Element sterujący On-Demand reporting

Element sterujący do raportowania On-Demand (On-Demand reporting) służy do dodawania przycisku w celu tworzenia raportów Qlik NPrinting na żądanie. Jest zawarty w pakiecie Dashboard bundle.

Wymagania

 • Musisz mieć dostęp do serwera Qlik NPrinting Server (wersja June 2017 lub nowsza) z aplikacją Qlik NPrinting połączoną z aplikacją Qlik Sense, którą projektujesz. Ta aplikacja Qlik NPrinting zawiera szablony raportów.
 • Wszyscy użytkownicy, którzy uruchamiają raporty On-Demand, muszą być dodani jako użytkownicy w aplikacji Qlik NPrinting i muszą posiadać rolę zabezpieczeń, która umożliwia uruchamianie raportów On-Demand.

Kiedy używać

Element sterujący do raportowania On-Demand jest użyteczny, gdy wymagane jest, aby użytkownik mógł drukować predefiniowane raporty Qlik NPrinting w aplikacji Qlik Sense, używając swoich wyborów w aplikacji jako filtru.

Dodawanie serwera jako zaufanego miejsca pochodzenia

Jeśli tworzysz raporty On-Demand w usłudze QlikView AccessPoint hostowanej na serwerze WWW Qlik Sense lub QlikView, wówczas musisz dodać te serwery jako zaufane miejsce pochodzenia w Qlik NPrinting web console.

W przypadku każdej ścieżki serwera używanej w celu uzyskania dostępu do konsoli Qlik NPrinting web console musisz dodać zaufane miejsce pochodzenia. Jeśli na przykład dostęp do używanego serwera można uzyskiwać przez domenę lokalną, skrócony adres hosta lub w pełni kwalifikowany adres URL, wówczas dla każdej ścieżki tych serwerów należy dodać zaufane miejsce pochodzenia.

Sposób wprowadzania tych ścieżek serwera do pola Adres zaufanego miejsca pochodzenia jest uzależniony od posiadanej konfiguracji zabezpieczeń.

Konfiguracja 1:Zabezpieczenia SSL nie są skonfigurowane Qlik NPrinting web console

Zaufane miejsce pochodzenia jest wymagane dla każdej ścieżki serwera używanej w celu logowania się do konsoli Qlik NPrinting web console. Jeśli na przykład serwer ma nazwę qlikserver1 i adres IP 192.168.0.101, wówczas należy dodać następujące zaufane miejsca pochodzenia:

 • http://qlikserver1
 • http://qlikserver1.domain.local
 • http://192.168.0.101

Konfiguracja 2:Zabezpieczenia SSL skonfigurowane z konsolą Qlik NPrinting web console i rozwiązaniami innych firm

Zaufane miejsce pochodzenia jest wymagane dla każdej ścieżki serwera używanej w celu logowania się do konsoli Qlik NPrinting web console. Adresy URL muszą być adresami HTTPS. Jeśli na przykład serwer ma nazwę qlikserver1 i adres IP 192.168.0.101, wówczas należy dodać następujące zaufane miejsca pochodzenia:

 • https://qlikserver1
 • https://qlikserver1.domain.local
 • https://192.168.0.101

Dodawanie zaufanego miejsca pochodzenia

Wykonaj następujące czynności:

 1. W produkcie Qlik NPrinting kliknij opcje Administrator > Ustawienia.
 2. Kliknij opcję Ustawienia On-Demand.
 3. Kliknij opcję Dodaj zaufane miejsce pochodzenia.
 4. Za polem Nazwa wprowadź nazwę zaufanego miejsca pochodzenia.
 5. Za polem Opis wprowadź opis zaufanego miejsca pochodzenia.
 6. Za polem Adres wprowadź adres URL dla QlikView Server.

  Adres URL musi być wyłącznie podstawowym adresem URL (schemat i host). Na przykład http://qlikserver1, a nie http://qlikserver1/qlikview/index.htm.

 7. Kliknij polecenie Utwórz.

Konfigurowanie ustawień On-Demand na serwerze Qlik NPrinting Server

Na używanym serwerze Qlik NPrinting Server należy skonfigurować następujące ustawienia:

 • Wymagane jest połączenie z serwerem QlikView Server lub Qlik Sense.

  Połączenia z QlikView Server i klastrem QlikView są obsługiwane za pomocą rozwiązania On-Demand. Połączenia lokalne nie są obsługiwane. Zob.: Creating connections (tylko w języku angielskim) (Tworzenie połączeń).

 • W przypadku nawiązywania połączenia z produktem QlikView Server lub klastrem z wykorzystaniem licencji QlikView Server Extranet następujące opcje muszą zostać włączone podczas konfigurowania połączenia:
  • Połączenie wymaga uwierzytelnienia
  • Zastosuj dostęp do sekcji użytkownika dla raportów
 • Konieczne jest włączenie raportów Qlik NPrinting dla produktu On-Demand.
 • Tworzenie raportów On-Demand można ograniczyć, stosując role zabezpieczeń. Zob.: Role based security (tylko w języku angielskim) (Zabezpieczenia oparte na rolach).
Uwaga:

On-Demand — ten produkt jest kompatybilny z przeglądarkami Chrome, Firefox i Explorer. Nie działa w przeglądarce Microsoft Edge, ponieważ certyfikaty nie są pobierane.

Włączanie raportów Qlik NPrinting w celu tworzenia On-Demand

Na potrzeby tworzenia On-Demand wymagane jest ręczne włączenie raportów Qlik NPrinting. Raporty muszą być powiązane z dokumentem QlikView lub aplikacją Qlik Sense, dla którego/której generowane będą raporty On-Demand. On-Demand — tworzenie można włączyć podczas tworzenia nowego raportu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W konsoli Qlik NPrinting web console kliknij opcję Raporty.
 2. Otwórz raport lub utwórz nowy raport.
 3. Wybierz aplikację z listy rozwijanej Aplikacja, która jest połączona z dokumentem QlikView lub aplikacją Qlik Sense, dla której chcesz wygenerować raport.

  Uwaga: On-Demand — żądania tego typu mogą działać tylko z raportami opartymi na pojedynczym połączeniu. Raporty MultiDoc nie są obsługiwane.
 4. Zaznacz pole wyboru Włącz On-Demand.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Po wykonaniu tych czynności szablon raportów jest dostępny.

Tworzenie przycisku raportowania On-Demand

Przycisk raportowania On-Demand można utworzyć na edytowanym arkuszu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Z panelu zasobów w obszarze Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle (Pakiet Dashboard bundle) przeciągnij do arkusza pozycję On-demand reporting (Raportowanie na żądanie).
 2. Ustaw połączenie z serwerem w sekcji Server Connection (Połączenie z serwerem) obszaru NPrinting Connection (Połączenie z NPrinting) w panelu właściwości. Adres URL musi kończyć się znakiem /.

  Example: https://<nazwa serwera>:4993/

 3. W obszarze Choose App (Wybierz aplikację) wybierz aplikację Qlik NPrinting, który zawiera szablon raportów.
 4. W obszarze Choose Connection (Wybierz połączenie) wybierz połączenie Qlik NPrinting. Na liście pojawią się tylko połączenia Qlik NPrinting do aplikacji Qlik Sense, z której korzystasz.
 5. W obszarze Report Configuration (Konfiguracja raportu) wybierz raport do połączenia z przyciskiem Choose Report (Wybierz raport).
 6. W obszarze Default Export Format (Domyślny format eksportu) wybierz domyślny format eksportu.
 7. W sekcji Button Label (Etykieta przycisku) obszaru Appearances (Wygląd) wybierz etykietę przycisku.

W ten sposób został utworzony przycisk raportowania On-Demand. Kliknięcie tego przycisku spowoduje wygenerowanie raportu.

Generowanie raportu

W aplikacji Qlik Sense możesz wygenerować raport filtrowany zgodnie z bieżącymi wyborami. W celu wykonania tej operacji konieczne jest korzystanie z trybu analizy.

Uwaga: Możesz stosować filtrowanie tylko względem pól, które zawiera szablon raportu Qlik NPrinting, ponieważ w przeciwnym wypadku wygenerowanie raportu nie powiedzie się. Nie ma możliwości filtrowania wyborów przy użyciu wyrażenia.
 1. Kliknij utworzony przycisk.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Export (Eksport) przedstawiające stan generowania raportu.

 2. Gdy raport zostanie wygenerowany, nastąpi aktywacja przycisku pobierania. Aby pobrać raport, kliknij przycisk pobierania.

Raport zostanie pobrany.

Porada: Możesz również wygenerować dowolny raport Qlik NPrinting On-Demand, który jest dla Ciebie dostępny, używając przycisku New Report (Nowy raport) w oknie dialogowym Export (Eksport). Zostanie wyświetlony monit z zachętą do wybrania formatu raportu i eksportu.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia pakietów obiektów zapewnianych przez Qlik.

 • Jeśli szablon raportu Qlik NPrinting zawiera filtr, wówczas w aplikacji Qlik Sense nie można dokonywać sprzecznych wyborów, ponieważ mogą one uniemożliwić wygenerowanie raportu.
 • Gdy element sterujący On-Demand reporting (Generowanie raportów On-Demand) jest używany w aplikacji typu „mushup”, wówczas konieczne jest używanie uwierzytelniania Windows. Uwierzytelnianie na podstawie nagłówków nie jest obsługiwane.

  Jeśli dodatkowo aplikacja typu „mashup” zawiera wiele aplikacji, wówczas można używać tylko tej aplikacji, w której działanie On-Demand wynika z filtrowania raportów On-Demand.