Layout

En layoutinställning påverkar endast det aktiva objektet om den görs från objektets egenskapsdialog.
En layoutinställning påverkar alla objekt av samma typ i dokumentet om den görs från dialogen Dokumentegenskaper.

Använd ramar

Markera detta alternativ om arkobjektet ska omges av en ram. Välj ett ramformat i listrutan.

Intensitet på skugga I listrutan Intensitet på skugga kan man ange intensitet för den skugga som omger arkobjekten. Man kan även välja alternativet Ingen skugga.
Kantlinjestil Följande fördefinierade kantlinjestilar finns tillgängliga:
Heldragen
En heldragen enfärgad kantlinje.
Nedsänkt
En ram som ger intrycket att arkobjeket är nedsänkt i bakgrunden.
Upphöjd
En ram som ger intrycket att arkobjektet är upphöjt ur bakgrunden.
Mur
En ram som ser ut som en mur runt arkobjektet.
Bild
En ram som består av en bild som man själv väljer.
Byt bild... Om man har valt Bild som ramtyp klickar man på denna knapp för att ange vilken bild som ska användas.
Sträck bild Om man har valt Bild som ramtyp och denna kryssruta är markerad, kommer bildens mönster att sträckas ut så att det fyller hela området mellan hörnen. Om den inte är markerad, kommer så många exemplar av mönstret som möjligt att placeras sida vid sida.
Kantbredd Detta alternativ är tillgängligt för alla ramtyper. Vid inställning av bildramars bredd, tänk på att antalet pixlar här bör gälla även för hörnen som har definierats i bitmapp-filen. Bredden kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel) punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).
Färg Klicka på denna knapp för att öppna en dialog där man kan välja en lämplig grundfärg från färgpaletten för alla ramtyper förutom Bild.
Regnbåge Skapar en regnbågsfärgad ram för alla ramtyper utom Bild. Regnbågen börjar överst på arkobjektet med den färg som valts som grundfärg ovan.

När Enkel är vald Layoutnivå i Dokumentegenskaper:Allmänt kan du inte välja ramtyp. Du kan bara välja Intensitet på skugga och Kantbredd.

Runda hörn

I gruppen Runda hörn kan man göra inställningar för arkobjektets form. Dessa inställnngar gör det möjligt att rita både cirkelrunda, elliptiska, superelliptiska och rektangulära arkobjekt. Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

Runda hörn Markera alternativet för att kunna göra runda hörn.
Hörn De hörn vars kryssruta inte markeras kommer att bibehållas rektangulära.
Kvadratisk form Ett variabelt tal mellan 2 och 100 där 100 motsvarar en rektangel med fullständigt raka hörn och 2 motsvarar en perfekt ellips (en cirkel). En siffra mellan 2 och 5 är oftast en bra grundform efter vilken hörnen kan rundas.
Hörnradie Här ställer man in hörnradien, antingen i fast avstånd (Fast) eller som procent av den totala kvadranten (Relativ (%)). Med denna inställning kontrollerar du till vilken grad hörnens form påverkas av inställningen för Kvadratisk form. Avståndet kan anges i mm, cm, tum ("), pixlar (px, pxl, pixel) punkter (pt, pts, point) eller docunits (du, docunit).

Skikt

I gruppen Skikt markerar man ett skikt i vilket man vill placera arkobjektet.

Nedre Ett arkobjekt som placeras i det Nedre skiktet kan aldrig skymma arkobjekt som ligger i Mellan- eller det Övre skiktet. Det kan bara placeras ovanpå andra arkobjekt i det Nedre skiktet.
Mellan När arkobjekt skapas placeras de automatiskt i Mellanskiktet. Ett objekt som ligger i skiktet Mellan kan aldrig skymmas av arkobjekt i det Nedre skiktet och kan aldrig skymma arkobjekt i det Övre skiktet .
Övre Ett arkobjekt i det Övre skiktet kan aldrig skymmas av arkobjekt i Mellanskiktet eller det Nedre skiktet. Endast andra arkobjekt i det Övre skiktet kan placeras ovanpå det.
Egna värden Skikten Övre, Mellan och Nedre motsvaras av den inbördes nummerordningen 1, 0 och -1. Alla värden mellan -128 och 127 är tillåtna. Välj detta alternativ för att ange ett eget värde.

Skapa tema...

Öppnar guiden Skapa tema där du kan skapa layout-teman.

Använd tema...

Du kan använda ett tema för objektet, arket eller dokumentet.

​Se: Layout-teman

Visa

I gruppen Visa anger man villkor för när arkobjektet ska visas.

Alltid Arkobjektet visas alltid.
Villkor

Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar de villkor som ställs i en funktion som ständigt utvärderas beroende på de val som görs o.s.v. Arkobjektet visas endast om villkoret returnerar värdet SANT.

​Se: Villkorsfunktioner

Observera:

Användare med Admin-rättigheter för dokumentet kan åsidosätta alla villkor genom att välja Visa alla ark och arkobjekt i Dokumentegenskaper: Säkerhet. Denna kontroll kan slås av och på med hjälp av tangentbordskombinationen Ctrl+Skift+S.

​Se: Dokumentegenskaper: Säkerhet

Alternativ

I gruppen Alternativ kan man välja att inte tillåta användaren att flytta eller ändra storlek på arkobjektet. Inställningarna i den här gruppen är endast relevanta om motsvarande kryssrutor har aktiverats i Dokumentegenskaper: Layout och Arkegenskaper: Säkerhet.

Tillåt flytta/ändra storlek Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
Tillåt kopiera/klona Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet.
Visa informationssymbol

När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten.

​Se: Info

Anpassa efter data Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.

Rullningslister

I gruppen Rullningslister hittar man ett antal kontroller för att ändra utseendet på rullningslisten:

Bevara rullningslistens läge

När inställningen är aktiverad försöker QlikView bevara rullningslistens läge i tabeller och diagram med en rullningslist när urval görs i andra objekt. Inställningen måste även aktiveras under Användarinställningar: Objekt.

Rullningslistens läge bevaras inte när du stänger dokumentet.

Rullningsknappar Anger rullningsknappens färg. Välj en färg genom att klicka på knappen. En medelgrå färgskala gör sig ofta bäst här. Färgerna kan anges som enfärgad eller toning via dialogen Färgyta som öppnas när man klickar på knappen.
Bredd på rullningslist Kontrollen påverkar både bredden och den relativa storleken på rullningslistens symboler.
Stil Anger rullningslistens stil. Välj stil i listrutan. Stilen Klassisk motsvarar QlikViews 4/5 rullningslister. Stilen Standard ger ett mer modernt utseende. Den tredje stilen, Ljus, ger en tunnare, lättare list.
Tillämpa på... Öppnar dialogen Egenskaper för namnlister och ramar där man kan ange var de egenskaper som har ställts in på sidan Layout ska tillämpas.