Przeskocz do zawartości głównej

LINEST_M — funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

LINEST_M — funkcja wykresu

Funkcja LINEST_M() zwraca zagregowaną wartość m (nachylenie) regresji liniowej zdefiniowanej równaniem y=mx+b dla szeregu współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniach podanych argumentami x_value i y_value, iterowaną po wymiarach wykresu.

Syntax:  

LINEST_M([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value [, y0_const [, x0_const]])

Return data type: numeric

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
y_value Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.
x_value Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.
y0, x0 Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła przez oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby linia regresji przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.
Uwaga: Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par danych, chyba że podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy jedna para danych. 
SetExpression Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą wyrażenia analizy zestawów.
DISTINCT Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>], gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Określenie zakresu agregacji

Limitations:  

Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie całej pary danych.