Mätardiagram – AJAX/WebView

Mätare används för att visa värdet av ett enstaka uttryck utan dimensioner.

Mätare: Objektmeny

Objektmenyn kan öppnas i form av en kontextmeny genom att du högerklickar på ett arkobjekt eller klickar på ikonen i objektets namnlist (om denna visas).

Kommandona i menyn varierar beroende på om man använder WebView inifrån QlikView eller om man öppnar dokumentet via en webbläsare. Menyn innehåller följande kommandon:

Egenskaper...

Öppnar dialogen Egenskaper för det aktiva arkobjektet.

Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

​Se: Anteckningar och kommentarer

Radera alla val

Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen i objektets namnlist (om den visas).

Kopiera

Kopierar markerade arkobjekt till Urklipp. Denna funktion kopierar endast arkobjekt, inte data eller bilder.

Skriv ut...

Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen i objektets namnlist (om den visas).

Skicka till Excel

Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 97 eller senare krävs för denna funktion. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen i objektets namnlist (om den visas).

Exportera...

Öppnar dialogen Spara som där man kan ange sökväg, filnamn och (tabell)filtyp för det exporterade datainnehållet.

Snabbval

Gör det möjlgit att förvandla det aktuella diagrammet till en annan diagramtyp. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen i objektets namnlist (om den visas). Endast tillgänglig om Snabbval för diagram är aktiverat på fliken Namnlist i dialogen Egenskaper.

Minimera

Minimerar objektet till en ikon. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om minimering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.

Återställ

Återställer ett minimerat eller maximerat objekt till ursprunglig storlek och placering. Samma resultat uppnås om man dubbelklickar på en minimerad ikon för ett objekt eller på ikonen () i ett maximerat objekts namnlist (om den visas). Kommandot är endast tillgängligt för minimerade eller maximerade objekt.

Maximera

Förstorar objektet så att det fyller arket. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om maximering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.

Ta bort

Avlägsnar det valda objektet från arket.

Egenskaper mätare

Dialogen Egenskaper öppnas när man väljer Egenskaper från Objekt-menyn. Om kommandot Egenskaper är inaktivt har man antagligen inte de rättigheter som krävs för att göra förändringar i egenskapsdialogen.

Uttryck

Välj uttryck i listrutan. För att lägga till ett uttryck klickar du på . Välj ett uttrycki listrutan. Ikonen flyttar posterna i listan. Ikonen tar bort posterna från listan. Klicka på knappen Mer... för ytterligare information.

Uttryck

Aktivera

Denna kryssruta måste vara markerad för att uttrycket ska användas. Genom att avmarkera den gör man uttrycket vilande.

Villkor

Om rutan markeras visas eller döljs uttrycket dynamiskt, beroende på värdet hos ett angivet villkorsuttryck, när du klickar på knappen i redigeringsrutan nedan.

Etikett

Uttryckets etikett. Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Uttryck

Visar det uttryck som för närvarande är valt.

Kommentar

Uttryckets skapare kan beskriva dess syfte och funktion. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

 
Aktiviteter Välj aktiviteter i listrutan. Klicka på för att lägga till en aktivitet. Välj en aktivitet i listrutan. Ikonen flyttar posterna i listan. Ikonen tar bort posterna från listan. Klicka på för att öppna popup-fönstret Aktivitetsinställningar.

Popup-fönstret Aktivitetsinställningar

Välj aktiviteten

Typ

och

Undertyp

i listrutorna:

Urval

Välj i fält

Väljer de fält och värden som har angivits. Under Söksträng kan du ange en sökningsmask. Till exempel (A|B), som väljer både A och B.

Välj uteslutna

Väljer de uteslutna värdena i det fält som har angetts.

Välj möjliga

Väljer de möjliga värdena i det fält som har angets.

Växla mellan val

Växlar mellan det aktuella valet och det angivna fältvärdet och söksträngen. Under Söksträng kan du ange en sökningsmask. Till exempel (A|B), som väljer både A och B.

Framåt

Går ett steg framåt i listan över gjorda val.

Bakåt

Backar ett steg i listan över gjorda val.

Pareto-urval

Skapar ett pareto-urval baserat på ett uttryck och en procentsats i det fält som angetts. Denna typ av urval används för att välja de högsta bidragsfaktorerna i ett mått, vanligen med hjälp av en 80/20-regel. Om man till exempel vill hitta de kunder som bidrog till 80% av omsättningen, kan Kunder användas som fält, summa(omsättning) som uttryck och 80 som procentdel.

Lås fält

Låser valen i det fält som angetts.

Lås alla

Låser alla värden i alla fält.

Lås upp fält

Låser upp valen i det fält som angetts.

Lås upp alla

Låser upp alla värden i alla fält.

Lås upp och radera alla

Låser upp alla värden och raderar alla val i alla fält.

Radera i andra fält

Raderar alla relaterade fält utom det angivna.

Radera allt

Raderar alla val utom låsta.

Radera fält

Raderar ett specifikt fält.

Layout

Aktivera objekt

Aktiverar det objekt som anges i fältet ObjektID. Funktionen kan inte användas i Ajax-klienten.

Aktivera ark

Aktiverar det ark som anges i fältet ArkID.

Aktivera nästa ark

Öppnar nästa flik i dokumentet.

Aktivera föregående ark

Öppnar föregående ark i dokumentet.

Minimera objekt

Minimerar det objekt som anges i fältet ObjektID.

Maximera objekt

Maximerar det objekt som anges i fältet ObjektID.

Återställ objekt

Återställer det objekt som anges i fältet ObjektID.

Bokmärke

Använd bokmärke

Tillämpar det bokmärke som anges av BokmärkesID. Om två bokmärken har samma ID, kommer dokumentbokmärket att användas. För att använda serverbokmärket måste man ange Server\bokmärkes-ID. 

Skapa bokmärke

Skapar ett bokmärke av det aktuella valet. Ange BokmärkesID och Bokmärkesnamn. Välj Dolt/Dolda för att skapa ett dolt bokmärke.

Ersätt bokmärke

Ersätter det bokmärke som angetts av BokmärkesID med aktuellt val.

Skriv ut

Skriv ut objekt

Skriver ut det objekt som anges i fältet ObjektID. Ange Skrivarnamn om objektet ska skickas till annan än standardskrivaren. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!

Skriv ut ark

Skriver ut det ark som anges i fältet ArkID. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger! Funktionen kan inte användas i AJAX-klienten.

Skriv rapport

Skriver ut den rapport som anges av RapportID. Ange Skrivarnamn om rapporten ska skickas till annan än standardskrivaren. Markera kryssrutan Visa skrivardialog om Windows skrivardialog ska visas. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!

Extern

Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Exportera

Exporterar en tabell som innehåller en viss uppsättning fält, men endast de poster som är tillämpbara enligt det gjorda valet exporteras. Klicka på knappen Inställning på sidan Aktiviteter för att öppna dialogen Exportinställningar. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!

Starta

Startar ett externt program. Följande inställningar kan konfigureras i dialogen Åtgärder:
Program
Klicka på Bläddra... för att hitta det program som ska startas. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!
Filnamn
Ange sökvägen till den fil som ska öppnas med det program som är angivet ovanför. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!
Parametrar
Ange parametrar för kommandoraden som programmet startas från. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!
Arbetskatalog
Anger arbetskatalogen för programmet som ska startas. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!
Avsluta applikationen när QlikView stängs
Tvingar programmet att stängas när QlikView stängs. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger)
Funktionen kan inte användas i AJAX-klienten.

Öppna URL

Öppnar länken i standardwebbläsaren. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!

Öppna QlikView-dokument

Öppnar det angivna dokumentet. Filändelse måste anges. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!
Kryssa i rutan Transferstatus för att överföra urvalen från det ursprungliga dokumentet till det dokument du vill öppna. Det öppnade dokumentet kommer först att rensas på val.
Kryssa i rutan Tillämpa urval ovanpå befintligt för att behålla urvalen från det andra dokumentet och tillämpa det ursprungliga dokumentets urval ovanpå dem.

Observera: Använd Tillämpa urval ovanpå befintligt med försiktighet eftersom detta kan orsaka oförutsägbara resultat om de två dokumenturvalen står i konflikt med varandra. I de flesta fall räcker det förmodligen att använda alternativet Överför status.

Öppna i samma fönster öppnar det nya dokumentet i samma webbläsarflik när man använder AJAX Zero Footprint-klienten.

Observera: Aktiviteten Öppna QlikView-dokument stöds inte för användare utanför domänen när Internet Explorer-plugin används

Kör makro

Ange sökväg och namn på det makro som ska köras. Man kan skriva in ett namn för vilket man senare skapar ett makro i dialogen Redigera makron eller en dynamisk formel.

Ange variabel

Anger ett värde till en variabel som angetts.

Visa information

Visar den associerade informationen, så som en textfil eller en bild för fältet som är angivet i Fält. Funktionen kan inte användas i AJAX-klienten.

Stäng detta dokument

Stänger aktuellt dokumentfönster.

Ladda data

Laddar om data i det aktuella dokumentet. Funktionen kan inte användas i både AJAX-klienten eller IE-pluginprogrammet.

Dynamisk uppdatering

Uppdaterar data dynamiskt i det aktuella dokumentet. Satsen för den dynamiska uppdateringen skrivs i fältet Sats.

Dynamisk uppdatering är avsedd att användas av QlikView-administratörer som vill mata in begränsade mängder data i ett QlikView-dokument från en enda datakälla utan att ladda om dokumentet. Analyser kan sedan göras av flera klienter som är uppkopplade mot QlikView Server.

Observera! Den laddade informationen lagras endast i RAM-minnet, så alla data som är tillagda eller uppdaterade med hjälp av dynamisk uppdatering förloras om dokumentet laddas på nytt.

Grammatiken nedan beskriver möjliga satser och deras komponenter som kan användas med funktionen Dynamisk uppdatering:

 • statements ::= statement { “;” statement }
 • statement ::= insert_statement | update_statement | delete_statement | begin_transaction_statement | commit_transaction_statement
 • insert_statement ::= "INSERT" "INTO" ("*" | table_name) field_list "VALUES" value_list {"," value_list} ["KEY" ["AUTO" | (" (" field_list ")")] ["REPLACE" (["WITH" "ONE"] | "EACH") ]]
 • update_statement ::= "UPDATE" ("*" | table_name) set_clause {"," | set_clause} "WHERE" condition ["AUTO" "INSERT"]
 • delete_statement ::= "DELETE" "FROM" ("*" | table_name] "WHERE" condition
 • begin_transaction_statement ::= "BEGIN" ("TRANSACTION" | "TRAN") [trans_name]
 • commit_transaction_statement ::= "COMMIT" ["TRANSACTION" | "TRAN"] [trans_name]
 • table_name ::= identifier | quoted_name
 • field_list ::= "(" field_name {"," field_name} ")"
 • value_list ::= "("value {"," value} ")"
 • set_clause ::= "SET" field_name "=" any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
 • field_name ::= identifier | quoted string
 • value ::= identifier | any_qlikview_number | quoted string
 • condition ::= any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
 • identifier ::= any_qlikview_identifier
 • quoted_string ::= "[" [^]]+ "]"

Exempel:  

UPDATE AbcTable SET Discount = 123 WHERE AbcField=1

Observera: För att använda denna funktion måste dynamisk uppdatering vara tillåten både i dokumentet och på servern.
Visa titel Som standard används namnet på det första uttryck som definieras. Avmarkera kryssrutan om ingen titel ska visas. Titeln kan definieras som en dynamisk formel. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Mer .../Mindre ... Klicka på knappen för att expandera eller dölja underdialogerna som innehåller ytterligare flikar.

Egenskaper mätare: Presentation

Presentation

Utseende Välj ett utseende i listrutan.
Mätare - min Anger lägsta tillåtna värde för mätaren. Motsvarar mätarens bottenläge.
Mätare - max Anger högsta tillåtna värde för mätare. Motsvarar mätarens högsta läge.
Inställningar mätarsegment I denna grupp anger man vilka segment mätare ska bestå av. Alla varianter utom LED måste bestå av minst ett segment. För cirkulära och linjära mätare utgör segmenten olikfärgade ytor i mätarens bakgrund. För trafikljus-mätare motsvarar varje segment en lampa. Välj ett av de segment som visas i listan för att ändra dess egenskaper.

Välj ett segment i listrutan. För att lägga till ett segment klickar du på . Klicka på för att välja en färg. Klicka på för att ta bort poster från listan. Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-fönstret Inställningar mätarsegment

Anpassa segmentbredd automatiskt

Om denna kryssruta är markerad kommer segmentets gränser att beräknas automatiskt, baserat på mätarens Min- och Max-värden samt antalet definierade segment.

Logaritmisk skala

Om denna kryssruta är markerad blir visarskalan logaritmisk.

Relativa segmentgränser

Om detta alternativ är valt kan segmentgränserna anges som nummer mellan 0 och 1. De anger då en bråkdel av det totala intervallet mellan min- och max-värdena.

Visa segmentkonturer

Visar konturen kring mätarsegmenten.

Visa segmentgränser

Om denna kryssruta är markerad visas segmentsgränsernas konturer i cirkulära och linjära mätare.

Segment Klicka på för att lägga till segment i mätaren.
Bakgrund Här ställer man in diagrammets bakgrund. Följande alternativ finns tillgängliga:

Färg
Klicka på för att välja en färg.

Bild
Klicka på för att byta bild.

Dynamisk bild
Ange en dynamisk formel för att visa en dynamisk bakgrundsbild som ändras med urvalet.
Genomskinlighet för bakgrund Ange ett värde i rutan eller dra i kontrollen för att ange genomskinligheten för diagrammmet.
Mer .../Mindre ...

Allmänt

Fliken Allmänt, formaten Hastighetsmätare och Cirkelformad

Visa indikator för mätaren

Visar värdet med en nålindikator.

Indikatorstil

Anger nålens format.

Fyll mätare till värde

Visar värdet genom att fylla bakgrunden med de(n) angivna färgen(-erna) upp till det aktuella värdet. Återstående del av värdet upp till Max-värdet lämnas blankt.

Visa skala för mätaren

Markera denna ruta för att visa en skala.

Antal huvudenheter

Anger antalet huvudenheter på diagramskalan.

Antal delenheter

Anger antalet delenheter mellan varje huvudenhet på diagramskalan.

Visa etiketter för mätaren

Markera denna kryssruta om det ska finnas etiketter på skalan.

Etikettfrekvens

I redigeringsrutan anger man hur tätt etiketterna ska stå.

Cylinderradie

Normalt ritas mätare som en heldragen cirkel eller cirkelsegment. Ju högre siffra man anger här, desto tjockare blir cylindern. Värdet som anger hur många procent som ska lämnas ofyllt måste vara mellan 0 och 99.

Vinkelbredd

Vinkeln i grader mellan Min- och Max-värdena i mätaren. Måste vara ett värde mellan 45 och 360.

Lutning

Vinkeln på mätarens mittvärde i förhållande till klockan. Måste vara ett värde mellan 0 och 360. 0 anger mitten av mätarens högsta punkt (klockan 12).

Popup-etiketter

Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

Fliken Allmänt, formatet Rak mätare

Visa indikator för mätaren

Visar värdet med en nålindikator.

Indikatorstil

Anger nålens format.

Fyll mätare till värde

Visar värdet genom att fylla bakgrunden med de(n) angivna färgen(-erna) upp till det aktuella värdet. Återstående del av värdet upp till Max-värdet lämnas blankt.

Visa skala för mätaren

Markera denna ruta för att visa en skala.

Antal huvudenheter

Anger antalet huvudenheter på diagramskalan.

Antal delenheter

Anger antalet delenheter mellan varje huvudenhet på diagramskalan.

Visa etiketter för mätaren

Markera denna kryssruta om det ska finnas etiketter på skalan.

Etikettfrekvens

I redigeringsrutan anger man hur tätt etiketterna ska stå.

Popup-etiketter

Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

Fliken Allmänt, formatet Trafikljus

Endast ett trafikljus

Om alternativet är markerat visas endast ett ljus.

Indikatorstil

Anger hur området omkring ljusen ska se ut

Fyll mätare till värde

Visar värdet genom att fylla bakgrunden med de(n) angivna färgen(-erna) upp till det aktuella värdet. Återstående del av värdet upp till Max-värdet lämnas blankt.

Omvänd riktning

Om rutan markeras visas ljusen i omvänd ordning.

Popup-etiketter

Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

Fliken Allmänt, formatet LED

Siffror

Ange hur många siffror som ska visas.

Sifferfärg

Klicka på för att ange en färg.

Popup-etiketter

Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

Fliken Allmänt, formatet Provrör

Provrörsfärg

Klicka på för att ange en färg.

Visa skala för mätaren

Markera denna ruta för att visa en skala.

Antal huvudenheter

Anger antalet huvudenheter på diagramskalan.

Antal delenheter

Anger antalet delenheter mellan varje huvudenhet på diagramskalan.

Visa etiketter för mätaren

Markera denna kryssruta om det ska finnas etiketter på skalan.

Etikettfrekvens

I redigeringsrutan anger man hur tätt etiketterna ska stå.

Popup-etiketter

Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

Fliken Allmänt, formatet Reflekterande rör

Visa skala för mätaren

Markera denna ruta för att visa en skala.

Antal huvudenheter

Anger antalet huvudenheter på diagramskalan.

Antal delenheter

Anger antalet delenheter mellan varje huvudenhet på diagramskalan.

Visa etiketter för mätaren

Markera denna kryssruta om det ska finnas etiketter på skalan.

Etikettfrekvens

I redigeringsrutan anger man hur tätt etiketterna ska stå.

Popup-etiketter

Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

Format

Format för diagramtitel

Klicka på för att ange en teckensnittsfärg för diagrammets titel. Klicka på för att ange ett teckensnitt.

Skaletikett

Ange ett teckensnitt genom att klicka på .

Teckensnitt på bildrubrik

Klicka på för att ange ett teckensnitt för namnlisten.

Aktiv namnlist

Om du vill ange en bakgrundsfärg för den aktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klickar man på .

Inaktiv namnlist

Om du vill ange en bakgrundsfärg för den inaktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klickar man på .

Använd ram

Markera denna kryssruta om arkobjektet ska omges av en ram. Klicka på för att ange ramens färg.

Kantbredd

Ange ett värde eller dra kontrollen för att ställa in bredden på kanten. Bredden anges i pixlar.

Runda hörn

Klicka på för att öppna popup-fönstret Rundade hörn.

Popup-fönstret Runda hörn

Välj

Fast

eller

Relativ

för hörnens rundhet och vilka hörn som ska justeras. Välj även

Kvadratisk form

genom att ange ett värde. 

Referenslinjer

Referenslinjer

Lägg till en refernslinje genom att klicka på .

Visa etikett i diagram

Visar en etikett intill referenslinjen.

Etikett

Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Om ingen Etikett anges, används fältets namn under förutsättning att Visa namnlist är valt. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

X-axel

Välj detta alternativ om referenslinjen ska utgå från x-axeln.

Uttryck

Det värde varifrån referenslinjen ska utgå. Ange det uttryck du vill använda som startpunkt.

Linjetjocklek

Anger linjens tjocklek.

Linjetyp

Anger referenslinjens format.

Linjefärg

Anger referenslinjens färg.

Använd visningsvillkor

Referenslinjen visas eller döljs beroende på ett villkors-uttryck som evalueras varje gång diagrammet ska ritas. Referenslinjen syns bara om uttrycket returnerar sant.

Villkor

Ange det villkorade uttrycket. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Text

Text i diagram

Klicka på för att lägga till text i diagrammet.

Text

Texten som har lagts till under Text i diagram visas här.

Lutningsvinkel

Ange en vinkel mellan 0 och 360 grader för texten. 0 är standardvärde.

Horisontell justering

Anger den horisontella justeringen.

Överst

Den text som är vald i listan tvingas till förgrunden när ett diagram ritas.

Textformat

För att ange en bakgrundsfärg för texten klickar man på .
Klicka på för att ange en teckenfärg. Klicka på för att ange ett teckensnitt.

Storlek Placering

Anger placering och storlek för texten på objektet.

 Egenskaper mätare: Namnlist

Namnlist

Etikett Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Om ingen Etikett anges, används fältets namn under förutsättning att Visa namnlist är valt. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Visa namnlist Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.
Justering av namnlist Vänster/Centrerad/Höger
Namnlist i flera rader (radbrytning) Om detta alternativ är markerat kommer texten att brytas på två eller fler rader.
Antal rader Om flera rader är tillåtna för namnlisten anger du antal rader i fältet eller drar kontrollen till önskat värde.
Justering av namnlist Övre/Centrerad/Nedre
Mer .../Mindre ...

Ikoner i namnlist

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

Meny

Öppnar en objektmeny.

Radera

Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet.

Skriv ut

Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Kopiera data

Kopierar alla fältvärden i arkobjektet. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Kopiera bild till Urklipp

Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Skicka till Excel

Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 97 eller senare krävs för denna funktion. Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Tillåt minimering

Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.

Automatisk minimering

Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.

Tillåt maximering

Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.

Hjälptext

Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Exempelvis kan du lägga till en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.

Snabbval

Här kan du aktivera snabbval för snabb växling mellan diagramtyper. Alternativet är inte tillgängligt för alla objekt. Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-dialogen Snabbvalsinställningar

Markera diagramtyperna som ska bli föremål för snabbvalsändring.

Egenskaper mätare: Alternativ

Alternativ

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

Spärrad Diagrammet blir spärrat. Inga val kan göras genom att klicka eller "måla" i diagrammet.
Tillåt flytta/ändra storlek Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
Tillåt kopiera/klona Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet. Inställningen hanteras inte av alla klienter.
Anpassa objektets storlek efter data Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.
Tillåt att info visas i namnlist När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten. Alternativet visas endast för listboxar, statistikboxar, multiboxar och indataboxar.
Bevara rullningslistens läge När kryssrutan och motsvarande kryssruta i dialogen Användaregenskaper: Objekt är markerade kommer QlikView att bevara den vertikala rullningslistens läge när ett val görs i tabellobjekt.
Använd visningsvillkor Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar de villkor som ställs i ett uttryck som ständigt utvärderas beroende på de val som görs o.s.v. Arkobjektet visas endast om det uttryck som skrivs i redigeringsrutan antar värdet sant. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Standard Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för objektet.
Minimerad Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för det minimerade objektet.
Mer.../Mindre...

Alternativ

Ägare Användarens domän- och användar-ID
Dela objekt Gör det möjligt att dela objekt med andra användare. Om du aktiverar detta val aktiveras inställningarna nedan.
Dela med Visa antingen Dela med alla eller Dela enligt användarnamn.
Användare (domän\användar-ID) Om Dela enligt användarnamn är valt visas en lista över tillagda användare. Lägg till användare genom att klicka på , markera raden för att låsa upp den och redigera användarinformationen. Ta bort användare genom att klicka på efter de användare som ska tas bort.