TTest1w_sterr — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja TTest1w_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej różnicy testu t-Studenta dla jednego szeregu wartości.

Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta z jednej próby, w których szeregi danych wejściowych są podane w formacie ważonym dwukolumnowym:

Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:  

TTest1w_sterr (weight, value) 

Return data type: numeric

Arguments:  

Argument Opis
value Próby, z których będą obliczane wartości. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.
weight Każda wartość w parametrze value może być zliczana co najmniej raz odpowiednio do wartości wagi w parametrze weight.

Limitations:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:  

TTest1w_sterr( Weight, Value )