Właściwości tabeli przestawnej

W celu otwarcia panelu właściwości dla wizualizacji należy kliknąć na pasku narzędzi opcję @Edycja, a następnie kliknąć wizualizację przeznaczoną do edycji.

Jeśli panel właściwości jest ukryty, kliknij h w prawym dolnym rogu, aby go otworzyć.

Uwaga: Jeśli w prawym górnym rogu wizualizacji widoczna jest ikona é, oznacza to, że wizualizacja jest połączona z elementem głównym. Połączonej wizualizacji nie można edytować, ale można edytować element główny. Aby edytować wizualizację, należy ją odłączyć.
Uwaga: Niektóre ustawienia w panelu właściwości są dostępne tylko w pewnych okolicznościach, na przykład w razie użycia więcej niż jednego wymiaru lub więcej niż jednej miary, albo po wybraniu opcji, która sprawia, że inne opcje są dostępne.

Dane

Kliknij polecenie Dodaj dane, aby dodać wiersz, kolumnę lub miarę. Gdy wybierzesz opcję Wiersz lub Kolumna, wówczas możliwe będzie tylko dodanie wymiarów. Domyślnie wymiary są dodawane do sekcji wierszy, a miary do sekcji kolumn. Ale po dodaniu elementu można go przenieść.

Ustawienia wymiarów

Ustawienia wymiarów
Element interfejsu użytkownika Opis
<Nazwa wymiaru> Kliknij nazwę wymiaru, aby otworzyć jego ustawienia. Aby usunąć wymiar, długo dotknij/kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar i wybierz w oknie dialogowym polecenie Usuń. Można również kliknąć wymiar i kliknąć polecenie UsuńÖ.
Wymiar Wyświetlane tylko dla elementów głównych. W celu edycji wymiaru powiązanego z elementem głównym, najpierw należy odłączyć ten wymiar.
Pole

Jeśli dodano pole z obszaru Pola w panelu zasobów, wówczas nazwa tego pola jest automatycznie wyświetlana. Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń.

Etykieta Podaj etykietę wymiaru. Jeśli dodano pole z obszaru Pola w panelu zasobów, wówczas nazwa tego pola jest automatycznie wyświetlana.
Uwzględnij wartości null Po wybraniu wartości miary wszystkich wymiarów null są sumowane i prezentowane jako element jednowymiarowy w wizualizacji. Wszystkie wartości null są wyświetlane jako przerwy lub kreski (-).
Ograniczenie

Ogranicza liczbę wyświetlanych wartości. Po ustawieniu ograniczenia jedynymi wyświetlanymi wymiarami będą te, dla których wartość miary spełnia kryterium ograniczenia.

Brak ograniczenia: wartość domyślna.

Stała liczba: należy wybrać wartości minimalne i maksymalne. Ustaw liczbę wartości. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń.

Dokładna wartość: należy za pomocą operatorów ustawić dokładną wartość ograniczenia. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń.

Wartość względna: należy za pomocą operatorów ustawić względny limit ograniczenia w procentach. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń.

Obliczenie na podstawie miary: <miara>: ta opcja jest wyświetlana, gdy wymagane jest podanie ograniczenia dotyczącego liczby wyświetlanych wartości wymiaru. Zostaną wyświetlone wymiary, dla których wartość miary spełnia dane kryterium.

Pokaż kolumnę, jeśli

Kolumnę można pokazywać lub ukrywać w zależności od tego, czy warunek jest spełniony, czy nie. Kolumna jest pokazywana tylko wtedy, gdy wyrażenie w tym polu zostanie ocenione jako prawdziwe. Jeśli to pole jest puste, kolumna jest zawsze pokazywana.

Tej opcji można użyć, aby wymagać wyboru pola przed obliczeniem i pokazaniem dużych ilości danych.

Pokaż inne W przypadku jej wybrania ostatnia wartość w wizualizacji (w kolorze szarym) podsumowuje wszystkie pozostałe wartości. Jeśli ustawiony jest pewien rodzaj ograniczenia (Stała liczba, Dokładna wartość lub Liczba względna), wartość ta jest interpretowana jako 1 w tym ustawieniu. Jeśli na przykład używane jest ograniczenie Dokładna wartość, które ma wartość 10, wówczas dziesiątą wartością jest wartość Inne.
Etykieta Inne

Podaj etykietę dla wartości zsumowanych (gdy wybrana jest opcja Pokaż inne). Rolę etykiety może również spełniać wyrażenie. Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń.

Grupowanie globalne Jeśli ustawione jest ograniczenie, wówczas można używać grupowania globalnego.
Pokaż sumy Dodaje górny wiersz do tabeli przestawnej, który przedstawia wartość łączną z poniższych wierszy. Opcja Pokaż sumy jest niedostępna dla wymiarów (z wyjątkiem pierwszego), gdy we właściwości Wygląd wybrana jest opcja Wiersze z wcięciem.
Etykieta sum Podaj etykietę wierszy sumy.

Pole można przeciągnąć z obszaru Miary do Wymiary, aby zmienić sposób jego użycia. Przeniesienie miary do obszaru Wymiary powoduje usunięcie jej agregacji. Do obszaru Wymiary nie można przeciągnąć miary głównej. Miarę można przeciągnąć do obszaru Wymiary tylko wtedy, gdy jej wyrażenie jest proste. Więcej informacji o wyrażeniach zawiera temat Używanie wyrażeń w wizualizacjach.

Ustawienia miar

Ustawienia miar
Element interfejsu użytkownika Opis
<Nazwa miary> Kliknij miarę, aby otworzyć ustawienia tej miary. Jeśli chcesz usunąć miarę, kliknij opcję UsuńÖ.
Miara Wyświetlane tylko dla elementów głównych. W celu edycji miary powiązanej z elementem głównym, najpierw należy odłączyć tę miarę.
Wyrażenie Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń. Domyślnie jest wyświetlane istniejące wyrażenie.
Etykieta Podaj etykietę miary. Miary niezapisane w sekcji Elementy główne są domyślnie wyświetlane z wyrażeniem jako etykietą.
Formatowanie liczb

Różne opcje formatowania wartości miar. Aby zmienić format liczb na poziomie aplikacji, a nie tylko dla pojedynczej miary, lepiej to zrobić za pomocą ustawień regionalnych, czyli w ramach instrukcji SET na początku skryptu w edytorze ładowania danych.

Autom.: Qlik Sense automatycznie ustawia formatowanie liczb na podstawie danych źródłowych.

Liczba: Domyślnie formatowanie jest ustawione na opcję Proste, a użytkownik może wybrać formatowanie z opcji na liście rozwijanej. Kliknij ten przycisk, aby zmienić formatowanie na Niestandardowe, a w celu zmiany wzorca formatu użyj pola Wzorzec formatu.

Examples:  

# ##0 przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą z separatorem tysięcy. W tym przykładzie znak „ ” jest używany jako separator tysięcy.

###0 przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą bez separatora tysięcy.

0000 przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą z co najmniej czterema cyframi. Na przykład liczba 123 będzie wyświetlana jako 0123.

0.000 przedstawia liczbę z trzema cyframi po przecinku. W tym przykładzie znak „.” jest używany jako separator dziesiętny.

Po dodaniu do wzorca formatu znaku procentu (%) wartości miary zostają automatycznie pomnożone przez 100.

Waluta: domyślnie wzorzec formatu użyty dla waluty jest taki sam jak ustawiony w systemie operacyjnym. Aby zmienić wzorzec formatu, należy skorzystać z pola Wzorzec formatu.

Data: Domyślnie formatowanie jest ustawione na opcję Proste, a użytkownik może wybrać formatowanie z opcji na liście rozwijanej. Kliknij ten przycisk, aby zmienić formatowanie na Niestandardowe, a w celu zmiany wzorca formatu użyj pola Wzorzec formatu.

Czas trwania: domyślnie wzorzec formatu użyty dla czasu trwania jest taki sam jak ustawiony w systemie operacyjnym. Czas trwania może być formatowany jako dni lub jako kombinacja dni, godzin, minut, sekund i ułamków sekund. Aby zmienić wzorzec formatu, należy skorzystać z pola Wzorzec formatu.

Niestandardowe: domyślnie wzorzec formatu użyty dla elementu niestandardowego jest taki sam jak ustawiony w systemie operacyjnym. Aby zmienić wzorzec formatu, należy skorzystać z pól Wzorzec formatu.

Zastosuj miarę do wyrażenia: wzorzec formatu jest określony przez wyrażenie miary. Ta opcja umożliwia wyświetlenie niestandardowego formatowania liczb dla miary w wizualizacji.

Ograniczenia:

Działa tylko z wizualizacjami, które akceptują miary.

Nie wpływa na formatowanie liczb osi.

Pokaż kolumnę, jeśli

Kolumnę można pokazywać lub ukrywać w zależności od tego, czy warunek jest spełniony, czy nie. Kolumna jest pokazywana tylko wtedy, gdy wyrażenie w tym polu zostanie ocenione jako prawdziwe. Jeśli to pole jest puste, kolumna jest zawsze pokazywana.

Separator dziesiętny Ustawia separator dziesiętny.
Separator tysięcy Ustawia separator tysięcy.
Wzorzec formatu Ustawia wzorzec formatu liczb.
Wyrażenie koloru tła Wprowadź wyrażenie koloru tła. Jeśli używany jest ciemny kolor tła, wówczas kolor tekstu automatycznie zmienia się na biały.
Wyrażenie koloru tekstu

Podaj wyrażenie dla koloru tekstu. Jeśli użyjesz tego samego wyrażenia, jak wyrażenia koloru tła, wówczas tekst będzie niewidoczny.

Więcej informacji zawiera temat Kolorowanie wizualizacji.

Pole można przeciągnąć z obszaru Wymiary do Miary, aby zmienić sposób jego użycia. Przeniesienie wymiaru do obszaru Miary powoduje przypisanie agregacji do tego wymiaru. Do obszaru Miary nie można przeciągnąć wymiaru głównego.

Sortowanie

Aby ustawić priorytet sortowania, przeciągnij wymiary. Kolejność jest określona liczbami.

Wymiary mogą być sortowane wewnętrznie:

Kliknij nazwę wymiaru, aby otworzyć ustawienia, a następnie kliknij przycisk sortowania, aby przełączyć na sortowanie Niestandardowe. W poniższej tabeli przedstawiono kolejność sortowania według priorytetu wewnętrznego i opcje sortowania. Dostępne opcje sortowania to Rosnąco i Malejąco.

Ustawienia sortowania
Element interfejsu użytkownika Opis
Sortowanie

Sortuj wg wyrażenia: Podaj wyrażenie, według którego będzie odbywać się sortowanie. Dostępne tylko w przypadku wymiarów.

Sortuj w kolejności liczbowej

Sortuj alfabetycznie

Dodatki

Ustawienia dodatków
Element interfejsu użytkownika Opis
Sposób obsługi danych

Dołącz wartości zerowe Gdy ta opcja nie jest wybrana, wówczas miary o wartości „0” nie są uwzględnione w prezentacji. Jeśli istnieje więcej niż jedna wartość miary, wszystkie wartości miary muszą mieć wartość „0”, aby były wykluczone z prezentacji.

Warunek obliczenia:należy określić wyrażenie w tym polu tekstowym, aby ustawić warunek, który musi zostać spełniony (prawda) w celu wyświetlenia obiektu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Na przykład: count(distinct Team)<3. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, wówczas zostanie wyświetlony komunikat (lub wyrażenie) wprowadzony do pola Wyświetlany komunikat.

Warunek obliczenia jest użyteczny, gdy wykresy lub tabele są bardzo duże i spowalniają działanie wizualizacji. Warunek obliczenia może w takie sytuacji pomóc w taki sposób, że obiekt będzie wyświetlany dopiero wówczas, gdy użytkownik odfiltruje za pomocą selekcji dane do łatwiejszego w obsłudze poziomu.

Wygląd

Ustawienia wyglądu
Element interfejsu użytkownika Opis

Ogólne

Pokaż tytuły: ta opcja jest domyślnie włączona (Wł.) we wszystkich wizualizacjach z wyjątkiem paneli filtrowania, wskaźników KPI oraz wizualizacji typu tekst i grafika.

Podaj wartości pól Tytuł, Podtytuł i Przypis. Domyślnie ciąg jest interpretowany jako tekstowy. Pola tekstowego można jednak użyć w celu podania wyrażenia albo kombinacji tekstu i wyrażenia. Znak równości (=) na początku ciągu oznacza, że ciąg ten zawiera wyrażenie.

Kliknij 3, aby utworzyć wyrażenie w edytorze wyrażeń.

Example:  

Przyjmijmy założenie, że używany jest następujący ciąg znaków (razem ze znakami cudzysłowów): 'Sales: ' & Sum(Sales).

Domyślnie ciąg ten jest interpretowany jako tekstowy i wyświetlany w sposób przedstawiony na przykładzie. Jeśli jednak ciąg ten zaczyna się znakiem równości: (='Sales: ' & Sum(Sales)), wówczas będzie interpretowany jako wyrażenie. W takim przypadku dane wyjściowe to Sales: <wartość wyrażenia>, gdzie <wartość wyrażenia> jest wartością obliczaną.

Pokaż szczegóły: ustawienie wartości Pokaż umożliwi użytkownikom wyświetlanie szczegółów, takich jak opisy, miary i wymiary.

Stany alternatywne

Stan: umożliwia ustawienie stanu do zastosowania do wizualizacji. Można wybrać:stan alternatywny zdefiniowany w obszarze Elementy główne;<dziedziczony> ― w takim przypadku używany jest stan zdefiniowany dla arkusza;<stan domyślny>, który reprezentuje stan w sytuacji, gdy nie zastosowano żadnego stanu alternatywnego. Więcej informacji o stanach alternatywnych zawiera temat Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej.

Prezentacja

W pełni rozszerzone: w przypadku wybrania tej opcji w tabeli przestawnej wyświetlane są wszystkie wartości.

Wiersze z wcięciem: w przypadku wybrania tej opcji dodawane jest wcięcie na początku każdego wiersza.