Przeskocz do zawartości głównej

Element sterujący Navigation button

Przycisk nawigacyjny (Button for navigation) jest elementem sterującym, który umożliwia dodanie przycisku przeznaczonego do nawigowania do innego arkusza, innej narracji lub witryny WWW. Dodatkowo można dodać co najmniej jedną operację, która zostanie wykonana przed nawigacją. Jest zawarte w pakiecie Dashboard bundle.

Kiedy używać

Przycisk nawigacyjny jest użyteczny, gdy wymagane jest udostępnienie niestandardowych opcji nawigacji, na przykład celem przechodzenia do innego arkusza albo czyszczenia wszystkich wyborów.

Tworzenie przycisku nawigacyjnego

Przycisk nawigacyjny można utworzyć na edytowanym arkuszu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Z panelu zasobów w obszarze Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle (Pakiet Dashboard bundle) przeciągnij do arkusza pozycję Button for navigation (Przycisk do nawigacji).
 2. Wybierz akcję nawigacyjną, ustawiając opcję Navigation action (Akcja nawigacyjna) po wybraniu opcji Actions and navigation (Akcje i nawigacja) > Navigation (Nawigacja). Dostępne są następujące opcje nawigacji:

  • None (Brak): kliknięcie tego przycisku nie powoduje wykonania żadnej akcji nawigacyjnej, ale możliwe jest dodanie innej podstawowej akcji.
  • Go to first sheet (Przejdź do pierwszego arkusza): powoduje otwarcie pierwszego arkusza aplikacji.
  • Go to next sheet (Przejdź do następnego arkusza): powoduje otwarcie następnego arkusza aplikacji.
  • Go to previous sheet (Przejdź do poprzedniego arkusza): powoduje otwarcie poprzedniego arkusza aplikacji.
  • Go to last sheet (Przejdź do ostatniego arkusza): powoduje otwarcie ostatniego arkusza aplikacji.
  • Go to a sheet (Przejdź do arkusza): powoduje otwarcie wskazanego arkusza. Wybierz arkusz przeznaczony do otwarcia za pomocą opcji Select sheet (Wybierz arkusz).
  • Go to a sheet (defined by sheet Id) (Przejdź do arkusza (zdefiniowanego przez id. arkusza)): powoduje otwarcie arkusza zdefiniowanego przez identyfikator arkusza. Wprowadź identyfikator arkusza przeznaczonego do otwarcia, korzystając z opcji Sheet Id (Identyfikator arkusza).
  • Go to a story (Przejdź do narracji): powoduje otwarcie wskazanej narracji. Wybierz narrację przeznaczoną do otwarcia za pomocą opcji Select story (Wybierz narrację).
  • Open a website / eMail (Otwórz witrynę WWW / wiadomość e-mail): umożliwia otwarcie wskazanej witryny WWW. Adres URL witryny WWW należy wprowadzić do pola Website URL (Adres URL witryny WWW). Za pomocą ustawienia Open in same window (Otwórz w tym samym oknie) można określić, czy witryna WWW ma być otwierana w tym samym oknie, czy w nowym oknie.
  • Switch to edit mode (Przełącz na tryb edycji): umożliwia przełączenie na tryb edycji bieżącego arkusza.
 3. Ustaw nazwę przycisku w obszarze Label (Etykieta) dostępnym po wybraniu opcji Button layout (Układ przycisku) > Label (Etykieta).

Po utworzeniu przycisku nawigacyjnego można dostosować jego wygląd i dodać co najmniej jedną podstawową akcję do wykonania przed nawigacją.

Dodawanie akcji wykonywanych przed nawigacją

Co najmniej jedną dodatkową akcję wykonywaną przed akcją nawigacyjną można dodać po wybraniu opcji Actions and navigation (Akcje i nawigacja) > Navigation (Nawigacja). Akcje są wykonywane w kolejności od góry.

We wszystkich akcjach, w których wybierzesz pole za pomocą opcji Select field (Wybierz pole), możesz zdefiniować pole za pomocą wyrażenia, wybierając opcję Define field by expression (Zdefiniuj pole wg wyrażenia), a następnie wprowadzając wyrażenie w obszarze Field (Pole).

 • Apply a bookmark (Zastosuj zakładkę): umożliwia zastosowanie zakładki określonej za pomocą opcji Select bookmark (Wybierz zakładkę).
 • Clear all selections (Wyczyść wszystkie wybory): powoduje wyczyszczenie wszystkich wyborów we wszystkich polach.
 • Clear selections in other fields (Wyczyść wybory w innych polach): powoduje wyczyszczenie wyborów we wszystkich polach powiązanych z polem wskazanym za pomocą opcji Select field (Wybierz pole). Zablokowane pola można zastąpić, korzystając z ustawienia Overwrite locked selections (Zastąp zablokowane wybory).
 • Move forwards (in your selections) (Przejdź do przodu (w Twoich wyborach)): powoduje przejście o jeden krok do przodu w historii wyborów.
 • Move backwards (in your selections) (Przejdź do tyłu (w Twoich wyborach)): powoduje przejście o jeden krok do tyłu w historii wyborów.
 • Clear selections in field (Wyczyść wybory w polu): umożliwia wyczyszczenie wszystkich wyborów w polu wskazanym za pomocą opcji Select field (Wybierz pole).
 • Lock all selections (Zablokuj wszystkie wybory): powoduje zablokowanie wszystkich wyborów we wszystkich polach.
 • Lock a specific field (Zablokuj konkretne pole): umożliwia zablokowanie wszystkich wyborów w polu wskazanym za pomocą opcji Select field (Wybierz pole).
 • Unlock all selections (Odblokuj wszystkie wybory): powoduje odblokowanie wszystkich wyborów we wszystkich polach.
 • Unlock a specific field (Odblokuj konkretne pole): umożliwia odblokowanie wszystkich wyborów w polu wskazanym za pomocą opcji Select field (Wybierz pole).
 • Unlock all and clear all (Odblokuj wszystkie i skasuj wszystkie): powoduje odblokowanie i skasowanie wszystkich wyborów we wszystkich polach.
 • Select a value in a field (Wybierz wartość w polu): umożliwia wybranie wartości, wskazanej za pomocą opcji Value (Wartość), w polu wskazanym za pomocą opcji Select field (Wybierz pole).
 • Select all values in a field (Wybierz wszystkie wartości w polu): umożliwia wybranie wszystkich wartości w polu wskazanym za pomocą opcji Select field (Wybierz pole). Zablokowane pola można zastąpić, korzystając z ustawienia Overwrite locked selections (Zastąp zablokowane wybory).
 • Select multiple values in a field (Wybierz wiele wartości w polu): umożliwia wybranie wielu wartości określonych na liście wartości rozdzielanych średnikami w polu Value (Wartość), w polu wskazanym za pomocą opcji Select field (Wybierz pole).
 • Select alternatives (Wybierz alternatywy): umożliwia wybranie wartości alternatywnych w polu wskazanym za pomocą opcji Select field (Wybierz pole). Zablokowane pola można zastąpić, korzystając z ustawienia Overwrite locked selections (Zastąp zablokowane wybory).
 • Select a value and lock field (Wybierz wartość i zablokuj pole): umożliwia wybranie wartości, wskazanej za pomocą opcji Value (Wartość), w polu wskazanym za pomocą opcji Select field (Wybierz pole), a następnie zablokowanie tego pola.
 • Select excluded (Wybierz wykluczone): umożliwia wybranie wszystkich wartości wykluczonych w polu wskazanym za pomocą opcji Select field (Wybierz pole). Zablokowane pola można zastąpić, korzystając z ustawienia Overwrite locked selections (Zastąp zablokowane wybory).
 • Select possible values in a field (Wybierz możliwe wartości w polu): umożliwia wybranie wszystkich możliwych wartości w polu wskazanym za pomocą opcji Select field (Wybierz pole). Zablokowane pola można zastąpić, korzystając z ustawienia Overwrite locked selections (Zastąp zablokowane wybory).
 • Set variable value (Ustaw wartość zmiennej): umożliwia ustawienie wartości określonej za pomocą opcji Value (Wartość) zmiennej wskazanej za pomocą opcji Variable name (Nazwa zmiennej).
 • Toggle field selection (Przełącz wybór pola): umożliwia przełączenie wartości wskazanej za pomocą opcji Value (Wartość), w polu wskazanym za pomocą opcji Select field (Wybierz pole). Zablokowane pola można zastąpić, korzystając z ustawienia Overwrite locked selections (Zastąp zablokowane wybory).

Zmiana wyglądu

Wygląd przycisku można zmienić na kilka sposobów w obszarze Button layout (Układ przycisku) w panelu właściwości:

 • Zmień etykietę przycisku w obszarze Label (Etykieta).
 • Dodaj ikonę do przycisku, ustawiając opcję Show icon (Pokaż ikonę) na wartość On (Wł.) w obszarze Icon (Ikona), a następnie wybierając ikonę do pokazania w obszarze Icon (Ikona).
 • Ustaw rozmiar i wyrównanie w obszarze Size and alignment (Rozmiar i wyrównanie).

  Szerokość przycisku można ustawić za pomocą opcji Button width (Szerokość przycisku). Jeśli przycisk ma mieć maksymalną możliwą szerokość, wybierz opcję Full Width (Pełna szerokość), a następnie wybierz pozycję etykiety za pomocą opcji Label alignment (Wyrównanie etykiety). Jeśli szerokość przycisku ma być dostosowywana do długości tekstu etykiety, wybierz opcję Auto Width (Szerokość autom.).

  Ustaw pozycję przycisku w kontenerze za pomocą opcji Button position (Pozycja przycisku).

 • Ustaw warunek włączenia przycisku, ustawiając opcję Use enable condition (Użyj warunku włączenia) na wartość On (Wł.) w obszarze Enable condition (Warunek włączenia), a następnie wprowadź wyrażenie do oceny w obszarze Enable condition (Warunek włączenia).

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia pakietów obiektów zapewnianych przez Qlik.