RangeNPV - skriptfunktion

RangeNPV() returnerar det aktuella värdet på en investering baserad på ett diskonto och en serie framtida betalningar (negativa värden) och inkomster (positiva värden). Resultatet anges i ett fördefinierat talformat money.

För kassaflöden som inte nödvändigtvis är periodiska, se RangeXNPV - skriptfunktion.

Syntax:  

RangeNPV(discount_rate, value[,value][, Expression]) 

Datatyp som returneras: numeriska

Argument:  

Argument Beskrivning
discount_rate Räntesatsen per period.
value En betalning eller inkomst som inträffar i slutet av varje period. Varje värde kan vara ett enstaka värde eller ett intervall av värden som de returneras av en postöverskridande funktion med en tredje valfri parameter.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Exempel Resultat

RangeNPV(0.1,-10000,3000,4200,6800)

Returnerar 1188,44

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeNPV(Field1,Field2,Field3) as RangeNPV;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för RangeNPV för varje post i tabellen.
RangeID RangeNPV
1 $-49.13
2 $777.78
3 $98.77
4 $25.51
5 $250.83
6 $20.40