Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Korzystanie z edytora ładowania danych

W tej sekcji opisano sposób korzystania z edytora ładowania danych w celu tworzenia i edytowania skryptu ładowania danych pozwalającego załadować model danych do aplikacji.

Skrypt ładowania danych łączy aplikację ze źródłem danych i ładuje dane z tego źródła do aplikacji. Z załadowanych danych aplikacja korzysta podczas analiz. W celu utworzenia, edycji i uruchomienia skryptu ładowania danych należy użyć edytora skryptu ładowania danych.

Skrypt można edytować ręcznie lub może być generowany przez Menedżera danych. Jeśli konieczne jest używanie złożonych instrukcji skryptu, należy edytować je ręcznie.

Przykład edytora ładowania danych.

Example of the data load editor.

A: Pasek narzędzi

Pasek narzędzi z najczęściej używanymi poleceniami dla edytora ładowania danych: menu globalne, Debug oraz Load data. Na pasku tym są także wyświetlane stany zapisywania i ładowania danych w aplikacji.

Więcej informacji na temat skryptu ładowania danych zawierają tematy Zapisywanie skryptu ładowania, Debugowanie skryptu ładowania danych i Uruchomienie skryptu w celu załadowania danych.

B: Powiązania między danymi

Panel Połączenia do danych umożliwia zapisywanie skrótów do często używanych źródeł danych (baz danych lub plików zdalnych). Można tu również zainicjować selekcję danych do załadowania.

Więcej informacji zawierają tematy Łączenie ze źródłami danych oraz Wybieranie danych w edytorze ładowania danych.

C: Edytor tekstu

W edytorze tekstu można napisać i edytować kod skryptu. Wiersze skryptu są ponumerowane, a elementy kodu są kolorowane odpowiednio do ich roli w składni skryptu. Pasek narzędzi edytora tekstu zawiera polecenia Wyszukaj i zamień, Tryb pomocy, Cofnij i Wykonaj ponownie. Początkowy skrypt zawiera już niektóre wstępnie zdefiniowane ustawienia regionalne zmiennych, na przykład SET ThousandSep=, które zasadniczo nie muszą być edytowane.

Więcej informacji na temat skryptu zawierają tematy Edytowanie skryptu ładowania danych i Omówienie składni skryptów.

D: Sekcje

Dzielenie skryptu na sekcje, aby ułatwić jego czytanie i utrzymanie. Sekcje są wykonywane od góry do dołu.

Po dodaniu danych za pomocą polecenia Dodaj dane powstanie sekcja skryptu ładowania danych o tytule Sekcja automatycznie wygenerowana zawierająca kod skryptu wymagany do załadowania danych.

Więcej informacji zawiera temat Organizowanie kodu skryptu.

E: Dane wyjściowe

W obszarze Dane wyjściowe wyświetlany jest status automatycznego zapisu i wszystkie komunikaty wygenerowane podczas wykonywania skryptu.

Szybki start

Aby załadować plik lub tabele z bazy danych, wykonaj następujące działania na panelu Powiązania między danymi:

  1. Utwórz nowe połączenie do źródła danych (jeśli takie połączenie do danych jeszcze nie istnieje).
  2. Data Selection Dokonaj selekcji danych z tego połączenia.

Po wypełnieniu okna dialogowego wyboru za pomocą polecenia Wstaw skrypt można już wybrać polecenie Ładuj dane, aby załadować model danych do aplikacji.

Aby dowiedzieć się więcej o łączeniu źródeł danych, zobacz temat: Łączenie ze źródłami danych

Paski narzędzi

Na paskach narzędzi dostępne są globalne akcje dotyczące skryptu ładowania danych, takie jak cofanie/ponawianie, debugowanie i wyszukiwanie/zamiana. Dostępne jest też polecenie Ładuj dane Load data służące do przeładowania danych w aplikacji.

Górny pasek narzędzi

Opcje na głównym pasku narzędzi
Opcja Opis

Menu globalne z opcjami nawigacji i akcjami, które można wykonywać w aplikacji.

Więcej informacji o przeglądaniu na kartach i o menu globalnym zawiera temat Nawigacja za pomocą kart.

Przygotuj

Przygotuj dane. Możesz wybrać opcje Menedżer danych, Przeglądarka modelu danych lub Edytor ładowania danych.

Opcje te są niedostępne w opublikowanej aplikacji, chyba że jesteś jej właścicielem. W takim przypadku możesz tylko otworzyć przeglądarkę modelu danych.

Analizowanie

Przeanalizuj dane. Możesz wybrać pozycję Arkusz lub Wnioski.

Dodaj narrację

Przedstaw narrację przy użyciu danych. Możesz wybrać Narracje.

More

Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
InformacjaPo opublikowaniu aplikacji nie można edytować informacji o aplikacji ani otwierać opcji aplikacji.
Debug

Debuguj skrypt.

Więcej informacji zawiera temat: Debugowanie skryptu ładowania danych

Load data Ładowanie danych

Uruchom skrypt w celu załadowania danych. Aplikacja zostanie automatycznie zapisana przed przeładowaniem.

Więcej informacji zawiera temat: Uruchomienie skryptu w celu załadowania danych

open right panel Przełącz widok Powiązania między danymi.

Pasek narzędzi edytora skryptów

Opcje na pasku narzędzi edytora
Opcja Opis
Search

Wyszukaj i zamień tekst w skrypcie.

Comment / Uncomment Oznacz jako komentarz/Usuń oznaczenie komentarza.
Indent Wstaw wcięcie.
Undent Usuń wcięcie.
Help

Włącz tryb pomocy dotyczącej składni. W trybie pomocy dotyczącej składni można kliknąć słowo kluczowe składni (wyróżnione na niebiesko), aby uzyskać dostęp do szczegółowej pomocy dotyczącej składni.

InformacjaW trybie pomocy nie można edytować skryptu.
Undo

Cofnij ostatnią zmianę w bieżącej sekcji (możliwe jest cofanie wielu kroków). Odpowiednik naciśnięcia Ctrl+Z.

Redo Ponowienie zmiany cofniętej ostatnim poleceniem Cofnij w bieżącej sekcji. Odpowiednik naciśnięcia Ctrl+Y.

Więcej informacji zawiera temat: Edytowanie skryptu ładowania danych

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!