Przeskocz do zawartości głównej

Min — funkcja skryptu

Funkcja Min() zwraca najniższą wartość liczbową w zagregowanych danych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli group by. Podanie argumentu rank n pozwala na znalezienie n-tej najniższej wartości.

Syntax:  

Min ( expr [, rank])

Return data type: numeric

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
expr Expression Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
rank Expression

Wartość domyślna argumentu rank wynosi 1, co odpowiada najniższej wartości. Podanie wartości 2 argumentu rank spowoduje zwrócenie drugiej wartości po najniższej. Dla argumentu rank równego 3 zostanie zwrócona trzecia wartość po najniższej itd.

Examples and results:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i alfabetycznego.

Example:  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

Min:

LOAD Customer, Min(UnitSales) as MyMin Resident Temp Group By Customer;

 

Tabela wynikowa
Customer MyMin

Astrida

2

Betacab

4
Canutility 8

Example:  

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w poprzednim przykładzie:

LOAD Customer, Min(UnitSales,2) as MyMinRank2 Resident Temp Group By Customer;

Tabela wynikowa
Customer MyMinRank2
Astrida 9

Betacab

5

Canutility -