Właściwości mapy drzewa

W celu otwarcia panelu właściwości dla wizualizacji należy kliknąć na pasku narzędzi opcję @Edycja, a następnie kliknąć wizualizację przeznaczoną do edycji.

Jeśli panel właściwości jest ukryty, kliknij h w prawym dolnym rogu, aby go otworzyć.

Uwaga: Jeśli w prawym górnym rogu wizualizacji widoczna jest ikona é, oznacza to, że wizualizacja jest połączona z elementem głównym. Połączonej wizualizacji nie można edytować, ale można edytować element główny. Aby edytować wizualizację, należy ją odłączyć.
Uwaga: Niektóre ustawienia w panelu właściwości są dostępne tylko w pewnych okolicznościach, na przykład w razie użycia więcej niż jednego wymiaru lub więcej niż jednej miary, albo po wybraniu opcji, która sprawia, że inne opcje są dostępne.

Dane

Kliknij polecenie Dodaj, aby dodać wymiar lub miarę.

Wymiary

Ustawienia wymiarów
Element interfejsu użytkownika Opis
<Nazwa wymiaru> Kliknij nazwę wymiaru, aby otworzyć jego ustawienia. Aby usunąć wymiar, długo dotknij/kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar i wybierz w oknie dialogowym polecenie Usuń. Można również kliknąć wymiar i kliknąć polecenie UsuńÖ.
Wymiar Wyświetlane tylko dla elementów głównych. W celu edycji wymiaru powiązanego z elementem głównym, najpierw należy odłączyć ten wymiar.
Pole

Jeśli dodano pole z obszaru Pola w panelu zasobów, wówczas nazwa tego pola jest automatycznie wyświetlana. Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń.

Etykieta Podaj etykietę wymiaru. Jeśli dodano pole z obszaru Pola w panelu zasobów, wówczas nazwa tego pola jest automatycznie wyświetlana.
Uwzględnij wartości null Po wybraniu wartości miary wszystkich wymiarów null są sumowane i prezentowane jako element jednowymiarowy w wizualizacji. Wszystkie wartości null są wyświetlane jako przerwy lub kreski (-).
Ograniczenie

Ogranicza liczbę wyświetlanych wartości. Po ustawieniu ograniczenia jedynymi wyświetlanymi wymiarami będą te, dla których wartość miary spełnia kryterium ograniczenia.

Brak ograniczenia: wartość domyślna.

Stała liczba: należy wybrać wartości minimalne i maksymalne. Ustaw liczbę wartości. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń.

Dokładna wartość: należy za pomocą operatorów ustawić dokładną wartość ograniczenia. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń.

Wartość względna: należy za pomocą operatorów ustawić względny limit ograniczenia w procentach. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń.

Obliczenie na podstawie miary: <miara>: ta opcja jest wyświetlana, gdy wymagane jest podanie ograniczenia dotyczącego liczby wyświetlanych wartości wymiaru. Zostaną wyświetlone wymiary, dla których wartość miary spełnia dane kryterium.

Pokaż inne

Po ustawieniu ograniczenia dla liczby wyświetlanych wartości wymiaru można podsumować wartości miary dla pozostałych wymiarów, wybierając opcję Pokaż inne.

W przypadku wybrania wartości zabarwione na szaro przedstawiają podsumowanie wszystkich pozostałych wartości.

Etykieta Inne Podaj etykietę dla wartości zsumowanych (gdy wybrana jest opcja Pokaż inne). Rolę etykiety może również spełniać wyrażenie.
Dodaj

Na karcie Dane w obszarze Wymiary kliknij polecenie Dodaj, aby otworzyć listę dostępnych wartości Wymiar i Pole. Wybierz wymiar lub pole do zastosowania.

Dodaj alternatywę Alternatywne wymiary i miary to wymiary i miary dodane do wizualizacji, które są wyświetlane dopiero wtedy, gdy użytkownik wybierze przełączenie wyświetlanych wymiarów i miar podczas eksploracji wizualnej.

Aby określić kolejność wyświetlania wymiarów w wizualizacji, można je przeciągać. W celu zmiany kolejności należy użyć uchwytów (o).

Pole można przeciągnąć z obszaru Miary do Wymiary, aby zmienić sposób jego użycia. Przeniesienie miary do obszaru Wymiary powoduje usunięcie jej agregacji. Do obszaru Wymiary nie można przeciągnąć miary głównej. Miarę można przeciągnąć do obszaru Wymiary tylko wtedy, gdy jej wyrażenie jest proste. Więcej informacji o wyrażeniach zawiera temat Używanie wyrażeń w wizualizacjach.

Miary

Ustawienia miar
Element interfejsu użytkownika Opis
<Nazwa miary>

Kliknij miarę, aby otworzyć ustawienia tej miary.

Aby usunąć miarę, długo dotknij/kliknij prawym przyciskiem myszy miarę i wybierz opcję Usuń w oknie dialogowym. Możesz również kliknąć miarę i kliknąć polecenie UsuńÖ.

Miara Wyświetlane tylko dla elementów głównych. W celu edycji miary powiązanej z elementem głównym, najpierw należy odłączyć tę miarę.
Wyrażenie Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń. Domyślnie jest wyświetlane istniejące wyrażenie.
Etykieta Podaj etykietę miary. Miary niezapisane w sekcji Elementy główne są domyślnie wyświetlane z wyrażeniem jako etykietą.
Formatowanie liczb

Różne opcje formatowania wartości miar. Aby zmienić format liczb na poziomie aplikacji, a nie tylko dla pojedynczej miary, lepiej to zrobić za pomocą ustawień regionalnych, czyli w ramach instrukcji SET na początku skryptu w edytorze ładowania danych.

Autom.: Qlik Sense automatycznie ustawia formatowanie liczb na podstawie danych źródłowych.

W celu reprezentowania skrótów liczbowych stosowane są międzynarodowe jednostki SI, takie jak k (tysiąc), M (milion) i G (miliard).

Liczba: Domyślnie formatowanie jest ustawione na opcję Proste, a użytkownik może wybrać formatowanie z opcji na liście rozwijanej. Kliknij ten przycisk, aby zmienić formatowanie na Niestandardowe, a w celu zmiany wzorca formatu użyj pola Wzorzec formatu.

Examples:  

# ##0 przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą z separatorem tysięcy. W tym przykładzie znak „ ” jest używany jako separator tysięcy.

###0 przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą bez separatora tysięcy.

0000 przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą z co najmniej czterema cyframi. Na przykład liczba 123 będzie wyświetlana jako 0123.

0.000 przedstawia liczbę z trzema cyframi po przecinku. W tym przykładzie znak „.” jest używany jako separator dziesiętny.

Po dodaniu do wzorca formatu znaku procentu (%) wartości miary zostają automatycznie pomnożone przez 100.

Waluta: domyślnie wzorzec formatu użyty dla waluty jest taki sam jak ustawiony w systemie operacyjnym. Aby zmienić wzorzec formatu, należy skorzystać z pola Wzorzec formatu.

Data: Domyślnie formatowanie jest ustawione na opcję Proste, a użytkownik może wybrać formatowanie z opcji na liście rozwijanej. Kliknij ten przycisk, aby zmienić formatowanie na Niestandardowe, a w celu zmiany wzorca formatu użyj pola Wzorzec formatu.

Czas trwania: domyślnie wzorzec formatu użyty dla czasu trwania jest taki sam jak ustawiony w systemie operacyjnym. Czas trwania może być formatowany jako dni lub jako kombinacja dni, godzin, minut, sekund i ułamków sekund. Aby zmienić wzorzec formatu, należy skorzystać z pola Wzorzec formatu. Aby zmienić wzorzec formatu, należy skorzystać z pól Wzorzec formatu.

Niestandardowe: domyślnie wzorzec formatu użyty dla elementu niestandardowego jest taki sam jak ustawiony w systemie operacyjnym. Aby zmienić wzorzec formatu, należy skorzystać z pól Wzorzec formatu.

Zastosuj miarę do wyrażenia: wzorzec formatu jest określony przez wyrażenie miary. Ta opcja umożliwia wyświetlenie niestandardowego formatowania liczb dla miary w wizualizacji.

Ograniczenia:

Działa tylko z wizualizacjami, które akceptują miary.

Nie wpływa na formatowanie liczb osi.

Separator dziesiętny Ustawia separator dziesiętny.
Separator tysięcy Ustawia separator tysięcy.
Wzorzec formatu Ustawia wzorzec formatu liczb.
Resetuj wzorzec Służy do resetowania domyślnego wzorca.
Dodaj

Na karcie Dane w obszarze Miary kliknij polecenie Dodaj, aby otworzyć listę dostępnych miar. Wybierz miarę, którą chcesz dodać do wizualizacji. Po wybraniu pola automatycznie pojawią się pewne funkcje agregacji, które można wybierać dla miary.

Jeśli nie jest dostępna żadna miara, należy ją utworzyć. Wyrażenie można podać bezpośrednio w polu tekstowym albo można kliknąć 3, aby utworzyć miarę w edytorze wyrażeń.

W celu edycji miary powiązanej z elementem głównym, najpierw należy odłączyć tę miarę.

Jeśli polecenie Dodaj jest wyszarzone, nie można już dodać więcej miar.

Dodaj alternatywę Alternatywne wymiary i miary to wymiary i miary dodane do wizualizacji, które są wyświetlane dopiero wtedy, gdy użytkownik wybierze przełączenie wyświetlanych wymiarów i miar podczas eksploracji wizualnej.

Pole można przeciągnąć z obszaru Wymiary do Miary, aby zmienić sposób jego użycia. Przeniesienie wymiaru do obszaru Miary powoduje przypisanie agregacji do tego wymiaru. Do obszaru Miary nie można przeciągnąć wymiaru głównego.

Sortowanie

Sortowanie jest wykonywane automatycznie według rozmiaru miary.

Dodatki

Ustawienia dodatków
Element interfejsu użytkownika Opis
Sposób obsługi danych

Warunek obliczenia:należy określić wyrażenie w tym polu tekstowym, aby ustawić warunek, który musi zostać spełniony (prawda) w celu wyświetlenia obiektu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Na przykład: count(distinct Team)<3. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, wówczas zostanie wyświetlony komunikat (lub wyrażenie) wprowadzony do pola Wyświetlany komunikat.

Warunek obliczenia jest użyteczny, gdy wykresy lub tabele są bardzo duże i spowalniają działanie wizualizacji. Warunek obliczenia może w takie sytuacji pomóc w taki sposób, że obiekt będzie wyświetlany dopiero wówczas, gdy użytkownik odfiltruje za pomocą selekcji dane do łatwiejszego w obsłudze poziomu.

Wygląd

Ustawienia wyglądu
Element interfejsu użytkownika Opis

Ogólne

Pokaż tytuły: ta opcja jest domyślnie włączona (Wł.) we wszystkich wizualizacjach z wyjątkiem paneli filtrowania, wskaźników KPI oraz wizualizacji typu tekst i grafika.

Podaj wartości pól Tytuł, Podtytuł i Przypis. Domyślnie ciąg jest interpretowany jako tekstowy. Pola tekstowego można jednak użyć w celu podania wyrażenia albo kombinacji tekstu i wyrażenia. Znak równości (=) na początku ciągu oznacza, że ciąg ten zawiera wyrażenie.

Kliknij 3, aby utworzyć wyrażenie w edytorze wyrażeń.

Example:  

Przyjmijmy założenie, że używany jest następujący ciąg znaków (razem ze znakami cudzysłowów): 'Sales: ' & Sum(Sales).

Domyślnie ciąg ten jest interpretowany jako tekstowy i wyświetlany w sposób przedstawiony na przykładzie. Jeśli jednak ciąg ten zaczyna się znakiem równości: (='Sales: ' & Sum(Sales)), wówczas będzie interpretowany jako wyrażenie. W takim przypadku dane wyjściowe to Sales: <wartość wyrażenia>, gdzie <wartość wyrażenia> jest wartością obliczaną.

Pokaż szczegóły: ustawienie wartości Pokaż umożliwi użytkownikom wyświetlanie szczegółów, takich jak opisy, miary i wymiary.

Stany alternatywne

Stan: umożliwia ustawienie stanu do zastosowania do wizualizacji. Można wybrać:stan alternatywny zdefiniowany w obszarze Elementy główne;<dziedziczony> ― w takim przypadku używany jest stan zdefiniowany dla arkusza;<stan domyślny>, który reprezentuje stan w sytuacji, gdy nie zastosowano żadnego stanu alternatywnego. Więcej informacji o stanach alternatywnych zawiera temat Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej.

Prezentacja

Nagłówki i etykiety

W przypadku ustawienia Autom. sposób wyświetlania zmienia się w zależności od rozmiaru mapy drzewa. Bardzo małe mapy drzewa nie zawierają etykiet nagłówków ani liści. Małe mapy drzewa zawierają etykiety nakładane i nie zawierają etykiet liści. Duże mapy drzewa zawierają etykiety nagłówków i etykiety (niektórych) liści.

Korzystając z opcji Niestandardowe można określać ustawienia dla etykiet nagłówków i liści.

Nagłówki: jeśli dla tej opcji ustawiona jest wartość Wył., wówczas można użyć opcji Nałóż etykiety, a ustawienie wartości Wył. dla opcji Nałóż etykiety powoduje brak etykiet.

Etykiety liści: ustawienie Autom. umożliwia wyświetlenie etykiet liści, gdy ilość miejsca jest wystarczająca.

Etykiety wartości: domyślnie Wył. Ustawienie Autom. umożliwia wyświetlenie etykiet wartości, gdy ilość miejsca jest wystarczająca.

Kolory i legenda

Kolory

Aby zmienić to ustawienie, wybierz opcję Niestandardowe. Ustawienia Autom. zależą od użytej wizualizacji oraz liczby miar i wymiarów. Oznacza to, że ustawienia nie są stałe, ale zależą od danych wejściowych.

Pojedynczy kolor

Pojedynczy kolor (domyślnie niebieski) jest używany w przypadku wszystkich elementów na wykresie. W wizualizacjach, które nie korzystają z wielu kolorów (wykresy słupkowe z jednym wymiarem i wykresy punktowe), opcja pojedynczego koloru jest ustawieniem domyślnym. Do zmiany koloru wymiaru służy selektor kolorów.

Użyj kolorów z biblioteki:ta opcja może być używana tylko wtedy, gdy do wymiaru głównego lub miary głównej w wizualizacji przypisany jest kolor. Opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie stosowania kolorów elementów głównych. Jeśli wizualizacja zawiera wymiar główny i miarę główną z przypisanymi kolorami, możesz wybrać, które kolory będą używane w wizualizacji. Opcja jest dostępna jedynie dla ustawień Pojedynczy kolor i Wielokolorowe.

Wg wymiarów

Domyślnie dla wymiarów używanych jest 12 kolorów. Gdy istnieje więcej niż 12 wartości wymiaru, wówczas kolory są używane ponownie.

Trwałe kolory: zaznaczenie tej opcji spowoduje trwałe zapamiętywanie kolorów przy zmianach stanu selekcji. Opcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy używany jest jeden wymiar i ustawienie Wg wymiarów albo Wielokolorowe.

Schemat kolorów: do wyboru są opcje 12 kolorów lub 100 kolorów, które mogą zostać użyte dla różnych wartości. W przypadku opcji 12 kolorów, wszystkie z nich są rozróżniane przez osoby z zaburzeniami widzenia barw, natomiast w przypadku opcji 100 kolorów nie wszystkie z nich mogą być przez takie osoby rozróżnione.

Wymiar: jeśli wybrano ustawienie Wg wymiarów, a liczba wymiarów jest większa niż jeden, wówczas można wybrać wymiary, według których będzie odbywać się kolorowanie.

Wg miar

Domyślnie wybrana jest opcja Gradient sekwencyjny. Im wyższa jest wartość miary, tym ciemniejszy jest kolor.

Schemat kolorów: Dostępne są następujące cztery opcje:

Gradient sekwencyjny: przejścia między różnymi grupami kolorów są realizowane z użyciem różnych odcieni kolorów. Wyższe wartości miar mają ciemniejsze odcienie.

Klasy sekwencyjne: przejścia między różnymi grupami kolorów są realizowane z użyciem kolorów, które wyraźnie się od siebie różnią.

Gradient rozbieżny: ta opcja jest używana w przypadku przetwarzania danych uporządkowanych od wartości niskich do wysokich, na przykład w celu przedstawienia relacji między różnymi obszarami na mapie. Wartości niskie i wysokie mają ciemne kolory, a kolory w zakresie średnim są jasne.

Klasy rozbieżne: takie klasy mogą być wyświetlane jako połączone dwie klasy sekwencyjne ze wspólnym zakresem średnim. Dwa ekstrema — wysokie i niskie — są wyróżnione ciemnymi kolorami o kontrastujących odcieniach, a wartości krytyczne w zakresie średnim wyróżniają się jasnymi kolorami.

Odwróć kolory: Wybranie tej opcji powoduje odwrócenie schematu kolorów.

Wg wyrażenia: W celu podkreślenia niektórych wartości można stosować kolorowanie według wyrażenia. Obsługiwane formaty: RGB, ARGB i HSL.

Wyrażenie: należy wprowadzić wyrażenie, które będzie używane. Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń.

Wyrażenie jest kodem koloru: Ta opcja jest domyślnie wybrana. W większości przypadków najlepiej jest zachować to ustawienie. Usunięcie tej selekcji spowoduje obliczanie wartości liczbowej wyrażenia, która będzie nanoszona na jeden z gradientów wykresu.

Więcej informacji zawiera temat Kolorowanie wizualizacji.

Zakres: Gdy kolorowanie odbywa się według miary lub według wyrażenia, wówczas można ustawić zakres kolorów (wartości Min. i Maks.). Gdy zostanie ustawiony zakres kolorów, pozostaną one stałe we wszystkich selekcjach i na stronach. Gdy używane jest kolorowanie według wyrażenia, wówczas zaznaczenie opcji Wyrażenie jest kodem koloru należy usunąć przed ustawieniem zakresu kolorów.

Pokaż legendę: opcja niedostępna, gdy wybrana jest opcja Pojedynczy kolor. Domyślnie opcja jest ustawiona na wartość Wył. Legenda jest wyświetlana, o ile dostępna jest wystarczająca ilość miejsca. Położenie legendy można zmienić za pomocą ustawienia Położenie legendy.

Położenie legendy: Select where to display the legend.

Pokaż tytuł legendy When selected, the legend title is displayed.