Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Edytowanie wizualizacji tworzonych przez Insight Advisor

Insight Advisor wybiera i generuje wykresy oparte na typach analizy. Typy analizy i funkcje wykresu są wybierane na podstawie danych wejściowych zapytania i cech danych. Analitycy biznesowi projektują komponenty logiki biznesowej aplikacji i mogą też edytować właściwości oraz dalej rozszerzać funkcje leżące u podstaw wykresów. Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzajów analiz, zobacz temat Typy analiz funkcji Insight Advisor.

W poniższych przykładach pokazano, w jaki sposób wykresy generowane przez Insight Advisor można edytować za pomocą właściwości i edytora wyrażeń, aby ulepszyć wizualizacje, które najlepiej odzwierciedlają i ujmują dane. Te przykłady są oparte na wykresach, które można generować, a następnie rozszerzać z aplikacji kursu logiki biznesowej Insight Advisor. Więcej informacji zawiera temat Kurs — Dostosowywanie sposobu interpretowania danych przez Insight Advisor.

Informacja

Zrzuty ekranu do tych przykładów pochodzą z Wersje SaaS Qlik Sense, a ekrany w Qlik Sense Enterprise on Windows mogą wyglądać inaczej. Zrzuty ekranu w przykładach mogą się różnić w zależności od daty załadowania aplikacji kursu logiki biznesowej.

Mutual Information: Edytowanie funkcji wykresu w edytorze wyrażeń

Funkcja wykresu Mutual Information zwraca zagregowane informacje wzajemne między dwoma polami. Ta zależność jest mierzona w zakresie od 0 do 1 i może być formatowana jako wartość percentyla. Insight Advisor generuje wykres słupkowy sterowany przez tę funkcję wykresu w celu wyrażenia tej zależności. W poniższym przykładzie modyfikuje się właściwości wykresu na podstawie tej funkcji. Więcej informacji zawiera temat MutualInfo — funkcja wykresu.

 1. W aplikacji kursu logiki biznesowej wprowadź zapytanie dependencies w polu wyszukiwania. Poszukaj wyniku z tekstem Mutual dependency between SalesOffice and selected items.

 2. Domyślne wyniki zapytania o informacje wzajemne

  Default results for the dependencies query in Insight Advisor
 3. Wybierz na wykresie Dodaj do arkusza, a następnie Create new Utwórz nowy arkusz.

 4. W przeglądzie aplikacji kliknij App objects Arkusze, aby wyświetlić arkusze. Wybierz Mój nowy arkusz i nadaj arkuszowi Tytuł oraz Opis. W tym przykładzie nadaj arkuszowi nazwę Mutual Information Sales i dodaj opcjonalny opis Mutual information between sales fields.

 5. Kliknij na pasku narzędzi Edit object Edytuj arkusz i wybierz wykres wzajemnych zależności.

 6. Kliknij w dowolnym miejscu w tytule wykresu, aby zmienić tytuł z Mutual dependency between SalesOffice and selected items na Mutual information around sales.

 7. Zmodyfikuj pola analizowane na tym wykresie. Insight Advisor wybrał do uwzględnienia na wykresie cztery miary, które są związane z geografią. Była to rozsądna interpretacja zależności, jakie może mieć pole SalesOffice, ponieważ pole SalesOffice zostało sklasyfikowane jako city w modelu logicznym aplikacji. Zmodyfikuj miary w panelu właściwości i zmień je na pola, które będą lepiej odzwierciedlać wpływ zmiennych związanych z ilością sprzedaży, kosztem sprzedaży i wsparciem sprzedaży na Sales.
  1. Wybierz Dane w panelu właściwości oraz w sekcji Miary. Rozwiń miarę SupplierCountry. Wybierz Expression w polu Wyrażenie, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie. Kliknij przycisk Zastosuj.
   Edytuj wyrażenie, zamieniając SalesOffice na Quantity i SupplierCountry na Discount.
   Wybierz pole Etykieta. Zamień SupplierCountry na Quantity and Sales.
  2. Edycja parametrów pól
   Modify fields in expression
  3. Rozwiń miarę PostalCode. Wybierz Expression w polu Wyrażenie, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
   Edytuj wyrażenie, zamieniając SalesOffice na Sales i PostalCode na SupportCalls.
   Wybierz pole Etykieta. Zamień PostalCode na Support calls and Sales.
  4. Rozwiń miarę City. Wybierz Expression w polu Wyrażenie, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
   Edytuj wyrażenie, zamieniając SalesOffice na Discount i City na Cost of Sale.
   Wybierz pole Etykieta. Zamień City na Discount and Cost of sale.
  5. Usuń miarę Country, klikając ją prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Usuń.
 8. Edytuj zakres osi X. Wszystkie te trzy porównania miar reprezentują wysoki poziom zależności. Aby podkreślić różnice wartości i uatrakcyjnić wykres, zmodyfikuj zakres wykresu słupkowego:
  1. Rozwiń sekcję Wygląd, a następnie Oś X.
  2. Zmień wartość ustawienia Zakres z Autom. na Niestandardowy.
  3. Wybierz ustawienia Min./maks. wartości. Ustaw Min. na 0,9, a Maks. na 1.
 9. Wybierz CheckmarkKoniec edycji.
 10. Wykres informacji wzajemnych po edycji
  Inishgt Advisor Mutual Information chart after modifications

Algorytm centroidów: Edycja liczby klastrów i wyborów

Insight Advisor generuje wykres punktowy oparty na funkcjach wykresu KMeans2D i KMeansND. Te funkcje wykresu segregują punkty danych w klastry na podstawie podobieństwa. Funkcja KMeans2D przyjmuje dwa wymiary i sprawdza się przy wizualizacji wyników. W poniższym przykładzie modyfikuje się liczbę klastrów generowanych domyślnie w Insight Advisor oraz wybory w celu zmiany danych bazowych. Więcej informacji zawierają tematy KMeans2D — funkcja wykresu i KMeansND — funkcja wykresu.

 1. W aplikacji kursu logiki biznesowej wprowadź w polu wyszukiwania zapytanie Customer by Sales by Gross Profit. Poszukaj wyniku Customer clustered by sum(Sales) and sum(Gross Profit) (K-Means).

 2. Domyślne wyniki zapytania o centroidy

  Default results for Kmeans query in IA
 3. Wybierz Dodaj do arkusza w prawym górnym rogu tego wykresu, a następnie Create newUtwórz nowy arkusz.

 4. W przeglądzie aplikacji kliknij App objects Arkusze, aby wyświetlić arkusze. Wybierz Mój nowy arkusz i nadaj arkuszowi Tytuł oraz Opis. W tym przykładzie nazwij arkusz Customers clustered by sales i dodaj opis Kmeans applied to customer data by Sales and Gross Profit.

 5. Wybierz Edit objectEdytuj arkusz na pasku narzędzi, a następnie wybierz wykres algorytmu centroidów.

 6. Zmodyfikuj wykres punktowy:
  1. Powiększ wykres: Przeciągnij prawy dolny róg, aby powiększyć wykres na cały obszar kanwy.
  2. Edytuj argument liczby klastrów. Rozwiń sekcję Wygląd, a następnie Kolory i legenda. Insight Advisor pokolorował klastry według wymiarów. Wybierz Expression pod polem Wybierz wymiar, aby otworzyć edytor wyrażeń. Zmodyfikuj argument num_clusters, zmieniając wartość z 0 na 6 (Insight Advisor wykorzystał automatyczne klastrowanie — w takim przypadku, jeżeli wprowadzi się 0 jako liczbę klastrów, ustalana jest automatycznie optymalna liczba klastrów dla tego zestawu danych). Wybierz Zastosuj.
  3. Edytowanie pierwszego parametru w wyrażeniu

   Modify color by dimension expression by chanigng the num_clusters argument.
  4. Edytuj zakresy osi: Wygenerowany wykres domyślny niepotrzebnie pokazuje zakres mniejszy niż 0. Liczby ujemne nie mają w tym kontekście znaczenia i ten zakres zajmuje miejsce na wykresie. W sekcji Wygląd rozwiń Oś X: Sales i zmień Zakres z Autom. na Niestandardowy. Zauważ, że wartość Min. automatycznie resetuje się do 0. Rozwiń Oś Y: Gross Profit i zmień Zakres z Autom. na niestandardowy. Zauważ, że wartość Min. również automatycznie resetuje się do 0 w przypadku osi Y.
 7. Wybierz CheckmarkKoniec edycji.
 8. Usuń wybór danych: Dane można wykluczyć z wykresu, usuwając zaznaczenie elementów, które nie są interesujące. Wyjdź z trybu edycji, wybierając CheckmarkKoniec edycji i otwórz Selections tool z paska narzędzi. Wyszukaj Customer i wybierz wszystkich klientów z wyjątkiem następujących: Big Foot Shoes, Boleros, Bond Ltd, El Carnevale, Fritid AB, Las Corbatas, The Fashion, and Vite.

 9. Wykres punktowy centroidów po edycji

  Kmeans scatterplot chart after modifications

Analiza okres do okresu: Zmiana okresu analizy

Insight Advisor obsługuje tworzenie zachowań w celu używania preferowanego domyślnego okresu kalendarza z grupą miar. W poniższym przykładzie pokazano, jak zmienić okres kalendarzowy, aby wyświetlić wyniki z innego okresu. Możesz zmienić właściwość okresu kalendarza, aby wygenerować wykres Okres do okresu, który prezentuje sprzedaż w ciągu ostatniego roku, a nie ostatniego miesiąca.

 1. W aplikacji kursu logiki biznesowej wprowadź zapytanie Show me sales w polu wyszukiwania. Zlokalizuj wynik w ujęciu okres do okresu.

 2. Wynik okres do okresu dla zapytania o sprzedaż

  Results for show me sales query
 3. Wybierz wykres Okres do okresu, aby wyświetlić opcje po prawej stronie.
 4. Rozwiń Okres analizy w panelu właściwości, aby wyświetlić opcje okresu kalendarzowego.
 5. Wybierz Porównanie kwartałów.
 6. Zmień wartość w Okres 1 na 2020-Q1.
 7. Zmień wartość w Okres 2 na 2021-Q1.
 8. Wyświetlane są teraz wyniki sprzedaży za pierwszy kwartał 2021 r. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r.
 9. Wykres analizy okresu po zmianie okresu analizy

  Period over period chart after editing analysis period

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!