Heatmap chart

Diagram kolorów (Heatmap chart) pokazuje dane porównawcze, a wartości są reprezentowane jako wzorce kolorów na wykresie. Utworzenie diagramu kolorów pomaga natychmiastowo przekazywać informacje poprzez łączenie elementów z różnych źródeł w jeden. To rozszerzenie jest zawarte w pakiecie Visualization bundle.

Diagram kolorów może wyświetlać duże ilości danych w całości, ponieważ wartości są zastępowane kolorami. Taki zwięzły format z oznaczeniami kolorystycznymi stanowi łatwy do zrozumienia przegląd danych.

W przypadku diagramów kolorów wymagane są dwa wymiary i jedna miara. Druga miara jest opcjonalna. Wykres jest wyświetlany w formacie tabelarycznym z kafelkami oznaczonymi kolorami. W każdej kolumnie wymiaru pokazane są wartości najwyższe i najniższe. Wartości pomiędzy są pokazane z gradientem koloru i są wyśrodkowane według średniej.

Kiedy używać

Diagram kolorów służy do wyświetlania wizualnego podsumowania dużych ilości danych porównawczych. Informacje są prezentowane w postaci wzorców kolorów i są komunikowane niemal natychmiast na pojedynczym wykresie. Diagram kolorów jest także użyteczny podczas:

 • porównywania wyników firm, rynków lub inwestycji;
 • rozpoznawania poziomów wydajności między oddziałami firmy;
 • ustawiania priorytetów inwestycji i wyróżniania obszarów problematycznych;
 • prezentowania dużej ilości danych statystycznych i zestawów danych;
 • mierzenia interakcji użytkowników ze stronami WWW;
 • oceniania i klasyfikowania miejsc, osób, wyników lub stanowisk.

Tworzenie diagramu kolorów

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć diagram kolorów.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Z panelu zasobów w obszarze Obiekty niestandardowe > Visualization bundle (Pakiet Dashboard bundle) przeciągnij do arkusza obiekt Heatmap chart (Kontener wyświetlania / ukrywania).
 2. Kliknij górny przycisk Dodaj wymiar i wybierz wymiar.
 3. Kliknij dolny przycisk Dodaj wymiar i wybierz zmienną drugiego wymiaru.
 4. Kliknij przycisk Dodaj miarę, aby wybrać miarę wykresu.

Po wybraniu wymiarów i miary diagram kolorów zostanie wyświetlony automatycznie.

Examples:

A heatmap displaying results using colors only.

Diagram kolorów przedstawiający wyniki z użyciem samych kolorów.

A heatmap with grid layout, data, and labels.

Taki sam diagram kolorów, jak powyżej, ale z układem siatki, danymi i etykietami.

Zmiana wyglądu wykresu

Korzystanie z zaznaczenia lasso

Zaznaczenie lasso umożliwia dokonanie dwuwymiarowego wyboru konkretnego obszaru zainteresowania poprzez wyznaczenie granicy wokół niego.

Następnie ten kontur znika i można wykonać kolejne zaznaczenie narzędziem lasso w żądanym obszarze.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz diagram kolorów w głównym polu wyświetlania. Jeśli pracujesz w trybie edycji, kliknij opcję Gotowe.
 2. Kliknij kafelek, a następnie — przytrzymując przycisk myszy — narysuj kontur obszaru wykresu, któremu chcesz się bliżej przyjrzeć.
 3. Zakończ kontur w miejscu, w którym się rozpoczął. Wykres zostanie automatycznie powiększony i wyświetli tylko obszar objęty konturem.

Examples:

Heatmap with border traced out with the lasso tool.

Wokół obszaru zaznaczonego narzędziem lasso zostało wyznaczone obramowanie w kolorze zielonym.

Heatmap showing a selection picked using lasso tool.

Po zakończeniu wyboru na wykresie widoczny będzie tylko powiększony obraz otoczony konturem.

Korzystanie z opcji wyboru wymiaru

Możesz wybrać kolumnę lub wiersz kafelków dla wymiaru, klikając etykietę wymiaru, albo dla wyboru dwóch wymiarów, klikając kafelek. Po dokonaniu wyboru na wykresie będzie widoczny tylko wybrany wiersz, wybrana kolumna lub wybrany kafelek.

Zmiana schematu kolorów

Schemat kolorów wykresu można zmienić, wybierając spośród czterech predefiniowanych opcji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu właściwości kliknij opcje Wygląd > Projekt.
 2. Wybierz schemat kolorów z obszaru Schemat kolorów.

  The different colour gradients that can be used in heatmaps.
Różne gradienty kolorów, które mogą być używane w diagramach kolorów.

Zmiana kolorów etykiet

Etykiety to elementy tekstowe lub graficzne, które mogą być umieszczane w dowolnym miejscu na dowolnym wykresie. Własny kolor etykiety możesz ustawić po wybraniu opcji Wygląd > Kolor etykiety w panelu właściwości. Kliknij pole koloru etykiety i wybierz kolor z koła gradientu kolorów. Można również kliknąć symbol sztalugi poniżej koła kolorów i wybrać kolor lub wprowadzić ciąg kodu koloru do pola obok symbolu sztalugi. Kolory powinny być poprawnymi kolorami stylów CSS.

Przełączanie legendy

Legenda udostępnia cienką linię gradientu z opisem koloru u góry wykresu. W celu ukrycia legendy należy przesunąć przesuwny suwak w obszarze Wygląd > Projekt > Legenda w panelu właściwości w lewo w celu wyłączenia tej opcji.

Dostosowywanie nieprzezroczystości kafelka

Nieprzezroczystość kafelka można dostosowywać, przesuwając przycisk przesuwny suwaka nieprzezroczystości kafelka w obszarze Wygląd > Projekt > Nieprzezroczystość kafelka w panelu właściwości. Ustawienie nieprzezroczystości na 1 umożliwia wyraźne pokazanie kolorów, dzięki czemu kafelki mają bardziej wyrazisty wygląd.

Używanie średniej w skali

W diagramie kolorów można obliczyć i wyświetlić średnią zestawu danych. Jest ona używana jako środkowa wartość w skali kolorów. Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć po wybraniu opcji Wygląd > Opcje > Use mean in scale w panelu właściwości.

Wartość skali można wprowadzić, używając wyrażenia dla wartości średniej. Dzięki temu system może wybrać zakres kolorów, który definiuje medianę skali kolorów. Można również wprowadzić ciąg skali w wyrażeniu w Edytorze wyrażeń (Expression) po wybraniu opcji Wygląd > Opcje > Mean scale value w panelu właściwości. Gdy średnia nie jest używana, wówczas wartość średniej skali powinna być ustawiona na 0.

Ustawianie skali stałej

Możliwe jest ustawienie wartości minimum, maksimum oraz wartości średniej w celu zdefiniowania stałej skali kolorów niezależnie od zestawu danych. W tym celu należy przesunąć suwak przesuwny Fixed scales w prawo w obszarze Wygląd > Opcje > Fixed scale w panelu właściwości. Następnie należy wprowadzić wartość minimum w polu Min scale value, wartość maksimum w polu Max scale value oraz wartość średnią w polu Mean scale value. Można również wprowadzić ciąg skali w wyrażeniu w Edytorze wyrażeń (Expression).

Przełączanie tytułów

Ta opcja umożliwia ukrycie nazwy diagramu kolorów. Kliknij opcje Wygląd > Ogólne w panelu właściwości i przełącz przycisk przesuwny Pokaż tytuły.

Zmiana rozmiaru etykiet na osiach wykresu

Rozmiar etykiet na osiach Y i X wykresu można dostosowywać. Kliknij opcję Wygląd w panelu właściwości, a następnie wprowadź żądany rozmiar etykiety w polu Y-axis label size oraz w polu X-axis label size.

Ograniczanie wartości wymiarów

Wartości wymiarów można ograniczyć. W panelu właściwości wybierz opcje Dane > Wymiary. Kliknij wymiar, a następnie w obszarze Ograniczenie wybierz ograniczenie z menu.

Ustawianie minimalnego rozmiaru w poziomie

W przypadku diagramu kolorów można wprowadzić minimalny rozmiar wyświetlania wykresu w poziomie. Wprowadź żądany rozmiar, używając opcji Wygląd > Opcje > Minimum horizontal size w panelu właściwości. Można również wprowadzić ciąg w wyrażeniu w Edytorze wyrażeń (Expression).

Formatowanie liczb

Możliwe jest formatowanie wartości miary. Do tej samej wartości — na przykład dla waluty, daty, czasu trwania — można stosować różne formatowania. Wykres jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmienionego typu liczby.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu właściwości kliknij opcje Dane > Miary, a następnie kliknij miarę.
 2. Wybierz odpowiednie formatowanie liczb z menu Formatowanie liczb.
 3. Wprowadź szczegóły w polach panelu. Te szczegóły będą wyświetlane podczas konfigurowania wykresu w przypadku wybrania opcji innej niż Autom.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia pakietów obiektów zapewnianych przez Qlik.