Egenskaper mätare

Uttryck

Välj uttryck i listrutan. För att lägga till ett uttryck klickar du på . Välj ett uttrycki listrutan. Ikonen flyttar posterna i listan. Ikonen tar bort posterna från listan. Klicka på knappen Mer... för ytterligare information.

Uttryck

Aktivera

Denna kryssruta måste vara markerad för att uttrycket ska användas. Genom att avmarkera den gör man uttrycket vilande.

Villkor

Om rutan markeras visas eller döljs uttrycket dynamiskt, beroende på värdet hos ett angivet villkorsuttryck, när du klickar på knappen i redigeringsrutan nedan.

Etikett

Uttryckets etikett. Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Uttryck

Visar det uttryck som för närvarande är valt.

Kommentar

Uttryckets skapare kan beskriva dess syfte och funktion. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

 
Aktiviteter Välj aktiviteter i listrutan. Klicka på för att lägga till en aktivitet. Välj en aktivitet i listrutan. Ikonen flyttar posterna i listan. Ikonen tar bort posterna från listan. Klicka på för att öppna popup-fönstret Aktivitetsinställningar.

Popup-fönstret Aktivitetsinställningar

Välj aktiviteten

Typ

och

Undertyp

i listrutorna:

Urval

Välj i fält

Väljer de fält och värden som har angivits. Under Söksträng kan du ange en sökningsmask. Till exempel (A|B), som väljer både A och B.

Välj uteslutna

Väljer de uteslutna värdena i det fält som har angetts.

Välj möjliga

Väljer de möjliga värdena i det fält som har angets.

Växla mellan val

Växlar mellan det aktuella valet och det angivna fältvärdet och söksträngen. Under Söksträng kan du ange en sökningsmask. Till exempel (A|B), som väljer både A och B.

Framåt

Går ett steg framåt i listan över gjorda val.

Bakåt

Backar ett steg i listan över gjorda val.

Pareto-urval

Skapar ett pareto-urval baserat på ett uttryck och en procentsats i det fält som angetts. Denna typ av urval används för att välja de högsta bidragsfaktorerna i ett mått, vanligen med hjälp av en 80/20-regel. Om man till exempel vill hitta de kunder som bidrog till 80% av omsättningen, kan Kunder användas som fält, summa(omsättning) som uttryck och 80 som procentdel.

Lås fält

Låser valen i det fält som angetts.

Lås alla

Låser alla värden i alla fält.

Lås upp fält

Låser upp valen i det fält som angetts.

Lås upp alla

Låser upp alla värden i alla fält.

Lås upp och radera alla

Låser upp alla värden och raderar alla val i alla fält.

Radera i andra fält

Raderar alla relaterade fält utom det angivna.

Radera allt

Raderar alla val utom låsta.

Radera fält

Raderar ett specifikt fält.

Layout

Aktivera objekt

Aktiverar det objekt som anges i fältet ObjektID. Funktionen kan inte användas i Ajax-klienten.

Aktivera ark

Aktiverar det ark som anges i fältet ArkID.

Aktivera nästa ark

Öppnar nästa flik i dokumentet.

Aktivera föregående ark

Öppnar föregående ark i dokumentet.

Minimera objekt

Minimerar det objekt som anges i fältet ObjektID.

Maximera objekt

Maximerar det objekt som anges i fältet ObjektID.

Återställ objekt

Återställer det objekt som anges i fältet ObjektID.

Bokmärke

Använd bokmärke

Tillämpar det bokmärke som anges av BokmärkesID. Om två bokmärken har samma ID, kommer dokumentbokmärket att användas. För att använda serverbokmärket måste man ange Server\bokmärkes-ID. 

Skapa bokmärke

Skapar ett bokmärke av det aktuella valet. Ange BokmärkesID och Bokmärkesnamn. Välj Dolt/Dolda för att skapa ett dolt bokmärke.

Ersätt bokmärke

Ersätter det bokmärke som angetts av BokmärkesID med aktuellt val.

Skriv ut

Skriv ut objekt

Skriver ut det objekt som anges i fältet ObjektID. Ange Skrivarnamn om objektet ska skickas till annan än standardskrivaren. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!

Skriv ut ark

Skriver ut det ark som anges i fältet ArkID. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger! Funktionen kan inte användas i AJAX-klienten.

Skriv rapport

Skriver ut den rapport som anges av RapportID. Ange Skrivarnamn om rapporten ska skickas till annan än standardskrivaren. Markera kryssrutan Visa skrivardialog om Windows skrivardialog ska visas. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!

Extern

Vissa klienter stöder inte denna inställning!

Exportera

Exporterar en tabell som innehåller en viss uppsättning fält, men endast de poster som är tillämpbara enligt det gjorda valet exporteras. Klicka på knappen Inställning på sidan Aktiviteter för att öppna dialogen Exportinställningar. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!

Starta

Startar ett externt program. Följande inställningar kan konfigureras i dialogen Åtgärder:
Program
Klicka på Bläddra... för att hitta det program som ska startas. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!
Filnamn
Ange sökvägen till den fil som ska öppnas med det program som är angivet ovanför. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!
Parametrar
Ange parametrar för kommandoraden som programmet startas från. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!
Arbetskatalog
Anger arbetskatalogen för programmet som ska startas. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!
Avsluta applikationen när QlikView stängs
Tvingar programmet att stängas när QlikView stängs. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!
Funktionen kan inte användas i AJAX-klienten.

Öppna URL

Öppnar länken i standardwebbläsaren. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!

Öppna QlikView-dokument

Öppnar det angivna dokumentet. Filändelse måste anges. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!
Kryssa i rutan Transferstatus för att överföra urvalen från det ursprungliga dokumentet till det dokument du vill öppna. Det öppnade dokumentet kommer först att rensas på val.
Kryssa i rutan Tillämpa urval ovanpå befintligt för att behålla urvalen från det andra dokumentet och tillämpa det ursprungliga dokumentets urval ovanpå dem.

Observera: Använd Tillämpa urval ovanpå befintligt med försiktighet eftersom detta kan orsaka oförutsägbara resultat om de två dokumenturvalen står i konflikt med varandra. I de flesta fall räcker det förmodligen att använda alternativet Överför status.

Öppna i samma fönster öppnar det nya dokumentet i samma webbläsarflik när man använder AJAX Zero Footprint-klienten.

Observera: Aktiviteten Öppna QlikView-dokument stöds inte för användare utanför domänen när Internet Explorer-plugin används

Kör makro

Ange sökväg och namn på det makro som ska köras. Man kan skriva in ett namn för vilket man senare skapar ett makro i dialogen Redigera makron eller en dynamisk formel.

Ange variabel

Anger ett värde till en variabel som angetts.

Visa information

Visar den associerade informationen, så som en textfil eller en bild för fältet som är angivet i Fält. Funktionen kan inte användas i AJAX-klienten.

Stäng detta dokument

Stänger aktuellt dokumentfönster.

Ladda data

Laddar om data i det aktuella dokumentet. Funktionen kan inte användas i både AJAX-klienten eller IE-pluginprogrammet.

Dynamisk uppdatering

Uppdaterar data dynamiskt i det aktuella dokumentet. Satsen för den dynamiska uppdateringen skrivs i fältet Sats.

Dynamisk uppdatering är avsedd att användas av QlikView-administratörer som vill mata in begränsade mängder data i ett QlikView-dokument från en enda datakälla utan att ladda om dokumentet. Analyser kan sedan göras av flera klienter som är uppkopplade mot QlikView Server.

Observera! Den laddade informationen lagras endast i RAM-minnet, så alla data som är tillagda eller uppdaterade med hjälp av dynamisk uppdatering förloras om dokumentet laddas på nytt.

Grammatiken nedan beskriver möjliga satser och deras komponenter som kan användas med funktionen Dynamisk uppdatering:

 • statements ::= statement { “;” statement }
 • statement ::= insert_statement | update_statement | delete_statement | begin_transaction_statement | commit_transaction_statement
 • insert_statement ::= "INSERT" "INTO" ("*" | table_name) field_list "VALUES" value_list {"," value_list} ["KEY" ["AUTO" | (" (" field_list ")")] ["REPLACE" (["WITH" "ONE"] | "EACH") ]]
 • update_statement ::= "UPDATE" ("*" | table_name) set_clause {"," | set_clause} "WHERE" condition ["AUTO" "INSERT"]
 • delete_statement ::= "DELETE" "FROM" ("*" | table_name] "WHERE" condition
 • begin_transaction_statement ::= "BEGIN" ("TRANSACTION" | "TRAN") [trans_name]
 • commit_transaction_statement ::= "COMMIT" ["TRANSACTION" | "TRAN"] [trans_name]
 • table_name ::= identifier | quoted_name
 • field_list ::= "(" field_name {"," field_name} ")"
 • value_list ::= "("value {"," value} ")"
 • set_clause ::= "SET" field_name "=" any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
 • field_name ::= identifier | quoted string
 • value ::= identifier | any_qlikview_number | quoted string
 • condition ::= any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
 • identifier ::= any_qlikview_identifier
 • quoted_string ::= "[" [^]]+ "]"

Exempel:  

UPDATE AbcTable SET Discount = 123 WHERE AbcField=1

Observera: För att använda denna funktion måste dynamisk uppdatering vara tillåten både i dokumentet och på servern.
Visa titel Som standard används namnet på det första uttryck som definieras. Avmarkera kryssrutan om ingen titel ska visas. Titeln kan definieras som en dynamisk formel. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Mer.../Mindre... Klicka på knappen för att expandera eller dölja underdialogerna som innehåller ytterligare flikar.