RangeAvg - skript- och diagramfunktion

RangeAvg() returnerar medelvärdet av ett intervall. Indata till funktionen kan vara antingen ett intervall med värden eller ett uttryck.

Syntax:  

RangeAvg(first_expr[, Expression])

Datatyp som returneras: numeriska

Argument:  

Argumentet hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig själva returnerar ett intervall av värden.

Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som medelvärdet ska beräknas för.
Expression Valbara uttryck eller fält som innehåller ytterligare data som medelvärdet ska beräknas för. Flera ytterligare uttryck kan användas.

Begränsningar:  

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Exempel och resultat:  

Exempel Resultat
RangeAvg (1,2,4)

Returnerar 2,33333333

RangeAvg (1,'xyz') Returnerar 1
RangeAvg (null( ), 'abc') Returnerar NULL

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeAvg(Field1,Field2,Field3) as MyRangeAvg INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeAvg för varje post i tabellen.
RangeID MyRangeAvg
1 7
2 4
3 6
4 12.666
5 6.333
6 5

Exempel med uttryck:

RangeAvg (Above(MyField),0,3))

Returnerar ett glidande genomsnitt för resultatet av intervallet av tre värden för MyField beräknat på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden. Om du anger det tredje argumentet som 3 returnerar Above()-funktionen tre värden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för RangeAvg()-funktionen.

Data som används i exempel:

Tips: Inaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
MyField RangeAvg (Above(MyField,0,3))  
10 10 Eftersom det här är den översta raden består intervallet endast av ett värde.
2 6 Det finns endast en rad ovanför den här raden, så intervallet är: 10,2.
8 6,6666666667 Motsvarande RangeAvg(10,2,8)
18 9,333333333  
5 10. 333333333  
9 10,6666666667  

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;