RangeMin — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeMin() zwraca najniższe wartości liczbowe znalezione w wyrażeniu lub polu.

Syntax:  

RangeMin(first_expr[, Expression])

Return data type: numeric

Arguments:  

Argument Opis
first_expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:  

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Examples and results:  

Przykłady Wyniki

RangeMin (1,2,4)

Zwraca wartość 1
RangeMin (1,'xyz')

Zwraca wartość 1

RangeMin (null( ), 'abc')

Zwraca wartość NULL

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMin(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMin INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Tabela wynikowa przedstawia zwrócone wartości MyRangeMin dla każdego z rekordów w tabeli.
RangeID MyRangeMin
1 5
2 2
3 2
4 9
5 5
6 2

Przykład z wyrażeniem:

RangeMin (Above(MyField,0,3)

Zwraca wartość minimalną w zakresie trzech wartości z kolumny MyField obliczaną dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego. Jeśli trzeci argument ma wartość 3, funkcja Above() zwraca trzy wartości (o ile istnieje wystarczająca liczba wierszy powyżej), które stanowią dane wejściowe dla funkcji RangeMin().

Dane zastosowane w przykładach:

MyField RangeMin(Above(MyField,0,3))
10

10

2 2
8 2
18 2
5 5
9 5

Dane zastosowane w przykładach:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;