Przeskocz do zawartości głównej

Integracja danych korporacyjnych z danymi DataMarket

Dane Qlik DataMarket można zintegrować z danymi korporacyjnymi w celu zapewnienia szerszego kontekstu dla tych danych i uzyskania dokładniejszego wglądu w rynki działalności.

Dane DataMarket pochodzą z różnych źródeł i w konsekwencji asocjacje z danymi firmy niekoniecznie są od razu widoczne. Może się okazać, że szereg asocjacji wymaga edycji na etapie przygotowania danych. Na przykład korzystna może być ocena niektórych charakterystyk krajów prowadzenia działalności. Ale pola dotyczące krajów w niektórych zestawach danych DataMarket mogą nie zawierać wystarczającej ilości wartości wspólnych z danymi korporacyjnymi, aby taka asocjacja była użyteczna. Właśnie dlatego należy uważnie ocenić asocjacje między danymi firmy a danymi DataMarket.

Poniższe ilustracje pokazują, jak zintegrować dane korporacyjne oraz dane DataMarket i utworzyć pełne znaczenia wizualizacje Qlik Sense.

Porównanie sprzedaży z produktem krajowym brutto (GDP)

Jeśli firma prowadzi działalność w danym kraju lub rozważa wejście na rynek konkretnego kraju, istnieje szereg wskaźników, które mogą ułatwić ustalenie, czy wyniki firmy są zgodne ze środowiskiem demograficznym i ekonomicznym w tym kraju.

Dane korporacyjne na tej ilustracji umożliwiają agregację danych sprzedaży według krajów. Na wykresie słupkowym przedstawiono sprzedaż według kraju. Dzięki temu można wnioskować na temat wyników firmy na wszystkich tych rynkach.

W celu sprawdzenia wyników w poszczególnych krajach można porównać sprzedaż z danymi kraju, które informują o sile i stabilności rynku. Można na przykład porównać sprzedaż w każdym kraju z produktem krajowym brutto (GDP). Można również porównać sprzedaż z danymi demograficznymi rynku docelowego. Jeśli grupą docelową firmy są osoby w wieku od 21 do 35 lat, można sprawdzić, ile osób w tym wieku mieszka w krajach docelowych. Można też sprawdzić, jaki procent całej populacji stanowią osoby w tym przedziale wiekowym.

Qlik DataMarket zawiera zestaw danych w grupie Essentials Free o nazwie Select development indicators, który udostępnia szereg miar ekonomicznych, takich jak tempo wzrostu GDP, liczba osób potrafiących czytać i pisać, liczba użytkowników Internetu, populacja łącznie oraz GDP per capita in US dollars. W celu powiązania danych kraju z wskaźnikami z obszaru Select development indicators w danych korporacyjnych musi być dostępne pole zgodne z polem Country w zestawie danych DataMarket. Jeśli dane korporacyjne obejmują znacznie więcej krajów niż Select development indicators, wówczas asocjacja nie będzie silna i prawdopodobnie nie będzie zbyt użyteczna. Jeśli dane korporacyjne obejmują mniej krajów niż Select development indicators, wówczas asocjacja może być użyteczna na potrzeby porównania.

Jeśli założymy, że istnieją dobre asocjacje między polami kraju w danych korporacyjnych i danych DataMarket, wówczas można dodać wartość GDP per capita in US dollars do wykresu słupkowego sprzedaży w celu porównania sprzedaży w poszczególnych krajach z GDP.

Bar chart with measures Sales and GDP per capita.

Przedstawianie sprzedaży w euro

Podczas przeglądania danych sprzedaży często stosowaną wizualizacją jest wykres KPI, który przedstawia sprzedaż łączną. Na przedstawionej ilustracji sprzedaż łączna jest przedstawiona w walucie USD, ponieważ w takiej walucie zarejestrowane są dane firmowe. Bardzo wiele krajów korzysta jednak z euro, dlatego dobrym rozwiązaniem może być prezentacja sprzedaży łącznej w euro. Taką walutę można dodać do wskaźnika KPI. W grupie Essentials Free DataMarket zawiera 3x3 currency exchange rates, które mogą służyć do przeliczenia dolarów USA na euro.

W razie wybrania pola Base currency w zestawie danych 3x3 currency exchange rates należy wybrać dolary USA, ponieważ jest to waluta, w której rejestrowana jest sprzedaż. W korporacyjnym zestawie danych użytym w tej ilustracji istnieje pole o nazwie Base currency, które oznacza walutę używaną przez każdego klienta. Zawiera ono jednak dwanaście różnych walut, dlatego w Menedżerze danych nie zaleca się tworzenia asocjacji między tymi dwoma polami. Tych pól nie należy wiązać jako walut w danych korporacyjnych, które nie odpowiadają dolarom USA ani euro, ponieważ mogą zakłócać niektóre porównania dolarów i euro. Model danych wygląda, jak poniżej:

Data model overview.

Quote currency z 3x3 currency exchange rates powinna mieć wartość Euro. Wybór DateTime powinien mieć wartość Most recent, ponieważ do przygotowania wizualizacji KPI potrzebny jest tylko bieżący kurs wymiany, a nie historyczny.

KPI visualization Sales showing Euro Sales.

W celu uzyskania sprzedaży w euro (Euro Sales) wystarczy pomnożyć Sum(Sales) przez Exchange rate w zestawie danych 3x3 currency exchange rates.

Tworzenie miar alternatywnych dla sprzedaży

Dane walut w DataMarket pozwalają na dalsze wzbogacenie wykresu słupkowego sprzedaży. Na wykresie przedstawiono porównanie sprzedaży z wartością GDP na mieszkańca w dolarach USA dla każdego kraju, ale możliwe jest wprowadzenie miar alternatywnych zamiast sprzedaży i GDP. Parametr Sum(Sales) można pomnożyć przez Exchange rate w tabeli 3x3 currency exchange rates, aby przedstawić sprzedaż w euro, podobnie jak we wskaźniku Sales KPI. GDP na mieszańca w dolarach USA również można pomnożyć przez Exchange rate, a wówczas wykres słupkowy będzie porównywał sprzedaż do GDP na mieszańca w euro.

Bar chart with measures Sales in euros and GDP in euros.

Właśnie dlatego ważne jest, aby pola Base currency nie były łączone, ponieważ — jak wspomniano wyżej — pole Base currency w zestawie danych korporacyjnych zawiera dwanaście różnych walut. Gdyby obliczenie kursu wymiany było wykonywane dla osobnych krajów, a tabele były ze sobą połączone, wówczas używana byłaby waluta podstawowa każdego kraju. Dane korporacyjne nie zawierają jednak żadnych wartości sprzedaży w większości z tych dwunastu krajów. Zawierają wartości sprzedaży tylko w dolarach USA. Ponadto Base currency z zestawu danych DataMarket to wyłącznie dolary USA, dlatego w przypadku każdego kraju, w którym Base currency jest inna niż dolar USA (w danych korporacyjnych), wartość Sales in euros będzie równa null, jeśli te dwie tabele będą połączone.