiva arkobjektet.

Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

Anteckningar och kommentarer

Sök Öppnar textsökningsfönstret.
Sökning med jokertecken Öppnar textsökningsfönstret i läget Ungefärlig sökning.
Välj möjliga

Alla icke-uteslutna värden i arkobjektet markeras.

Välj uteslutna

Alla uteslutna värden i arkobjektet markeras.

Markera alla

Alla värden i arkobjektet markeras.

Radera

Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat.

Radera i andra fält

Raderar valen i alla andra arkobjekt men bibehåller valen i det aktiva arkobjektet.

Lås

Låser valda värden i det aktiva arkobjektet. (ej tillgänglig om inga val är gjorda).

Lås upp

Låser upp låsta värden i det aktiva arkobjektet. (visas i stället för Lås om val är låsta).

Kopiera

Kopierar markerade arkobjekt till Urklipp. Denna funktion kopierar endast arkobjekt, inte data eller bilder.

Kopiera cellvärdet till Urklipp

Kopierar det markerade cellvärdet till Urklipp.

Kopiera urval till Urklipp Kopierar listboxurvalen till Urklipp.
Skriv ut...

Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat.

Skicka till Excel

Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Klicka på ikonen i objektets namnlist (om den visas) för samma resultat.

Exportera...

Öppnar dialogen Spara som där man kan ange sökväg, filnamn och (tabell)filtyp för det exporterade datainnehållet.

Ta bort

Avlägsnar det valda objektet från arket.

Egenskaper listbox

Dialogen Egenskaper öppnas när du väljer Egenskaper i Objekt -menyn Om kommandot Egenskaper är inaktivt har du antagligen inte de rättigheter som krävs för att göra ändringar i egenskapsdialogen.

Fält Välj ett fält i listrutan.
Klicka på knappen Mer... för ytterligare information.

Sortera


Anger sorteringsordningen för värdena som visas i arkobjektet. Vissa sorteringsalternativ förekommer inte för alla arkobjekt.
Om flera sorteringsordningar anges, blir deras inbördes rangordning status, uttryck, frekvens, numeriskt värde, alfabetisk ordning, laddningsordning. Med Tillstånd menas det logiska tillståndet (valt, valbart eller uteslutet).

Primär sortering

Y-värde
Anger om dimensionsvärdena ska sorteras efter y-axelns numeriska värde. Detta alternativ finns inte för beräknade dimensioner.
Frekvens
Sorterar fältvärdena efter frekvens (antal förekomster i tabellen).
Numeriskt värde
Sorterar fältvärdena efter deras numeriska värden.
Text
Sorterar fältvärdena i alfabetisk ordning.
Laddningsordning
Sorterar fältvärdena efter ursprunglig laddningsordning.

Sekundär sortering

Frekvens
Sorterar fältvärdena efter frekvens (antal förekomster i tabellen).
Numeriskt värde
Sorterar fältvärdena efter deras numeriska värden.
Text
Sorterar fältvärdena i alfabetisk ordning.
Laddningsordning
Sorterar fältvärdena efter ursprunglig laddningsordning.

Sortera efter Uttryck

Sorterar fältvärdena enligt det angivna uttrycket. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Behåll valda överst

Aktivera inställningen om valda ska stanna kvar överst.

Tal


Varje fält har ett standardtalformat som kan ställas in på sidan Dokumentegenskaper: Talsida. Du kan emellertid välja att ha ett separat talformat för ett enskilt arkobjekt. Denna egenskapsdialog gäller det aktiva objektet och innehåller följande kontroller för formateringsvärden: 

Förbigå standardinställningar

Välj inställningen för att förbigå standardinställningarna för det aktiva objektet. Talformat Välj ett talformat bland alternativen nedan.
Blandat
Både tal och text. Tal visas i sitt ursprungliga format.
Tal
Visar numeriska värden med det antal siffror som är angivet i fältet Precision.
Heltal
Visar numeriska värden som heltal.
Fastställd till
Visar numeriska värden med det antal decimaler som är angivet i fältet Decimaler.
Valuta
Visar värden i det format som är angivet i fältet Formatmönster. Standardformatet är valutaformatet för Windows.
Datum
Visar värden som kan tolkas som datum i det format som är angivet i fältet Formatmönster.
Tid
Visar värden som kan tolkas som tid i det format som är angivet i fältet Formatmönster.
Tidsmarkör
Visar värden som kan tolkas som datum + tid i det format som är angivet i fältet Formatmönster.
Intervall
Visar tid som tidsintervall, d.v.s. format = mm visar värdet som antal minuter sedan kalenderns början (1899:12:30:24:00).

Formatsträng

Ställer in formatkoden som ytterligare preciserar presentationsformatet för fältet. ISOStäller in formatet på ISO-standard. Gäller endast för Datum, Tid, Tidsmarkör och Intervall. Sys ställer in formatet efter systeminställningarna.

Precision

Antal siffror som visas.

Decimaler

Antal decimaler som visas.

Decimalavgränsare

Anger symbolen för decimalavgränsare.

Tusentalsavgränsare

Anger symbolen för tusentalsavgränsare.

I procent

Visar formatering i procent i stället för absoluta tal. Inställningen kan bara tillämpas om Tal, Heltal eller Fastställd till är valt.

Granska

Förhandsvisning av ovan angivet talformat.

Dölj uteslutna

Här väljer man om fältets uteslutna värden ska visas eller ej. Uteslutna värden blir icke valbara.

Förbigå låst fält Om alternativet är markerat kan val göras i arkobjektet även om det är låst. Arkobjektet förblir låst för val som görs på andra ställen i dokumentet.
Visa frekvens

Växlar status för om och hur ett fältvärdes frekvens ska visas. Med frekvens menas ett antal valbara kombinationer i vilka värdet visas. Detta alternativ finns inte för beräknade fält.


I procent
Här väljer man om frekvensen ska visas i absoluta tal eller som procenttal av det totala antalet fält.

Uttryck

För att lägga till ett uttryck klickar du på Välj uttryck i listan. Alternativet flyttar elementen i listan. Alternativet tar bort element från listan. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck. Klicka på för att öppna dialogen Uttrycksinställningar.

Aktivera

Denna kryssruta måste vara markerad för att uttrycket ska användas. Genom att avmarkera den gör man uttrycket vilande.

Villkor

Kolumnen visas eller döljs beroende på det villkorsuttryck som utvärderas varje gång objektet ska ritas. Värdet kan definieras som dynamisk formel.

Uttryck

Skriv in det uttryck som ska visas. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Data (numeriska)

Anger justeringen för numeriska data som Vänster, Centrerat eller Höger.

Data (text)

Anger justeringen för textdata som Vänster, Centrerat eller Höger.

Representation

Välj en representation i listrutan. Beroende på vilken återgivning som har valts visas olika inställningar.

Text
Inga andra inställningar.

Bild
När alternativet Bild är valt kan inställningar göras för Sträck ut bild:
Sträck inte ut
Visar bilden utan att sträcka ut den. Detta kan medföra att vissa delar av bilden inte visas eller att endast en del av objektet fylls.
Fyll
Bilden sträcks ut så att hela objektet fylls. Ingen hänsyn tas till bildförhållandet.
Behåll bildförhållande
Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet utan att bildförhållandet ändras.
Fyll med bibehållet bildförhållande
Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet på båda håll utan att bildförhållandet ändras.

Mätare
Du kan välja mellan olika mätare. Mätaren visas i den tillgängliga tabellcellen. Inställningar för de olika mätaralternativen:
Min
Anger lägsta tillåtna värde för mätaren. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Max
Anger högsta tillåtna värde för mätare. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Minidiagram
När du väljer detta alternativ visar QlikView uttrycket i ett minidiagram med uttrycket aggregerat över en extra dimension. Diagrammet visas i den tillgängliga tabellcellen. Minidiagrammets dimension kan definierats, samt visuella inställningar.
Inställningar för minidiagrammet:
Fält
Välj det fält som uttrycket ska ritas för.
Läge
Ställ in minidiagrammet som insprängt diagram, linjer, punkter, staplar eller morrhår.

Observera: Minidiagrammet visas inte vid export till Excel.


Egenskaper listbox: Presentation

Presentation

Markeringsstil Anger vilket format som ska vara standard i dokumentet. Välj mellan de tillgängliga alternativen i listrutan. Väljer man <Användarstandard> kommer dokumentet alltid att öppnas med det format som har angetts i Användarinställningar på den dator där det öppnas..

Representation

Text
När du väljer detta alternativ kommer fältvärdena alltid att tolkas och visas som text.

Bild
När du väljer detta alternativ försöker QlikView tolka varje fältvärde som en referens till en bild. Referensen kan vara en sökväg till en bildfil på disk (t.ex. C:\Mypic.png) eller inne i qvw-dokumentet (t.ex. qmem://<Namn>/<Peter>). Om QlikView inte kan tolka ett fältvärde som en giltig bildreferens kommer själva värdet att visas. Klicka på för att öppna popup-fönstret Bildinställningar.

Popup-fönstret Bildinställningar

Sträck bild
Sträck inte ut 
Visar bilden utan att sträcka ut den. Detta kan medföra att vissa delar av bilden inte visas eller att endast en del av objektet fylls.
Fyll 
Bilden sträcks ut så att hela objektet fylls. Ingen hänsyn tas till bildförhållandet.
Behåll bildförhållande 
Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet utan att bildförhållandet ändras.
Fyll med bibehållet bildförhållande 
Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet på båda håll utan att bildförhållandet ändras.

Dölj text när bild saknas
Ingen text visas om QlikView inte kan tolka bildreferensen.


Information som bild
När du väljer detta alternativ kommer QlikView att visa den bildinformation som är länkad till fältvärdet via info load/select i skriptet. Om ingen bildinformation för fältvärdet finns tillgänglig kommer själva värdet att visas, såvida inte Göm text när bild saknas är markerat.

Justera textHär anger du justeringen för textvärden i fälten som visas i arkobjektet.
Justera talHär anger du justeringen för numeriska värden i fälten som visas i arkobjektet.
Automatiska kolumner

Antal kolumner väljs automatiskt.

Fast antal kolumnerOm flera kolumner är tillåtna anger du antal kolumner i fältet eller drar kontrollen till önskat värde.
BakgrundsfärgAnger en bakgrundsfärg. Färgen kan vara enfärgad eller tonad. Klicka på för att välja en färg.
Bakgrundsbild

Lägger en bild som bakgrund. Klicka på för att välja en bild. Klicka på för att öppna popup-fönstret Bild.

Mer.../Mindre...

Allmänt

Visa som trädvy

Visar listboxen som trädvy. Denna kontroll är endast relevant om fältet innehåller noder i en hierarki utformat som en sökväg. Ett sådant fält kan skapas genom att använda parametern Path tillsammans med prefixet Hierarchy.

Med avgränsare

Anger det tecken som ska tolkas som avgränsare i sökvägen för Trädvy.

Sökläge

Förvalt sökläge

Här kan du bestämma vilken standardinställning som ska användas i textsökning (jokertecken-, Ungefärlig, Normal eller Associativ sökning).

Observera:

Associativ finns tillgängligt som sökläge endast för listboxar.

Ta med uteslutna värden i fritextsökning

I listrutan kan du välja mellan Ja, Nej och <Använd standard> (där den grundinställning som har angetts under Användarinställningar: Allmänt används).

Dölj horisontell rullningslist

Markera detta alternativ för att dölja den horisontella rullningslist som normalt visas när fältvärden är för breda för listboxens angivna bredd. I stället kommer fältvärden att trunkeras vid behov.

Ordna kolumnvis

I arkobjekt med mer än en kolumn visas värden radvis i den angivna sorteringsordningen. Alternativet Ordna kolumnvis gör att värdena visas kolumnvis.

Cellramar

Fältvärdena avgränsas av horisontella linjer som liknar raderna i en tabell. Cellramar aktiveras automatiskt när alternativet Radbrytning är markerat, men kan sedan avaktiveras.

Radbryt celltext

När detta alternativ är valt visar en cell sitt innehåll på flera rader.

Cellrader

Anger antal cellrader.

Skriv ut alla värden

Normalt skrivs endast möjliga värden ut i listboxar. Genom att markera denna kryssruta kommer alla (även uteslutna) värden att skrivas ut.

Skriv ut som layout

Markera kryssrutan om listboxen ska skrivas ut som den visas på skärmen. Till exempel syns då flera kolumner, färgmarkeringar för val av celler med mera. Detta kan vara användbart när du till exempel inkluderar listboxar i rapporter.

Null-symbol

Symbolen som anges här används för att visa nullvärden i objektet.

Symbol saknas

Symbolen som anges här används för att visa saknade värden i objektet.

Format

Text

För att ange ett teckensnitt klicka på .

Teckensnitt på bildrubrik

För att ange ett teckensnitt för namnlisten klicka på .

Aktiv namnlist

Om du vill ange en bakgrundsfärg för den aktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klicka på .

Inaktiv namnlist

Om du vill ange en bakgrundsfärg för den inaktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klicka på .

Använd ram

Markera denna kryssruta om arkobjektet ska omges av en ram. Klicka på för att ange ramens färg.

Kantbredd

Ange kantbredden i fältet eller dra kontrollen till önskad bredd. Bredden anges i pixlar.

Runda hörn

Klicka på för att öppna popup-fönstret Rundade hörn.

Observera:

Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

Popup-fönstret Runda hörn

Välj

Fast

eller

Relativ

för hörnens rundhet och vilka hörn som ska justeras. Välj även

Kvadratisk form

genom att ange ett värde. 

Bredd på rullningslist

Ange kantbredden i fältet eller dra kontrollen till önskad bredd. Bredden anges i pixlar. Kontrollen påverkar både bredden och den relativa storleken på rullningslistens symboler.

 

Egenskaper listbox: Namnlist

Namnlist

EtikettHär kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Om ingen Etikett anges, används fältets namn under förutsättning att Visa namnlist är valt. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Visa namnlistOm detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.
Justering av namnlistVänster/Centrerad/Höger
Namnlist i flera rader (radbrytning)Om detta alternativ är markerat kommer texten att brytas på två eller fler rader.
Antal raderOm flera rader är tillåtna för namnlisten anger du antal rader i fältet eller drar kontrollen till önskat värde.
Justering av namnlistÖvre/Centrerad/Nedre
Mer.../Mindre...

Ikoner i namnlist

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

Meny

Öppnar en objektmeny.

Radera

Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet.

Skriv ut

Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Kopiera data

Kopierar alla fältvärden i arkobjektet. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Kopiera bild till Urklipp

Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Skicka till Excel

Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Tillåt minimering

Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.

Automatisk minimering

Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.

Tillåt maximering

Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.

Hjälptext

Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Exempelvis kan du lägga till en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.

Snabbval

Här kan du aktivera snabbval för snabb växling mellan diagramtyper. Alternativet är inte tillgängligt för alla objekt. Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-dialogen Snabbvalsinställningar

Markera diagramtyperna som ska bli föremål för snabbvalsändring.

Egenskaper listbox: Alternativ

Alternativ

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

SpärradDiagrammet blir spärrat. Inga val kan göras genom att klicka eller "måla" i diagrammet.
Tillåt flytta/ändra storlekOm detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
Tillåt kopiera/klonaOm detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet. Inställningen hanteras inte av alla klienter.
Anpassa objektets storlek efter dataRamarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.
Tillåt att info visas i namnlistNär info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten. Alternativet visas endast för listboxar, statistikboxar, multiboxar och indataboxar.
Bevara rullningslistens lägeNär kryssrutan och motsvarande kryssruta i dialogen Användaregenskaper: Objekt är markerade kommer QlikView att bevara den vertikala rullningslistens läge när ett val görs i tabellobjekt.
Använd visningsvillkorArkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar det villkor som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de val som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet false. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
NormalAnge objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för objektet.
MinimeradAnge objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för det minimerade objektet.
Mer.../Mindre...

Alternativ

ÄgareAnvändarens domän- och användar-ID
Dela objektGör det möjligt att dela objekt med andra användare. Om du aktiverar detta val aktiveras inställningarna nedan.
Dela medVisa antingen Dela med alla eller Dela enligt användarnamn.
Användare (domän\användar-ID) Om Dela enligt användarnamn är valt visas en lista över tillagda användare. Lägg till användare genom att klicka på , markera raden som läggs till för att låsa upp den och redigera användarinformationen. Ta bort användare genom att klicka på efter varje användare som ska tas bort.