QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Debugowanie skryptu ładowania danych

Za pomocą narzędzi do debugowania dostępnych w edytorze ładowania danych można przechodzić kolejne etapy realizacji skryptu za pomocą punktów przerwania, aby weryfikować wartości zmiennych i danych wyjściowych wynikających z wykonania skryptu. Można przy tym wybrać, czy wyświetlać wszystkie, czy nie wyświetlać żadnych wartości określanych jako Dane wyjściowe, Zmienne i Punkty przerwania.

Aby wyświetlić panel debugowania:

 • Kliknij u na pasku narzędzi edytora ładowania danych.

  Panel debugowania zostanie otworzony u dołu edytora ładowania danych.

Uwaga: W trybie debugowania nie można tworzyć połączeń, edytować połączeń, wybierać danych, zapisywać skryptu ani ładować danych. Tryb debugowania rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia procesu debugowania i trwa do momentu zakończenia albo przerwania wykonywania skryptu.

Pasek narzędzi debugowania

Panel debugowania w edytorze ładowania danych zawiera pasek narzędzi z następującymi opcjami służącymi do kontroli wykonywania procesu debugowania:

Opcje na pasku narzędzi debugowania
Element interfejsu użytkownika Opis
Ograniczona operacja ładowania

Po włączeniu tej opcji ogranicza się liczbę wierszy danych ładowanych z poszczególnych źródeł danych. Pozwala to na skrócenie czasu wykonywania skryptu w przypadku źródeł zawierających dużą ilość danych.

Podaj liczbę wierszy do załadowania.

Uwaga: Opcja ta ma zastosowanie tylko do fizycznych źródeł danych. Na przykład automatycznie generowane instrukcje load inline nie będą ograniczane.
œ Opcja ta rozpoczyna lub kontynuuje wykonywanie kodu w trybie debugowania do momentu osiągnięcia kolejnego punktu przerwania.
Œ Przejdź do następnej linii kodu.
Zakończ wykonywanie kodu w tym miejscu. Jeśli zakończenie to nastąpiło przed wykonaniem całego kodu, wynikowy model danych będzie zawierać wyłącznie dane do linii kodu, na której wykonywanie zostało zakończone.

Dane wyjściowe

W obszarze Dane wyjściowe wyświetlane są wszystkie komunikaty wygenerowane podczas debugowania. Przewijanie danych wyjściowych po wyświetleniu nowych komunikatów można zablokować przez zaznaczenie opcji \.

Ponadto menu danych wyjściowych (¨) zawiera następujące opcje:

Opcje w menu Dane wyjściowe
Element interfejsu użytkownika Opis
Wyczyść Usuwa wszystkie komunikaty wyjściowe.
Wybierz cały tekst Wybiera wszystkie komunikaty wyjściowe.
Przewiń na dół Przewija do ostatniego komunikatu wyjściowego.

Zmienne

W obszarze Zmienne wyszczególnione są wszystkie zmienne zarezerwowane, systemowe i zdefiniowane w skrypcie, wraz z ich bieżącymi wartościami podczas wykonywania skryptu.

Ustawianie ulubionej zmiennej

Aby weryfikować określone zmienne podczas wykonywania skryptu, można ustawić je jako ulubione. Ulubione zmienne są wyświetlane u góry listy zmiennych i są oznaczone żółtą gwiazdką. Aby ustawić zmienną jako ulubioną:

 • Kliknij ï obok zmiennej.

  Ikona ï jest teraz żółta, a zmienna została przesunięta do początek listy zmiennych.

Filtrowanie zmiennych

Za pomocą następujących opcji w menu zmiennych (¨) można zastosować odpowiedni filtr, aby pokazywać tylko wybrany typ zmiennych:

Opcje w menu Zmienne
Element interfejsu użytkownika Opis
Pokaż wszystkie zmienne Pokazuje wszystkie typy zmiennych.
Pokaż zmienne systemowe

Pokazuje zmienne systemowe.

Zmienne systemowe są zdefiniowane w programie Qlik Sense, ale wartość takiej zmiennej można zmienić w skrypcie.

Pokaż zmienne zarezerwowane

Pokazuje zmienne zarezerwowane.

Zmienne zarezerwowane są zdefiniowane w programie Qlik Sense i ich wartość nie może zostać zmieniona.

Pokaż zmienne zdefiniowane przez użytkownika

Pokazuje zmienne zdefiniowane przez użytkownika.

Zmienne zdefiniowane przez użytkownika są to zmienne zdefiniowane przez użytkownika w skrypcie.

Więcej informacji o zmiennych zawiera temat Praca ze zmiennymi w edytorze ładowania danych.

Punkty przerwania

Punkty przerwania można dodać do skryptu w celu zatrzymania procesu wykonywania skryptu na określonych liniach kodu i sprawdzenia tam wartości zmiennych i komunikatów wyjściowych. Po osiągnięciu punktu przerwania można zatrzymać wykonywanie skryptu, kontynuować je do następnego punktu przerwania albo przejść do następnej linii kodu. Wszystkie punkty przerwania w skryptach są umieszczone na liście z odwołaniem do numeru linii i sekcji.

Dodawanie punktów przerwania

Aby dodać punkt przerwania na określonej linii kodu należy:

 • Kliknąć w skrypcie obszar bezpośrednio po prawej stronie numeru linii, w której ma być dodany punkt przerwania.

  Znacznik Q znajdujący się obok numeru wiersza będzie wskazywać, że w tej linii jest punkt przerwania.

Porada: Punkty przerwania można dodawać nawet przy zamkniętym panelu debugowania.

Usuwanie punktów przerwania

Aby usunąć punkt przerwania:

 • kliknij w skrypcie znacznik Q obok numeru wiersza albo

 • kliknij na liście punktów przerwania znacznik E obok wybranego punktu przerwania.

Można także kliknąć znacznik ¨ i wybrać polecenie Usuń wszystkie, aby usunąć ze skryptu wszystkie punkty przerwania.

Włączanie i wyłączanie punktów przerwania

Utworzony punkt przerwania jest włączony domyślnie. Na ten fakt wskazuje znacznik m znajdujący się obok punktu przerwania na liście tych punktów. Aby włączyć albo wyłączyć poszczególne punkty przywracania, należy je zaznaczyć lub usunąć ich zaznaczenie na liście punktów przywracania.

Ponadto w menu punktów przywracania (¨) dostępne są następujące polecenia:

 • Włącz wszystko
 • Wyłącz wszystko