TINV - skript- och diagramfunktion

TINV() returnerar t-värdet hos studentens t-fördelning som en funktion av sannolikhet och frihetsgraden.

Syntax:  

TINV(prob, degrees_freedom)

Datatyp som returneras: tal

Argument:  

Argument Beskrivning
prob En dubbelsidig sannolikhet som har samband med t-fördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
degrees_freedom Ett heltal som anger frihetsgrad.

Begränsningar:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Denna funktion hänger samman med funktionen TDIST på följande sätt:
If prob = TDIST(value, df ,2), then TINV(prob, df) = value.

Hjälpte den här informationen?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?