Listbox

Listboxen är det mest grundläggande av arkobjekten. Den innehåller en lista över alla värden i ett visst fält. Det är i listboxen man oftast gör val och studerar logiska samband och konsekvenser.

En listbox kan även innehålla cykliska och hierarkiska grupper. När man väljer ett enstaka värde i en listbox med en hierarkisk grupp kommer listboxen att söka neråt i hierarkin och välja närmast underliggande fält i gruppen. Man kan gå uppåt i hierarkin genom att klicka på ikonen som visas i namnlisten.

Om en listbox har tilldelats en cyklisk grupp kan man lätt visa nästa fält i gruppen genom att klicka på cyklisk-ikonen i listboxens namnlist. Man kan även gå direkt till valfritt fält i gruppen genom att använda alternativet Skifta-> i listboxens objektmeny.

Listbox: Objektmeny

Objektmenyn kan öppnas i form av en kontextmeny genom att du högerklickar på ett arkobjekt eller klickar på ikonen i objektets namnlist (om denna visas).

Kommandona i menyn varierar beroende på om man använder WebView inifrån QlikView eller om man öppnar dokumentet via en webbläsare. Menyn innehåller följande kommandon:

Egenskaper...

Öppnar dialogen Egenskaper för det aktiva arkobjektet.

Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

​Se: Anteckningar och kommentarer

Sökning Öppnar textsökningsfönstret.
Sökning med jokertecken Öppnar textsökningsfönstret i läget Ungefärlig sökning.
Välj möjliga

Alla icke-uteslutna värden i arkobjektet markeras.

Välj uteslutna

Alla uteslutna värden i arkobjektet markeras.

Markera alla

Alla värden i arkobjektet markeras.

Radera

Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen i objektets namnlist (om den visas).

Radera i andra fält

Raderar valen i alla andra arkobjekt men bibehåller valen i det aktiva arkobjektet.

Lås

Låser valda värden i det aktiva arkobjektet. (ej tillgänglig om inga val är gjorda).

Lås upp

Låser upp låsta värden i det aktiva arkobjektet. (visas i stället för Lås om val är låsta).

Kopiera

Kopierar markerade arkobjekt till Urklipp. Denna funktion kopierar endast arkobjekt, inte data eller bilder.

Skriv ut...

Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen i objektets namnlist (om den visas).

Skicka till Excel

Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 97 eller senare krävs för denna funktion. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen i objektets namnlist (om den visas).

Exportera...

Öppnar dialogen Spara som där man kan ange sökväg, filnamn och (tabell)filtyp för det exporterade datainnehållet.

Ta bort

Avlägsnar det valda objektet från arket.

Egenskaper listbox

Dialogen Egenskaper öppnas när man väljer Egenskaper från Objekt-menyn. Om kommandot Egenskaper är inaktivt har man antagligen inte de rättigheter som krävs för att göra förändringar i egenskapsdialogen.