Egenskaper X-Y-diagram

Dimensioner

Välj dimensioner i listrutan. För att lägga till en dimension klickar du på . Välj en dimension i listrutan. Ikonen flyttar posterna i listan. Ikonen tar bort posterna från listan. Klicka på knappen Mer... för ytterligare inställningar.

Dimension

Aktivera

Denna kryssruta måste vara markerad för att dimensionen ska användas. Om kryssrutan är avmarkerad används dimensionen inte alls.

Villkor

Om rutan markeras visas eller döljs dimensionen dynamiskt, beroende på värdet hos ett angivet villkorsuttryck, genom att man klickar på knappen i redigeringsrutan nedan.

Dimension

Visar den dimension som för närvarande är vald.

Visa etikett

Markera denna kryssruta för att visa en dimensionsetikett (fältnamnet) på x-axeln.

Dölj nollvärden

Om denna kryssruta är markerad kommer det fält som har valts som Dimension inte att visas i diagrammet om dess värde är NULL.

Visa alla värden

Markera denna kryssruta för att visa diagrammets alla dimensionsfältvärden, även de logiskt uteslutna värdena.

Visa teckenförklaring för axeln

Markera denna kryssruta för att visa det valda dimensionsfältets teckenförklaring (fältvärdenas namn) på x-axeln.

Begränsa antal tecken i axeletiketter

Markera denna kryssruta för att begränsa längden på dimensionsvärdessträngarna som ska visas på axlarna och i diagrammets teckenförklaring. Ange antal tecken i indatafältet eller dra kontrollen till önskat värde. Trunkerade värden följs av ... i diagrammet. Detta alternativ kan användas oberoende av de andra alternativen i denna grupp.

Spaljéinställning - första dimensionen

Om alternativet markeras aktiveras spaljédiagrammet, som kan visa en uppsättning diagram som bygger på diagrammets första dimension.

Fast antal kolumner

Ange hur många kolumner spaljédiagrammet ska visa. Ange antal kolumner i indatafältet eller dra kontrollen till önskat värde.

Fast antal rader

Ange hur många rader spaljédiagrammet ska visa. Ange antal rader i indatafältet eller dra kontrollen till önskat värde.

Andra dimensionen

Aktiverar den andra dimensionen i spaljédiagrammet. Om en andra dimension används, visas första dimensionens värden som kolumner i spaljén, medan den sekundära dimensionens värde visas som rader.

Sortera


Anger sorteringsordningen för värdena som visas i arkobjektet. Vissa sorteringsalternativ förekommer inte för alla arkobjekt.
Om flera sorteringsordningar anges, blir deras inbördes rangordning status, uttryck, frekvens, numeriskt värde, alfabetisk ordning, laddningsordning. Med Tillstånd menas det logiska tillståndet (valt, valbart eller uteslutet).

Primär sortering

Y-värde
Anger om dimensionsvärdena ska sorteras efter y-axelns numeriska värde. Detta alternativ finns inte för beräknade dimensioner.
Frekvens
Sorterar fältvärdena efter frekvens (antal förekomster i tabellen).
Numeriskt värde
Sorterar fältvärdena efter numeriskt värde.
Text
Sorterar fältvärdena i alfabetisk ordning.
Laddningsordning
Sorterar fältvärdena efter ursprunglig laddningsordning.

Sekundär sortering

Frekvens
Sorterar fältvärdena efter frekvens (antal förekomster i tabellen).
Numeriskt värde
Sorterar fältvärdena efter numeriskt värde.
Text
Sorterar fältvärdena i alfabetisk ordning.
Laddningsordning
Sorterar fältvärdena efter ursprunglig laddningsordning.

Sortera efter Uttryck

Sorterar fältvärdena enligt det angivna uttrycket. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Behåll valda överst

Aktivera inställningen om valda värden ska stanna kvar överst.

Begränsningar

Begränsa vilka värden som visas med hjälp av det primära uttrycket

Egenskaperna används för att ange hur många dimensionsvärden som ska visas i diagrammet. Se inställningarna nedan.

Visa endast

Välj detta alternativ om du vill visa ett angivet antal Första, Största eller Minsta värden. Om värdet är satt till 5 visas fem värden. Om Visa övriga är aktiverat för dimensionen kommer segmentet Övriga att vara ett av de fem segment som visas.

Alternativet Första returnerar raderna utifrån de alternativ som är valda på fliken Sortering för egenskapsdialogen. Om diagrammet är en rak tabell returneras raderna så som den primära sorteringen visade dem då. Med andra ord kan en användare ändra visningen av värdena genom att dubbelklicka på valfri kolumnrubrik och göra kolumnen primär.

Alaternativet Högsta returnerar raderna i fallande ordning baserat på det första uttrycket i diagrammet. Om funktionen används på en rak tabell förblir dimensionsvärdena de samma medan uttrycken sorteras interaktivt. Dimensionsvärdena kommer eventuellt att ändras när uttryckens ordning ändras.

Alternativet Lägsta returnerar raderna i stigande ordning baserat på det första uttrycket i diagrammet. Om funktionen används på en rak tabell förblir dimensionsvärdena de samma medan uttrycken sorteras interaktivt. Dimensionsvärdena kommer eventuellt att ändras när uttryckens ordning ändras.

Ange det antal värden som ska visas. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Välj Inkludera gränsvärden för att inkludera det dimensionsvärde som innehåller jämförelsevärdet.

Visa endast värden som är:

Välj detta alternativ för att visa alla dimensionsvärden som uppfyller det angivna villkoret för detta alternativ. Välj att visa värden i procent av totalen, eller som en exakt summa. Alternativet relativt totalen aktiverar ett relativt läge som påminner om alternativet Relativ på fliken Uttryck i objektets egenskapsdialog. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Visa endast värden som sammanlagt ger:

När detta alternativ är markerat ackumuleras alla rader fram till den aktuella raden och resultatet jämförs med värdet som är angivet i alternativet. Alternativet relativt totalen aktiverar ett relativt läge som påminner om alternativet Relativ på fliken Uttryck i egenskapsdialogen. De ackumulerade värdena (baserat på första, största eller minsta värdena) jämförs sedan med totalen. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Visa övriga

När detta alternativ är aktiverat visas ett segment, Övriga, i diagrammet. Alla dimensionsvärden som inte uppfyller jämförelsekriterierna för visningsbegränsningar grupperas i segmentet Övriga. Om det finns dimensioner efter den valda dimensionen anger inställningen Dölj inre dimensioner om enskilda värden för de därpå följande / inre dimensionerna ska visas i diagrammet.

Etikett
Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Om det finns dimensioner efter den valda dimensionen anger inställningen Dölj inre dimensioner om enskilda värden för de därpå följande / inre dimensionerna ska visas i diagrammet.

Visa totalvärde

lDiagrammet visar en total för den valda dimensionen när detta alternativ är aktiverat. Denna total agerar inte likadant som uttryckstotalen, som fortfarande är konfigurerad på fliken Uttryck i egenskapsdialogen.

Etikett
Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Övergripande grupperingsläge

Alternativet berör endast inre dimensioner. När alternativet är aktiverat beräknas begränsningarna enbart på den valda dimensionen. Alla tidigare dimensioner ignoreras. Om det är avaktiverat beräknas begränsningarna på alla tidigare dimensioner.

Axel

Visa axel

Markera alternativet för att visa axeln.

Axelbredd

Ange axelns bredd i fältet eller dra kontrollen till önskad bredd.

Huvudetikett

Välj hur huvudetiketterna ska visas: Horisontell, Vertikal eller Lutad.

Deletikett

Välj hur deletiketterna ska visas: Horisontell, Vertikal eller Lutad.

Visa rutnät

Kryssa i rutan för att visa ett rutnät som utgår från skalstrecken på x-axeln. Rutnätets linjer kan formateras med inställningarna Rutnätsformat och Rutnätsfärg.

Visa linjer för delskala

Kryssa i rutan för att visa delstreck mellan rutnätets streck. Detta alternativ är endast tillgängligt om Visa rutnät är valt. Rutnätets linjer kan formateras med inställningarna Rutnätsformat och Rutnätsfärg.

Stapla etiketter

Staplar x-axelns etiketter vid brist på plats.

Omvänd stapling

X-axelns etiketter staplas normalt nerifrån och upp och från vänster till höger. När alternativet är markerat vänds staplingsordningen uppfrån och ner.

Kontinuerlig X-axel

Ställer in x-axeln så att den blir kontinuerlig, dvs. den tolkas numeriskt och visas med numeriskt korrekta intervaller.

Börja med 0

Fixerar den nedre änden av y-axeln till noll. Denna funktion är inte tillgänglig när man använder en logaritmisk axel.

Benämning längs axel

Markera detta alternativ för att ändra placering på x-axelns etikett.

Statiskt minimum

Anger ett fast minimivärde för axeln. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Statistiskt maximum

Anger ett fast maximivärde för axeln. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Statiskt steg

Anger ett fast intervall för skalstreck för axeln. Om inställningen innebär att det blir fler än 100 skalstreck kommer det använda värdet att förändras. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Historik

Om man skriver in ett heltal i redigeringsrutan, kommer x-axeln att fortsätta till vänster om de befintliga datapunkterna. Detta är användbart när man använder trendlinjer. Historiklinjen blir streckad. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Prognos

Om man skriver in ett heltal i redigeringsrutan, kommer x-axeln att fortsätta till höger om de befintliga datapunkterna. Detta är användbart när man använder trendlinjer. Prognoslinjen blir streckad. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Uttryck

Välj uttryck i listrutan. För att lägga till ett uttryck klickar du på . Välj ett uttrycki listrutan. Ikonen flyttar posterna i listan. Ikonen tar bort posterna från listan. Klicka på knappen Mer... för ytterligare information.

Uttryck

Aktivera

Denna kryssruta måste vara markerad för att uttrycket ska användas. Genom att avmarkera den gör man uttrycket vilande.

Villkor

Om rutan markeras visas eller döljs uttrycket dynamiskt, beroende på värdet hos ett angivet villkorsuttryck, när du klickar på knappen i redigeringsrutan nedan.

Etikett

Uttryckets etikett. Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Uttryck

Visar det uttryck som för närvarande är valt.

Kommentar

Uttryckets skapare kan beskriva dess syfte och funktion. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Osynlig

Döljer uttrycket.

Visa i procent relativt

Diagrammet visar resultatet i procent i stället för i absoluta tal.

Ackumulera uttryck

Kryssa i denna ruta för att ackumulera uttryck. Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Använd trendlinjer

Markera alternativet för att använda trendlinjer. Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Visa i teckenförklaring

När flera uttryck används samtidigt, kommer detta alternativ att visa en etikett med uttrycken och deras korresponderande färger intill diagrammet.

Inställningar för värdevisning

Markera detta alternativ för att ange hur värden ska visas. Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Format för attribututtryck

Bakgrundsfärg
Ange ett attribututtryck som beräknar den grundläggande ritfärgen för datapunkten. Det uttryck som används bör resultera i en giltig färgåtergivning (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå färgkomponenterna enligt Visual Basics definition). Någon av de speciella färgfunktionerna för diagram kan användas för detta ändamål. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgåtergivning används svart.

Axel

Visa axel

Markera alternativet för att visa axeln.

Axelbredd

Ange axelns bredd i fältet eller dra kontrollen till önskad bredd.

Läge

Välj placeringen Vänster eller Höger. Om Dela axel är valt kan man välja placeringen Övre eller Nedre.

Visa rutnät

Kryssa i rutan för att visa ett rutnät som utgår från skalstrecken på x-axeln. Rutnätets linjer kan formateras med inställningarna Rutnätsformat och Rutnätsfärg.

Visa linjer för delskala

Kryssa i rutan för att visa delstreck mellan rutnätets streck. Detta alternativ är endast tillgängligt om Visa rutnät är valt. Rutnätets linjer kan formateras med inställningarna Rutnätsformat och Rutnätsfärg.

Logaritmisk skala

Om denna kryssruta är markerad blir skalan logaritmisk.

Börja med 0

Fixerar den nedre änden av y-axeln till noll. Denna funktion är inte tillgänglig när man använder en logaritmisk axel.

Statiskt minimum

Anger ett fast minimivärde för axeln. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Statistiskt maximum

Anger ett fast maximivärde för axeln. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Statiskt steg

Anger ett fast intervall för skalstreck för axeln. Om inställningen innebär att det blir fler än 100 skalstreck kommer det använda värdet att förändras. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Mitten

Anger ett fast värde på axeln som kommer att placeras i mitten av ritytan. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

 
Visa titel Som standard används namnet på det första uttryck som definieras. Avmarkera kryssrutan om ingen titel ska visas. Titeln kan definieras som en dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Mer.../Mindre... Klicka på knappen för att expandera eller dölja underdialogerna som innehåller ytterligare flikar. Beroende på om fältet Dimensioner eller fältet Uttryck är aktivt visas olika flikar.