Tekst i grafika

Wizualizacja typu Tekst i grafika uzupełnia inne wizualizacje, ponieważ oferuje opcje umożliwiające dodawanie tekstu, grafiki, hiperłączy i miar.

Image with added text.

Tekst można formatować i kolorować, a akapity wyrównywać. Grafika tła jest dostępna z opcjami wymiarowania i ustawiania. Dla tekstu i grafiki można również ustawić działanie z odpowiedzią.

Kiedy używać

Wizualizacja tekstowo-graficzna jest przeznaczona do prezentacji i nie obsługuje selekcji. Jednak dokonywanie selekcji powoduje aktualizację miar w wizualizacji tekstowo-graficznej. Oto niektóre typowe zastosowania:

 • Wizualizację tego typu należy stosować na pierwszym arkuszu aplikacji w celu przedstawienia najważniejszych informacji.
 • W celu wyświetlenia logo firmy albo w celu użycia grafiki tła razem ze sformatowanym tekstem i wartościami miary, aby przedstawić liczby w sposób przyciągający uwagę.
 • W celu utworzenia łącz do dodatkowych informacji.
 • Działanie z odpowiedzią może zapewnić, że wizualizacja będzie dobrze prezentowana na wszystkich urządzeniach.

Zalety

Wizualizacje typu tekst i grafika kontrastują z innymi wizualizacjami. Dostępnych jest wiele opcji, które pozwalają na wyróżnienie wizualizacji typu tekst i grafika spośród bardziej standardowych wykresów.

Wady

Ilość informacji, jakie można przedstawić jest ograniczona — możliwe jest użycie zaledwie kilku wartości miary i krótkich tekstów, ponieważ w przeciwnym wypadku wizualizacja typu tekst i grafika będzie mało czytelna.

Tworzenie tekstu i grafiki

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wizualizację typu tekst i grafika.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres typu Tekst i grafika do arkusza.
 2. Kliknij wykres typu Tekst i grafika, aby otworzyć pasek narzędzi edycji.

 3. Dodaj i sformatuj tekst, grafikę, hiperłącza lub miary na wykresie typu Tekst i grafika.

Porada: Jeśli dwukrotnie klikniesz wykres typu Tekst i grafika w panelu zasobów, zostanie on natychmiast dodany do arkusza.

Edytowanie wizualizacji typu tekst i grafika

W wizualizacji typu tekst i grafika można na różne sposoby dodawać i formatować tekst, grafiki, miary i łącza.

Jeśli podczas edytowania arkusza wizualizacja typu tekst i grafika nie ma fokusu, należy ją kliknąć dwukrotnie, aby otworzyć pasek narzędzi edycji. Na pasku narzędzi edycji można formatować właściwości tekstu, na przykład kolor, rozmiar i styl, oraz określać wyrównanie tekstu. Ponadto można dodawać łącza i grafiki.

Pasek narzędzi edycji z opcjami formatowania tekstu i dodawania łączy oraz obrazów.

Editing toolbar.

Tworzenie łącza

Do zaznaczonego fragmentu tekstu można dodać łącze.

W razie braku prefiksu zostanie automatycznie dodany prefiks http:// dla adresu internetowego.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz fragment tekstu, do którego będzie dodawane łącze.

 2. Kliknij przycisk é na pasku narzędzi edycji, aby otworzyć okno dialogowe łącza.

 3. Wprowadź adres internetowy, do którego będzie prowadzić łącze.

 4. Kliknij ikonę é.

Łącze zostało utworzone.

Usuwanie łącza

Z fragmentu tekstu można usunąć łącze.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij to łącze tak, aby kursor znajdował się w jego granicach.

 2. Kliknij przycisk é na pasku narzędzi edycji, aby otworzyć okno dialogowe łącza.

 3. Kliknij przycisk Ö.

Łącze zostanie usunięte, ale sam tekst pozostanie bez zmian.

Dodawanie grafiki

Grafiki można dodawać z paska narzędzi edycji. Można użyć jednej z grafik domyślnych lub wybrać własną grafikę.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk 0 na pasku narzędzi edycji.

  Zostanie otwarta Biblioteka multimediów.

  Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.

  Qlik Sense: grafiki można ładować do folderu W aplikacji w bibliotece multimediów. W celu załadowania grafiki do folderu domyślnego należy użyć konsoli Qlik Management Console.

  Qlik Sense Desktop: grafiki można umieszczać w następującym folderze w komputerze: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Grafiki będą dostępne w folderze domyślne w bibliotece multimediów. W przypadku przenoszenia aplikacji między instalacjami grafika używana w aplikacji jest zapisywana w pliku qvf razem z pozostałą zawartością aplikacji. Gdy aplikacja zostanie otwarta w nowej lokalizacji, na przykład w Qlik Sense Cloud, wówczas grafiki znajdą się w folderze W aplikacji w bibliotece multimediów dla tej aplikacji.

 2. Kliknij jeden z folderów z bibliotece multimediów, na przykład In app lub Default.
 3. Wybierz grafikę, która będzie dodawana.

 4. Kliknij polecenie Wstaw.

  Uwaga: Alternatywnie długo dotknij/kliknij prawym przyciskiem myszy plik grafiki do dodania, a następnie wybierz opcję Wstaw.

Grafika zostanie dodana.

Uwaga: W panelu właściwości można dodać grafikę tła, używaną na przykład przy wstawianiu tekstu na grafice. Grafiki dodawane za pośrednictwem paska narzędzi edycji nie są grafikami tła.

Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie lokacją Qlik Sense: przesyłanie obiektów do bibliotek zawartości (tylko w języku angielskim).

Dodawanie miary

Dostępne są następujące sposoby dodawania miary:

 • przeciągnięcie pola z panelu zasobów i dodanie go jako miary,
 • przeciągnięcie miary z sekcji Elementy główne,
 • dodanie istniejącej lub nowej miary z panelu właściwości.

Podczas edytowania miara jest wyświetlana jako symbol, którego styl i pozycję na wizualizacji można zmieniać. Można też stosować do niego formatowanie liczb. Po opuszczeniu edytora wyświetlana jest wartość miary. Jeśli wartości nie da się zagregować, w jej miejsce wyświetlany jest myślnik (-).

Usuwanie miary

Dostępne są następujące sposoby usuwania miary:

 • ustaw kursor przed symbolem miary i naciśnij klawisz Delete;
 • ustaw kursor za symbolem miary i naciśnij klawisz Backspace;
 • w panelu właściwości długo dotknij miarę lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Usuń w oknie dialogowym;
 • w panelu właściwości kliknij miarę, a następnie kliknij polecenie UsuńÖ.