Diagramegenskaper mosaikdiagram: Presentation

Presentation

Utseende Välj ett utseende i listrutan.
Orientering Här ställer man in diagrammets orientering.
Färgformat Anger färgformatet för alla ritytefärger i diagrammet. Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-fönstret Färgegenskaper


Låsta färger

Låser färgerna som tilldelats datapunkterna även om urvalen reducerar det totala antalet datapunkter. I detta läge kommer färgrepresentationen aldrig att ändras för en viss datapunkt. Däremot riskerar man att två angränsande staplar kan få samma färg för olika datapunkter.


Upprepa sista färgen

Markera denna kryssruta för att alla fältvärden från och med det sista (artonde) ska få samma färg. Om denna kryssruta förblir omarkerad kommer det nittonde värdet (i den ursprungliga laddningsordningen) att tilldelas den första färgen, det tjugonde värdet andra färgen osv.

Visa teckenförklaring Visar en teckenförklaring i diagrammet. Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-fönstret Inställningar för teckenförklaringar


Teckenförklaringsformat

Anger teckenförklaringsformatet.


Vertikal

Anger teckenförklaringens vertikala justering.


Radavstånd

Anger avståndet mellan objekten i teckenförklaringen.


Omvänd ordning

Markera den här kryssrutan om du vill vända på teckenförklaringens sorteringsordning.


Radbryt celltext

Om denna ruta är markerad bryts texten i teckenförklaringselementen i två eller fler rader.


Bakgrund Här ställer man in diagrammets bakgrund. Följande alternativ finns:
Färg
Klicka på för att välja en färg.
Bild
Klicka på för att byta bild.
Dynamisk bild
Ange en dynamisk formel för att visa en dynamisk bakgrundsbild som ändras med urvalet.
Ritytans bakgrund Anger bakgrundsfärg för ritytan. Följande alternativ finns:
Färg
Ritytan får en färgad bakgrund. Klicka på för att välja en färg.
Bild
Ritytan får en bildbakgrund. Klicka på för att byta bild.
Dynamisk bild
Ange en dynamisk formel för att visa en dynamisk bakgrundsbild som ändras med urvalet.
Ritytans format Här kan man ändra utseendet för ritytans bakgrund. Följande alternativ finns:
Ram
En ram ritas runt ritytan.
Skugga
Alternativet ger en skuggningseffekt på ritytans bakgrund.
Minimal
Ritytans bakgrund tas bort.
Genomskinlighet för bakgrund Ange ett värde i rutan eller dra i kontrollen för att ange genomskinligheten för diagrammmet.
Mer.../Mindre...

Allmänt

Omvänd riktning

När denna kryssruta är markerad visas värdena i diagrammet i omvänd ordning. Om diagrammet till exempel visar de tio högsta värdena och rutan kryssas i kommer diagrammet att visa de tio lägsta värdena.

Maximalt antal visade värden

I denna ruta anger man en övre gräns för antalet datapunkter som ska visa värden i diagrammet. Om ingen gräns anges kommer alla datapunkters värden att visas. Detta kan påverka tydligheten negativt.

Dölj nollvärden

Om denna kryssruta är markerad, kommer alla kombinationer av de dimensionsfält som returnerar noll eller null för alla uttryck att utelämnas i uträkningen. Alternativet är förvalt.

Visa inte saknade värden

Om denna kryssruta är markerad, kommer alla kombinationer av de dimensionsfält som associeras endast med nullvärden i alla fält i alla uttryck att utelämnas i uträkningen. Alternativet är förvalt. I vissa fall kan det vara lämpligt att slå av funktionen, t.ex. om man vill räkna nullvärden i ett diagram.

Synkronisera nollnivå för uttrycksaxlar

Synkroniserar nollnivån för de båda y-axlarna (vänster/höger eller övre/nedre).

Vertikala tal

Visar värdena vertikalt.

Rita tal i segment

Om kryssrutan är markerad ritas värden på datapunkter inuti segmenten i stället för ovanför dem.

Popup-etiketter

Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

Villkor för uträkning

Genom att skriva ett uttryck i denna textruta anger man ett villkor som måste vara uppfyllt för att diagrammet ska räknas ut. Om villkoret inte uppfylls, visas texten "Villkor för uträkning inte uppfyllt" i diagrammet. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Format

Teckenförklaring

Klicka på för att ange vilket teckensnitt teckenförklaringen ska ha.

Format för diagramtitel

Klicka på för att ange en teckensnittsfärg för diagrammets titel. Klicka på för att ange ett teckensnitt.

Teckensnitt på bildrubrik

Klicka på för att ange ett teckensnitt för namnlisten.

Aktiv namnlist

Om du vill ange en bakgrundsfärg för den aktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klickar man på .

Inaktiv namnlist

Om du vill ange en bakgrundsfärg för den inaktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klickar man på .

Använd ram

Markera denna kryssruta om arkobjektet ska omges av en ram. Klicka på för att ange ramens färg.

Kantbredd

Ange ett värde eller dra kontrollen för att ställa in bredden på kanten. Bredden anges i pixlar.

Runda hörn

Klicka på för att öppna popup-fönstret Rundade hörn.

Popup-fönstret Runda hörn

Välj

Fast

eller

Relativ

för hörnens rundhet och vilka hörn som ska justeras. Välj även

Kvadratisk form

genom att ange ett värde. 

Referenslinjer

Referenslinjer

Lägg till en refernslinje genom att klicka på .

Visa etikett i diagram

Visar en etikett intill referenslinjen.

Etikett

Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Om ingen Etikett anges, används fältets namn under förutsättning att Visa namnlist är valt. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

X-axel

Välj detta alternativ om referenslinjen ska utgå från x-axeln.

Uttryck

Det värde varifrån referenslinjen ska utgå. Ange det uttryck du vill använda som startpunkt.

Linjetjocklek

Anger linjens tjocklek.

Linjetyp

Anger referenslinjens format.

Linjefärg

Anger referenslinjens färg.

Använd visningsvillkor

Referenslinjen visas eller döljs beroende på ett villkors-uttryck som evalueras varje gång diagrammet ska ritas. Referenslinjen syns bara om uttrycket returnerar sant.

Villkor

Ange det villkorade uttrycket. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Text

Text i diagram

Klicka på för att lägga till text i diagrammet.

Text

Texten som har lagts till under Text i diagram visas här.

Lutningsvinkel

Ange en vinkel mellan 0 och 360 grader för texten. 0 är standardvärde.

Horisontell justering

Anger den horisontella justeringen.

Överst

Den text som är vald i listan tvingas till förgrunden när ett diagram ritas.

Textformat

För att ange en bakgrundsfärg för texten klickar man på .
Klicka på för att ange en teckenfärg. Klicka på för att ange ett teckensnitt.

Storlek Placering

Anger placering och storlek för texten på objektet.