Właściwości panelu filtrowania

Aby otworzyć panel właściwości dla wizualizacji, kliknij opcję EditEdytuj na pasku narzędzi, a następnie kliknij wizualizację, którą chcesz edytować.

Jeśli panel właściwości jest ukryty, kliknij polecenie Pokaż właściwości. open right panel w prawym dolnym rogu, aby go otworzyć.

Uwaga: Jeśli w prawym górnym rogu wizualizacji widoczna jest ikona Linked Object , oznacza to, że wizualizacja jest połączona z elementem głównym. Połączonej wizualizacji nie można edytować, ale można edytować element główny. Aby edytować wizualizację, należy ją odłączyć.

Dane

Kliknij polecenie Dodaj, a następnie dodaj wymiar lub utwórz wymiar z pola. Jeśli opcja jest wyszarzona, oznacza to, że jest niedostępna.

Wymiary

Możesz również kliknąć Expression , aby utworzyć wymiar w edytorze wyrażeń. W celu edycji wymiaru powiązanego z elementem głównym, najpierw należy odłączyć ten wymiar. Innym sposobem utworzenia wymiaru jest wpisanie wyrażenia bezpośrednio do pola tekstowego. Dodawane w ten sposób wyrażenia mogą się zaczynać od znaku równości (=). Przykład wymiaru wyliczanego:

=If (Week < 14, Week, 'Sales')

Jeśli polecenie Dodaj jest wyszarzone, wówczas nie można dodawać dalszych wymiarów.

Dla wymiarów dostępne są następujące właściwości:

 • <Nazwa wymiaru>: Kliknij nazwę wymiaru, aby otworzyć jego ustawienia. Aby usunąć wymiar, długo dotknij/kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar i wybierz polecenie Delete w oknie dialogowym. Można również kliknąć wymiar i kliknąć polecenie Delete.
  • Wymiar: Wyświetlane tylko dla elementów głównych. W celu edycji wymiaru powiązanego z elementem głównym, najpierw należy odłączyć ten wymiar.
  • Pole: Jeśli dodano pole z obszaru Pola w panelu zasobów, wówczas nazwa tego pola jest automatycznie wyświetlana. Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń.
  • Tytuł: Podaj tytuł wymiaru. Jeśli dodano pole z obszaru Pola w panelu zasobów, wówczas nazwa tego pola jest automatycznie wyświetlana.
 • Element główny: Możesz utworzyć wymiar główny na podstawie wyrażenia wymiaru, klikając opcję Utwórz nowy.

Aby określić kolejność wyświetlania wymiarów w wizualizacji, można je przeciągać. W celu zmiany kolejności należy użyć uchwytów (o).

Sortowanie

Domyślnie wymiary są sortowane w kolejności, w jakiej zostały dodane, a wymiar dodany jako ostatni, jest ostatni po sortowaniu. Jeśli konieczna jest zmiana kolejności sortowania w panelach filtrowania, należy to zrobić w obszarze Wymiary w sekcji Dane. Przeciągnij wymiary, aby zmienić ich kolejność. W obszarze Sortowanie można zmienić wewnętrzne sortowanie wymiarów.

Każdy wymiar jest sortowany wewnętrznie w sposób najbardziej typowy dla typu danych, jaki reprezentuje. Liczby są sortowane w kolejności liczbowej rosnącej. Tekst jest sortowany w kolejności alfabetycznej rosnącej. Jeśli wymagana jest zmiana wewnętrznego sortowania wymiaru, kliknij przycisk sortowania. W poniższej liście przedstawiono kolejność sortowania według priorytetu wewnętrznego i opcje sortowania. Dostępne opcje sortowania to Rosnąco i Malejąco.

 • Sortuj wg stanu: Sortuje według wybranych, możliwych i wykluczonych stanów selekcji.
 • Sortuj wg wyrażenia: Podaj wyrażenie, według którego będzie odbywać się sortowanie. Dostępne tylko w przypadku wymiarów.
 • Sortuj wg częstotliwości: Dostępne tylko dla paneli filtrowania.
 • Sortuj w kolejności liczbowej
 • Sortuj alfabetycznie

Dodatkowo można posortować według kolejności ładowania, przełączając na tryb Niestandardowe i pozostawiając wszystkie opcje sortowania niezaznaczone.

Jeśli dla pola zostanie ustawiona kolejność niestandardowa, ta kolejność zastąpi jakąkolwiek wewnętrzną kolejność sortowania wybraną w obszarze Sortowanie. Więcej informacji można znaleźć w temacie Określanie niestandardowej kolejności wartości wymiaru.

Wygląd

Ogólne

 • Pokaż tytuły: ta opcja jest domyślnie włączona (Wł.) we wszystkich wizualizacjach z wyjątkiem paneli filtrowania, wskaźników KPI oraz wizualizacji typu tekst i grafika.

  Podaj wartości pól Tytuł, Podtytuł i Przypis. Domyślnie ciąg jest interpretowany jako tekstowy. Pola tekstowego można jednak użyć w celu podania wyrażenia albo kombinacji tekstu i wyrażenia. Znak równości (=) na początku ciągu oznacza, że ciąg ten zawiera wyrażenie.

  Kliknij Expression , aby utworzyć wyrażenie w edytorze wyrażeń.

  Example:  

  Przyjmijmy założenie, że używany jest następujący ciąg znaków (razem ze znakami cudzysłowów): 'Sales: ' & Sum(Sales).

  Domyślnie ciąg ten jest interpretowany jako tekstowy i wyświetlany w sposób przedstawiony na przykładzie. Jeśli jednak ciąg ten zaczyna się znakiem równości: (='Sales: ' & Sum(Sales)), wówczas będzie interpretowany jako wyrażenie. W takim przypadku dane wyjściowe to Sales: <wartość wyrażenia>, gdzie <wartość wyrażenia> jest wartością obliczaną.

 • Pokaż szczegóły: ustawienie wartości Pokaż umożliwi użytkownikom wyświetlanie szczegółów, takich jak opisy, miary i wymiary.

Stany alternatywne

 • State: Set the state to apply to the visualization. You can select:

  • Any alternate state defined in Master items.
  • <inherited>, in which case the state defined for the sheet is used.
  • <default state>, which represents the state where no alternate state is applied.

  For more information about alternate states, see Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej.