QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Tworzenie aplikacji

Aplikacja Qlik Sense to zestaw przeznaczonych do wielokrotnego użytku elementów danych (miar, wymiarów i wizualizacji), arkuszy i narracji. Jest ona samodzielnym obiektem zawierającym dane w ramach strukturalnego modelu danych do analizy.

Za pomocą aplikacji można odkrywać prawidłowości w danych i podejmować trafne decyzje na podstawie wizualizacji i odpowiednich selekcji.

Podstawą aplikacji jest kolekcja przeznaczonych do wielokrotnego użytku elementów danych. Struktura i elementy wizualne stanowią kolekcję arkuszy i narracji.

Building blocks of an app.

Podstawa

Skrypt ładowania danych

Skrypt ładowania danych służy do ładowania danych do aplikacji. Skrypt powoduje nawiązanie połączenia ze źródłem danych (bazą danych, arkuszem Excel itp.) i pobranie stamtąd danych.

Więcej informacji zawiera temat Korzystanie z edytora ładowania danych.

Model danych

Model danych nadaje strukturę załadowanym danym. Utworzenie modelu danych optymalnie dostosowanego do potrzeb aplikacji polega na wprowadzaniu odpowiednich zmian w skrypcie ładowania danych i przeładowywaniu danych.

Więcej informacji zawiera temat Wyświetlanie modelu danych.

Miary

Miary to obliczenia i wyrażenia używane w wizualizacjach.

Miary to obliczenia używane w wizualizacjach. Miary są tworzone na podstawie wyrażenia złożonego z funkcji agregacji, takich jak Sum lub Max, które są połączone z co najmniej jednym polem.

Więcej informacji zawierają tematy Miary oraz Używanie wyrażeń w wizualizacjach.

Wymiary

Wymiary to pola używane w wizualizacjach. Wymiary określają sposób grupowania danych w wizualizacji — na przykład według łącznej sprzedaży na kraj albo według liczby produktów na dostawcę.

Więcej informacji zawierają tematy Wymiary oraz Pola.

Struktura i elementy wizualne

Arkusze

Arkusze zawierają wizualizacje danych (na przykład wykresy i tabele). Tworzenie struktury aplikacji polega na grupowaniu wizualizacji w różnych arkuszach odpowiednio do przeznaczenia.

Więcej informacji zawierają tematy Porządkowanie aplikacji za pomocą arkuszy oraz Tworzenie wizualizacji .

Zakładki

Zakładka to skrót do pewnego zestawu selekcji w konkretnym arkuszu.

Więcej informacji zawiera temat Oznaczanie selekcji zakładkami.

Narracje

Narracje bazują na migawkach wizualizacji. Łącząc migawki danych z określonych momentów i stanów selekcji, można prezentować dane w postaci narracji prowadzącej do nowych, odkrywczych wniosków.

Więcej informacji zawiera temat Narracje dotyczące danych.

Więcej informacji o aplikacjach

Aplikacja umożliwia tworzenie nowych wizualizacji na podstawie własnych pytań i pomysłów, na przykład przez używanie wymiarów i miar zdefiniowanych w aplikacji. W ten sposób można rozwijać aplikację na potrzeby własne lub współpracowników.

Użytkownik tworzący aplikację automatycznie staje się jej właścicielem. W zależności od posiadanych uprawnień dostępu inni użytkownicy mogą korzystać z aplikacji, edytować ją i udostępniać innym. Zakres możliwych działań zależy też od tego, czy aplikacja jest opublikowana.

Uwaga: Format plików .qvf jest formatem własnościowym.
Uwaga: Aplikacje Qlik Sense Desktop są zazwyczaj zapisywane w folderze <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps z nazwą pliku <nazwa_aplikacji>.qvf, gdzie <nazwa_aplikacji> jest nazwą aplikacji. Jeśli nazwa aplikacji zostanie zmieniona w Qlik Sense Desktop, wówczas .qvf nie zostanie zaktualizowane.