TTestw_conf — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja TTestw_conf() zwraca zagregowaną wartość t dla dwóch niezależnych szeregów wartości.

Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta z dwóch niezależnych prób, w których szeregi danych wejściowych są podane w formacie ważonym dwukolumnowym.

Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:  

TTestw_conf (weight, grp, value [, sig [, eq_var]])

Return data type: numeric

Arguments:  

Argument Opis
value Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.
weight Każda wartość w parametrze value może być zliczana co najmniej raz odpowiednio do wartości wagi w parametrze weight.
grp Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.
sig W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział ufności.
eq_var Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1), wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Limitations:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:  

TTestw_conf( Weight, Group, Value )

TTestw_conf( Weight, Group, Value, sig, false )