Egenskaper mätare: Presentation

Presentation

Utseende Välj ett utseende i listrutan.
Mätare - min Anger lägsta tillåtna värde för mätaren. Motsvarar mätarens bottenläge.
Mätare - max Anger högsta tillåtna värde för mätare. Motsvarar mätarens högsta läge.
Inställningar mätarsegment I denna grupp anger man vilka segment mätare ska bestå av. Alla varianter utom LED måste bestå av minst ett segment. För cirkulära och linjära mätare utgör segmenten olikfärgade ytor i mätarens bakgrund. För trafikljus-mätare motsvarar varje segment en lampa. Välj ett av de segment som visas i listan för att ändra dess egenskaper.

Välj ett segment i listrutan. För att lägga till ett segment klickar du på . Klicka på för att välja en färg. Klicka på för att ta bort poster från listan. Klicka på för att öppna popup-fönstret.

Popup-fönstret Inställningar mätarsegment

Anpassa segmentbredd automatiskt

Om denna kryssruta är markerad kommer segmentets gränser att beräknas automatiskt, baserat på mätarens Min- och Max-värden samt antalet definierade segment.

Logaritmisk skala

Om denna kryssruta är markerad blir visarskalan logaritmisk.

Relativa segmentgränser

Om detta alternativ är valt kan segmentgränserna anges som nummer mellan 0 och 1. De anger då en bråkdel av det totala intervallet mellan min- och max-värdena.

Visa segmentkonturer

Visar konturen kring mätarsegmenten.

Visa segmentgränser

Om denna kryssruta är markerad visas segmentsgränsernas konturer i cirkulära och linjära mätare.

Segment Klicka på för att lägga till segment i mätaren.
Bakgrund Här ställer man in diagrammets bakgrund. Följande alternativ finns:

Färg
Klicka på för att välja en färg.

Bild
Klicka på för att byta bild.

Dynamisk bild
Ange en dynamisk formel för att visa en dynamisk bakgrundsbild som ändras med urvalet.
Genomskinlighet för bakgrund Ange ett värde i rutan eller dra i kontrollen för att ange genomskinligheten för diagrammmet.
Mer.../Mindre...

Allmänt

Fliken Allmänt, formaten Hastighetsmätare och Cirkelformad

Visa indikator för mätaren

Visar värdet med en nålindikator.

Indikatorstil

Anger nålens format.

Fyll mätare till värde

Visar värdet genom att fylla bakgrunden med de(n) angivna färgen(-erna) upp till det aktuella värdet. Återstående del av värdet upp till Max-värdet lämnas blankt.

Visa skala för mätaren

Markera denna ruta för att visa en skala.

Antal huvudenheter

Anger antalet huvudenheter på diagramskalan.

Antal delenheter

Anger antalet delenheter mellan varje huvudenhet på diagramskalan.

Visa etiketter för mätaren

Markera denna kryssruta om det ska finnas etiketter på skalan.

Etikettfrekvens

I redigeringsrutan anger man hur tätt etiketterna ska stå.

Cylinderradie

Normalt ritas mätare som en heldragen cirkel eller cirkelsegment. Ju högre siffra man anger här, desto tjockare blir cylindern. Värdet som anger hur många procent som ska lämnas ofyllt måste vara mellan 0 och 99.

Vinkelbredd

Vinkeln i grader mellan Min- och Max-värdena i mätaren. Måste vara ett värde mellan 45 och 360.

Lutning

Vinkeln på mätarens mittvärde i förhållande till klockan. Måste vara ett värde mellan 0 och 360. 0 anger mitten av mätarens högsta punkt (klockan 12).

Popup-etiketter

Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

Fliken Allmänt, formatet Rak mätare

Visa indikator för mätaren

Visar värdet med en nålindikator.

Indikatorstil

Anger nålens format.

Fyll mätare till värde

Visar värdet genom att fylla bakgrunden med de(n) angivna färgen(-erna) upp till det aktuella värdet. Återstående del av värdet upp till Max-värdet lämnas blankt.

Visa skala för mätaren

Markera denna ruta för att visa en skala.

Antal huvudenheter

Anger antalet huvudenheter på diagramskalan.

Antal delenheter

Anger antalet delenheter mellan varje huvudenhet på diagramskalan.

Visa etiketter för mätaren

Markera denna kryssruta om det ska finnas etiketter på skalan.

Etikettfrekvens

I redigeringsrutan anger man hur tätt etiketterna ska stå.

Popup-etiketter

Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

Fliken Allmänt, formatet Trafikljus

Endast ett trafikljus

Om alternativet är markerat visas endast ett ljus.

Indikatorstil

Anger hur området omkring ljusen ska se ut

Fyll mätare till värde

Visar värdet genom att fylla bakgrunden med de(n) angivna färgen(-erna) upp till det aktuella värdet. Återstående del av värdet upp till Max-värdet lämnas blankt.

Omvänd riktning

Om rutan markeras visas ljusen i omvänd ordning.

Popup-etiketter

Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

Fliken Allmänt, formatet LED

Siffror

Ange hur många siffror som ska visas.

Sifferfärg

Klicka på för att ange en färg.

Popup-etiketter

Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

Fliken Allmänt, formatet Provrör

Provrörsfärg

Klicka på för att ange en färg.

Visa skala för mätaren

Markera denna ruta för att visa en skala.

Antal huvudenheter

Anger antalet huvudenheter på diagramskalan.

Antal delenheter

Anger antalet delenheter mellan varje huvudenhet på diagramskalan.

Visa etiketter för mätaren

Markera denna kryssruta om det ska finnas etiketter på skalan.

Etikettfrekvens

I redigeringsrutan anger man hur tätt etiketterna ska stå.

Popup-etiketter

Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

Fliken Allmänt, formatet Reflekterande rör

Visa skala för mätaren

Markera denna ruta för att visa en skala.

Antal huvudenheter

Anger antalet huvudenheter på diagramskalan.

Antal delenheter

Anger antalet delenheter mellan varje huvudenhet på diagramskalan.

Visa etiketter för mätaren

Markera denna kryssruta om det ska finnas etiketter på skalan.

Etikettfrekvens

I redigeringsrutan anger man hur tätt etiketterna ska stå.

Popup-etiketter

Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

Format

Format för diagramtitel

Klicka på för att ange en teckensnittsfärg för diagrammets titel. Klicka på för att ange ett teckensnitt.

Skaletikett

Ange ett teckensnitt genom att klicka på .

Teckensnitt på bildrubrik

Klicka på för att ange ett teckensnitt för namnlisten.

Aktiv namnlist

Om du vill ange en bakgrundsfärg för den aktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klickar man på .

Inaktiv namnlist

Om du vill ange en bakgrundsfärg för den inaktiva namnlisten klickar du på . För att ange en teckenfärg klickar man på .

Använd ram

Markera denna kryssruta om arkobjektet ska omges av en ram. Klicka på för att ange ramens färg.

Kantbredd

Ange ett värde eller dra kontrollen för att ställa in bredden på kanten. Bredden anges i pixlar.

Runda hörn

Klicka på för att öppna popup-fönstret Rundade hörn.

Popup-fönstret Runda hörn

Select

Fast

eller

Relativ

för hörnens rundhet och vilka hörn som ska justeras. Välj även

Kvadratisk form

genom att ange ett värde. 

Referenslinjer

Referenslinjer

Lägg till en refernslinje genom att klicka på .

Visa etikett i diagram

Visar en etikett intill referenslinjen.

Etikett

Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Om ingen Etikett anges, används fältets namn under förutsättning att Visa namnlist är valt. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

X-axel

Välj detta alternativ om referenslinjen ska utgå från x-axeln.

Uttryck

Det värde varifrån referenslinjen ska utgå. Ange det uttryck du vill använda som startpunkt.

Linjetjocklek

Anger linjens tjocklek.

Linjetyp

Anger referenslinjens format.

Linjefärg

Anger referenslinjens färg.

Använd visningsvillkor

Referenslinjen visas eller döljs beroende på ett villkors-uttryck som evalueras varje gång diagrammet ska ritas. Referenslinjen syns bara om uttrycket returnerar sant.

Villkor

Ange det villkorade uttrycket. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Text

Text i diagram

Klicka på för att lägga till text i diagrammet.

Text

Texten som har lagts till under Text i diagram visas här.

Lutningsvinkel

Ange en vinkel mellan 0 och 360 grader för texten. 0 är standardvärde.

Horisontell justering

Anger den horisontella justeringen.

Överst

Den text som är vald i listan tvingas till förgrunden när ett diagram ritas.

Textformat

För att ange en bakgrundsfärg för texten klickar man på .
Klicka på för att ange en teckenfärg. Klicka på för att ange ett teckensnitt.

Storlek Placering

Anger placering och storlek för texten på objektet.