RangeXNPV - skriptfunktion

RangeXNPV() returnerar det aktuella nettovärdet för ett schema av kassaflöden som inte nödvändigtvis är periodiskt. Resultatet anges i ett fördefinierat talformat (valuta). För att beräkna det aktuella nettovärdet för en serie periodiska kassaflöden används funktionen rangenpv (se RangeNPV).

Syntax:  

RangeXNPV(discount_rate, values, dates[, Expression])

Datatyp som returneras: numeriska

Argument:  

Argument Beskrivning
discount_rate Räntesatsen per period.
values Ett kassaflöde ellen en serie kassaflöden som motsvarar ett schema över betalningsdatum. Varje värde kan vara ett enstaka värde eller ett intervall av värden som de returneras av en postöverskridande funktion med en tredje valfri parameter. Värdeserien måste innehålla minst ett negativt och ett positivt värde.
dates Ett betalningsdatum eller ett schema över betalningsdatum som motsvarar kassaflödesbetalningar.

Begränsningar:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Exempel Resultat

RangeXNPV(0.1, -2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01')

Returnerar 80,25

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeXNPV(Field1,Field2,Field3) as RangeNPV;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för RangeXNPV för varje post i tabellen.
RangeID RangeXNPV
1 $-49.13
2 $777.78
3 $98.77
4 $25.51
5 $250.83
6 $20.40

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?