Menedżer danych

W Menedżerze danych można łatwo dodawać, edytować i usuwać źródła danych, a następnie kojarzyć dodane dane. W momencie otwarcia Menedżera danych widokiem domyślnym jest widok Asocjacje.

Widok Asocjacje w Menedżerze danych

Data manager Associations view

A: Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi znajduje się menu nawigacji, menu globalne i inne polecenia.
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu nawigacji z opcjami Przegląd aplikacji, Edytor ładowania danych, Przeglądarka modelu danych i Otwórz hub.

Opcja Otwórz hub nie jest widoczna, jeśli hub został wyłączony przez administratora.

¨

Menu globalne z opcjami Dodaj dane, Pomoc i Informacje o programie.

Zapisz

Zapisywanie aplikacji. Ten przycisk jest dostępny tylko w programie Qlik Sense Desktop.

Tabele

W widoku Tabele można wyświetlić przegląd tabel w aplikacji.
° Przeładuj wszystkie dane. Aplikacja jest automatycznie zapisywana przed wykonaniem ładowania.

B: Widok Asocjacje

W widoku Asocjacje w menedżerze danych dane są przedstawiane w postaci bąbelków — każdy bąbelek reprezentuje tabelę danych, a rozmiar bąbelka odpowiada ilości danych w tabeli. Łącza między bąbelkami reprezentują asocjacje między tabelami. Jeśli jest to asocjacja między dwiema tabelami, wówczas można wybrać przycisk w łączu, aby wyświetlić lub edytować asocjację.

Asocjacje między tabelami można także tworzyć automatycznie zgodnie z rekomendacjami poprzez kliknięcie przycisku Ñ, a następnie dodanie dodatkowych tabel do aplikacji.

C: Rekomendacje

Zmiany można wprowadzić do asocjacji, wybierając inną rekomendację albo tworząc asocjację niestandardową. Możliwa jest także zmiana nazwy asocjacji.

D: Podgląd danych

Można wyświetlić podgląd dwóch tabel asocjacji. Pola używane w asocjacji będą w podglądzie podświetlone.

E: Akcje dla wybranej tabeli

Dolny wiersz zawiera akcje dla wybranych tabel.
Element interfejsu użytkownika Opis
@ Edycja wybranej tabeli.
ô Przeładowanie wybranej tabeli.
Ö Usuwanie wybranej tabeli.
Czyszczenie filtrów danych.
¥

Łączenie wybranej tabeli lub wyświetlanie szczegółów transformacji tabeli.

F: Przyciski cofania i ponownego wykonywania akcji

Wszystkie operacje można cofnąć albo wykonać ponownie.

Widok Tabele w Menedżerze danych

Data manager in tables view

Uwaga: Tabele danych zdefiniowane w skrypcie ładowania nie są zarządzane w Menedżerze danych. Po dodaniu źródeł danych w Menedżerze danych generowany jest kod skryptu. Taki kod skryptu można odblokować i edytować. W takim przypadku tabele danych nie mogą być już zarządzane w Menedżerze danych.

A: Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi znajduje się menu nawigacji, menu globalne i inne polecenia.
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu nawigacji z opcjami Przegląd aplikacji, Edytor ładowania danych, Przeglądarka modelu danych i Otwórz hub.

Opcja Otwórz hub nie jest widoczna, jeśli hub został wyłączony przez administratora.

¨

Menu globalne z opcjami Dodaj dane, Pomoc i Informacje o programie.

Zapisz

Zapisywanie aplikacji. Ten przycisk jest dostępny tylko w programie Qlik Sense Desktop.

Tabele

W widoku Tabele można wyświetlić przegląd tabel w aplikacji.
° Przeładuj wszystkie dane. Aplikacja jest automatycznie zapisywana przed wykonaniem ładowania.

B: Widok Asocjacje

Wszystkie tabele danych w aplikacji. Można dodawać dane z nowych i istniejących źródeł danych, w tym z Qlik DataMarket. Ponadto można edytować lub usuwać istniejące tabele danych, które zostały dodane za pomocą Menedżera danych.

C: Podgląd danych

Jeśli wybierz tabelę, wówczas możesz wyświetlić podgląd danych w tej tabeli.

D: Akcje dla wybranej tabeli

Dolny wiersz zawiera akcje dla wybranych tabel.
Element interfejsu użytkownika Opis
@ Edycja wybranej tabeli.
ô Przeładowanie wybranej tabeli.
Ö Usuwanie wybranej tabeli.
Czyszczenie filtrów danych.
¥

Łączenie wybranej tabeli lub wyświetlanie szczegółów transformacji tabeli.

E: Przyciski cofania i ponownego wykonywania akcji

Wszystkie operacje można cofnąć albo wykonać ponownie.

Edytor tabeli

Table editor view

A: Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi znajduje się menu nawigacji, menu globalne i inne polecenia.
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu nawigacji z opcjami Przegląd aplikacji, Edytor ładowania danych, Przeglądarka modelu danych i Otwórz hub.

Opcja Otwórz hub nie jest widoczna, jeśli hub został wyłączony przez administratora.

¨

Menu globalne z opcjami Dodaj dane, Pomoc i Informacje o programie.

Zapisz

Zapisywanie aplikacji. Ten przycisk jest dostępny tylko w programie Qlik Sense Desktop.

Tabele

W widoku Tabele można wyświetlić przegląd tabel w aplikacji.
° Przeładuj wszystkie dane. Aplikacja jest automatycznie zapisywana przed wykonaniem ładowania.

B: Edytor tabeli

Za pomocą paska narzędzi edytora tabeli można zmienić nazwę tabeli, dodać pola obliczane i zaktualizować tabelę na podstawie źródła danych.

C: Podgląd danych

Można dokonać przeglądu wszystkich pól w wybranej tabeli. Dodatkowo można zmienić nazwy pól i wykonywać inne transformacje przy użyciu menu pola (Ô).

Ponadto można zmienić format danych pola (dostępne formaty: Ogólne, Data i Znacznik czasu).

Pola oznaczone znakiem służą do powiązania z inną tabelą. Można tworzyć nowe asocjacje i edytować asocjacje istniejące.

D: Karty profilowania danych

Karty profilowania danych umożliwiają wyświetlanie podsumowań danych i wykonywanie transformacji danych.

E: Akcje dla wybranej tabeli

Dolny wiersz zawiera akcje dla wybranych tabel.
Element interfejsu użytkownika Opis
@ Zatrzymanie edycji wybranej tabeli.
ô Przeładowanie wybranej tabeli.

F: Przyciski cofania i ponownego wykonywania akcji

Wszystkie operacje można cofnąć albo wykonać ponownie.