Nawigacja za pomocą klawiatury oraz skróty klawiaturowe w Qlik Sense

Qlik Sense obsługuje ułatwienia dostępu, z których można korzystać za pomocą klawiatury. Za pomocą klawiatury można nawigować w hubie, na stronie przeglądu aplikacji, pasku narzędzi Qlik Sense oraz w widoku arkuszy. Dostępny jest także zakres skrótów klawiaturowych, które zapewniają alternatywny sposób interakcji z programem Qlik Sense.

Podczas nawigowania za pomocą klawiatury podświetlony jest środek obszaru aktywnego. Dzięki nawigacji za pomocą klawiatury można wchodzić w interakcje z:

  • obiektami i ustawieniami na stronie przeglądu aplikacji
  • obiektami i menu na pasku narzędzi Qlik Sense
  • wizualizacjami w widoku arkusza

Więcej informacji dotyczących nawigowania na stronie przeglądu aplikacji oraz na pasku narzędzi Qlik Sense zawiera temat Nawigacja w interfejsie użytkownika.

Nawigacja za pomocą klawiatury w hubie

Nawigacja za pomocą klawiatury w hubie
Nawigacja za pomocą klawiatury Opis
Tab

Przesuwa obszar aktywny do przodu. W menu aktywnym naciśnięcie klawisza Tab powoduje cykliczne przechodzenie między opcjami menu.

Shift+Tab Przesuwa obszar aktywny do tyłu.
Ctrl + G Powoduje przełączenie na układ siatki.
Ctrl + Shift + L Powoduje przełączenie na układ listy.
Strzałka w lewo + strzałka w prawo Umożliwia przesuwanie aktywnej listy poziomej, takiej jak widok siatki.
Strzałka w górę + strzałka w dół Umożliwia przesuwanie aktywnej listy pionowej, takiej jak widok listy.
Enter lub klawisz spacji Umożliwia wybranie lub wprowadzenie elementu w obszarze aktywnym.
Ctrl + Strzałka w górę Powoduje przejście do pierwszego elementu na liście.
Ctrl + Strzałka w dół Powoduje przejście do ostatniego elementu na liście.
Alt + N Powoduje otwarcie okna dialogowego Utwórz nową aplikację.
Ctrl + Delete Umożliwia otwarcie okna dialogowego Potwierdzenie usuwania dla aktywnej aplikacji.
Shift + F10 Powoduje otwarcie menu kontekstowego dla aktywnej aplikacji.
Esc Powoduje zamknięcie okna dialogowego lub menu kontekstowego.
Strzałka w górę + strzałka w dół Umożliwia przełączanie obszaru aktywnego między miniaturą aplikacji a szczegółami aplikacji w widoku siatki aktywnej aplikacji.

Nawigacja za pomocą klawiatury w przeglądzie aplikacji i na pasku narzędzi

Nawigacja za pomocą klawiatury w przeglądzie aplikacji i na pasku narzędzi
Nawigacja za pomocą klawiatury Opis

Tab

Przesuwa obszar aktywny do przodu. W menu aktywnym naciśnięcie klawisza Tab powoduje cykliczne przechodzenie między opcjami menu. Gdy otwarty jest arkusz, naciśnięcie klawisz Tab spowoduje również przesunięcie obszaru aktywnego do arkusza.

Shift+Tab

Przesuwa obszar aktywny do tyłu. W menu aktywnym naciśnięcie kombinacji Shift + Tab powoduje cykliczne przechodzenie między opcjami menu. Gdy otwarty jest arkusz, naciśnięcie klawisz Tab spowoduje również przesunięcie obszaru aktywnego do arkusza.

Enter lub klawisz spacji

Otwiera bieżący obszar aktywny.

Esc

Zamyka otwarte menu.

Strzałka w prawo

Powoduje przejście do następnego arkusza lub do następnej narracji na stronie przeglądu aplikacji.

Strzałka w lewo

Powoduje przejście do poprzedniego arkusza lub do poprzedniej narracji na stronie przeglądu aplikacji.
Strzałka w górę Powoduje przejście do następnej zakładki na stronie przeglądu aplikacji.
Strzałka w dół Powoduje przejście do poprzedniej zakładki na stronie przeglądu aplikacji.
Ctrl + G Powoduje przełączenie na układ siatki.
Ctrl + Shift + L Powoduje przełączenie na układ listy.
Ctrl + Strzałka w górę Powoduje przejście do pierwszego elementu na liście.
Ctrl + Strzałka w dół Powoduje przejście do ostatniego elementu na liście.

Nawigacja za pomocą klawiatury w widoku arkusza

Nawigacja za pomocą klawiatury umożliwia korzystanie z wizualizacji w arkuszach, uzyskiwanie dostępu do menu kontekstowych wizualizacji, a także eksportowanie danych wizualizacji za pomocą opcji Eksportuj dane. Nawigacja za pomocą klawiatury jest również obsługiwana w poradzie dot. wniosków.

Uwaga: Znaczenie skrótów klawiaturowych ma zastosowanie w przypadku korzystania z systemu Windows. W przypadku systemu Mac OS należy użyć klawisza Cmd, zamiast klawisza Ctrl.

Nawigacja za pomocą klawiatury w widoku arkusza

Nawigacja za pomocą klawiatury w widoku arkusza
Nawigacja za pomocą klawiatury Opis
Tab

Powoduje przesunięcie obszaru aktywnego do przodu między elementy na pasku narzędzi i wizualizacje na arkuszu. W menu aktywnym naciśnięcie klawisza Tab powoduje cykliczne przechodzenie między opcjami menu.

Shift+Tab

Powoduje przesunięcie obszaru aktywnego do tyłu między elementy na pasku narzędzi i wizualizacje na arkuszu. W menu aktywnym naciśnięcie kombinacji Shift+Tab powoduje cykliczne przechodzenie między opcjami menu.

Ctrl + Strzałka w prawo

Powoduje przejście do następnego arkusza.

Ctrl + Strzałka w lewo

Powoduje przejście do poprzedniego arkusza.

Ctrl + Home, Ctrl + Fn + strzałka w lewo (Mac OS)

Powoduje przejście do pierwszego arkusza aplikacji.

Ctrl + End, Ctrl + Fn + strzałka w prawo (Mac OS)

Powoduje przejście do ostatniego arkusza aplikacji.
Strzałka w prawo Powoduje przejście do następnej wizualizacji w rzędzie.
Strzałka w lewo Powoduje przejście do poprzedniego obiektu wizualizacji w rzędzie.
Strzałka w górę Powoduje przejście do wizualizacji w rzędzie powyżej.
Strzałka w dół Powoduje przejście do wizualizacji w rzędzie poniżej.
Ctrl + Strzałka w górę Powoduje przejście do pierwszej wizualizacji w arkuszu.
Ctrl + Strzałka w dół Powoduje przejście do ostatniej wizualizacji w arkuszu.
Enter

Umożliwia przełączanie bieżącej wizualizacji oraz jej reprezentacji w postaci tabeli. Jeśli wizualizacja jest tabelą, wówczas następuje przesunięcie obszaru aktywnego do pierwszej komórki danych w tej tabeli.

Shift + Enter klawisz spacji Otwiera bieżącą wizualizację na pełnym ekranie.

Shift + F10, Alt + Shift + F10 (Internet Explorer 11), Fn + Shift + F10 (Mac OS)

Otwiera menu kontekstowe dla wybranej wizualizacji.

Uwaga: Jeśli skrót Shift + F10 nie działa w konkretnej przeglądarce, należy użyć skrótu Alt + Shift + F10.
Ctrl + E Umożliwia naprzemienne włączanie/wyłączanie edycji arkusza.

Nawigacja za pomocą klawiatury w menu kontekstowych wizualizacji

Nawigacja za pomocą klawiatury w menu kontekstowych wizualizacji
Nawigacja za pomocą klawiatury Opis
Tab Powoduje przeniesienie obszaru aktywnego z arkusza do menu kontekstowego.
Esc Zamyka menu kontekstowe.
Strzałka w dół Umożliwia przesunięcie obszaru aktywnego do następnego elementu w menu kontekstowym.
Strzałka w górę Umożliwia przesunięcie obszaru aktywnego do poprzedniego elementu w menu kontekstowym.
Strzałka w prawo Otwiera podmenu elementu.
Strzałka w lewo Zamyka podmenu elementu.
Enter Wykonuje konkretne działanie dla elementu w obszarze aktywnym.

Nawigacja za pomocą klawiatury w oknie dialogowym Eksportuj dane przeznaczonym do obsługi wizualizacji

Nawigacja za pomocą klawiatury w oknie dialogowym Eksportuj dane przeznaczonym do obsługi wizualizacji
Nawigacja za pomocą klawiatury Opis
Tab Przesuwa obszar aktywny do przodu.
Shift+Tab Przesuwa obszar aktywny do tyłu.
Esc Zamyka okno dialogowe eksportu.
Enter Wykonuje konkretne działanie dla elementu w obszarze aktywnym.

Nawigacja za pomocą klawiatury w tabelach prostych

Poza tabelą

Nawigacja za pomocą klawiatury w tabelach prostych, poza tabelą
Nawigacja za pomocą klawiatury Opis
Enter lub klawisz spacji Powoduje przejście do trybu Wyświetl dane.
Esc Powoduje zamknięcie trybu Wyświetl dane.
Enter lub klawisz spacji (w trybie Wyświetl dane lub w tabeli domyślnej) Umożliwia przesunięcie obszaru aktywnego do pierwszej komórki tabeli.
Shift + Enter klawisz spacji Umożliwia przejście do trybu Pełny ekran.

Wewnątrz tabeli

Nawigacja za pomocą klawiatury w tabelach prostych, w tabeli

Nawigacja za pomocą klawiatury

Opis

Enter lub klawisz spacji (w komórce, którą można wybrać) Umożliwia przejście do trybu Selekcje.
Shift + strzałki w górę/w dół (w komórce, którą można wybrać) Umożliwia wybranie wielu wartości.
Enter lub klawisz (w komórce nagłówka lub innej komórce z działaniem) Powoduje wykonanie działania komórki.
Strzałka w prawo Powoduje przejście do następnej komórki w tabeli.
Strzałka w lewo Powoduje przejście do poprzedniej komórki w tabeli.
Strzałka w górę Powoduje przejście do komórki w wierszu powyżej.
Strzałka w dół Powoduje przejście do komórki w wierszu poniżej.
Esc Powoduje przesunięcie obszaru aktywnego z powrotem do obiektu.
Ctrl + klawisz spacji (podczas wybierania) Umożliwia wybranie wartości i usunięcie wyboru wszystkich innych wartości.

W trybie Selekcje

Nawigacja za pomocą klawiatury w tabelach prostych, w trybie wyboru

Nawigacja za pomocą klawiatury

Opis

Strzałka w górę Powoduje przejście do wiersza powyżej.
Strzałka w dół Powoduje przejście do wiersza poniżej.
Spacja Powoduje wybranie wartości.
Shift + strzałka w górę / w dół Umożliwia wybranie wielu wartości.
Enter Potwierdza wybór.
Esc Anuluje wybory.

W bieżącej selekcji

Nawigacja za pomocą klawiatury w tabelach prostych, w bieżącej selekcji

Nawigacja za pomocą klawiatury

Opis

Tab Umożliwia przejście do następnej bieżącej selekcji.
Delete Usuwa selekcję.

Nawigacja za pomocą klawiatury w poradzie dot. wniosków

W poradzie dot. wniosków

Nawigacja za pomocą klawiatury w poradzie dot. wniosków
Nawigacja za pomocą klawiatury Opis
Tab

Powoduje przesunięcie obszaru aktywnego do przodu między elementy na pasku narzędzi i wizualizacje na arkuszu. W menu aktywnym naciśnięcie klawisza Tab powoduje cykliczne przechodzenie między opcjami menu.

Shift+Tab

Powoduje przesunięcie obszaru aktywnego do tyłu między elementy na pasku narzędzi i wizualizacje na arkuszu. W menu aktywnym naciśnięcie kombinacji Shift + Tab powoduje cykliczne przechodzenie między opcjami menu.

Strzałka w prawo Powoduje przejście do następnej wizualizacji w rzędzie.
Strzałka w lewo Powoduje przejście do poprzedniego obiektu wizualizacji w rzędzie.
Strzałka w górę Powoduje przejście do wizualizacji w rzędzie powyżej.
Strzałka w dół Powoduje przejście do wizualizacji w rzędzie poniżej.
Ctrl + Strzałka w górę Powoduje przejście do pierwszej wizualizacji w arkuszu.
Ctrl + Strzałka w dół Powoduje przejście do ostatniej wizualizacji w arkuszu.
Enter Powoduje przejście do trybu Wyświetl dane.
Klawisz spacji lub Shift + Enter Otwiera bieżącą wizualizację na pełnym ekranie.
Esc Zamyka tryb pełnego ekranu.

Shift + F10, Alt + Shift + F10 (Internet Explorer 11), FN + Shift + F10 (Mac OS)

Otwiera menu kontekstowe dla wybranej wizualizacji.

Uwaga: Jeśli skrót Shift + F10 nie działa w konkretnej przeglądarce, należy użyć skrótu Alt + Shift + F10.

Nawigacja za pomocą klawiatury w panelu zasobów porady dot. wniosków

Nawigacja za pomocą klawiatury w panelu zasobów porady dot. wniosków

Nawigacja za pomocą klawiatury

Opis

<klawisz litery>

Powoduje przejście do pierwszej pozycji na liście, która zaczyna się od tej litery (jeśli pozycja, która jest aktualnie aktywna, zaczyna się od innej litery). Powoduje przejście do następnej pozycji na liście, która zaczyna się od tej litery (jeśli pozycja, która jest aktualnie aktywna, zaczyna się od tej samej litery).

Ctrl + Strzałka w górę

Powoduje przejście do ostatniej pozycji w poprzedniej kategorii.

Ctrl + Strzałka w dół

Powoduje przejście do pierwszej pozycji w następnej kategorii.

Strzałka w górę

Powoduje przejście do pozycji bezpośrednio nad bieżącą (zasób lub kategoria).

Strzałka w dół

Powoduje przejście do pozycji bezpośrednio pod bieżącą (zasób lub kategoria).

Strzałka w lewo

Powoduje przejście do kategorii, która zawiera pozycję aktualnie aktywną (gdy obszar aktywności znajduje się na zasobie).

Strzałka w prawo

Powoduje przejście do pierwszej pozycji wybranej kategorii (gdy obszar aktywności znajduje się na kategorii).

Klawisz spacji lub Enter

Powoduje wybranie pozycji, która aktualnie jest aktywna.

Nawigowanie za pomocą klawiatury na listach wartości

Wewnątrz listy wartości

Nawigowanie za pomocą klawiatury na listach wartości

Nawigacja za pomocą klawiatury

Opis

Klawisz spacji (w komórce, którą można wybrać) Umożliwia przejście do trybu Selekcje.
Shift + strzałki w górę/w dół (w komórce, którą można wybrać) Umożliwia wybranie wielu wartości.
Strzałka w górę Powoduje przejście do komórki w wierszu powyżej.
Strzałka w dół Powoduje przejście do komórki w wierszu poniżej.
Esc Powoduje przesunięcie obszaru aktywnego z powrotem do obiektu.
Ctrl + klawisz spacji (podczas wybierania) Umożliwia wybranie wartości i usunięcie wyboru wszystkich innych wartości.
Ctrl + A Powoduje wybranie wszystkich wartości.
Ctrl + F Umożliwia otwarcie formularza wyszukiwania i ustawienie na nim obszaru aktywnego.

W trybie Selekcje

Nawigacja za pomocą klawiatury na listach wartości, w trybie wyboru

Nawigacja za pomocą klawiatury

Opis

Strzałka w górę Powoduje przejście do wiersza powyżej.
Strzałka w dół Powoduje przejście do wiersza poniżej.
Spacja Powoduje wybranie wartości.
Shift + strzałka w górę / w dół Umożliwia wybranie wielu wartości.
Enter Potwierdza wybór.
Esc Anuluje wybory.

Skróty klawiaturowe

Uwaga: Znaczenie skrótów klawiaturowych ma zastosowanie w przypadku korzystania z systemu Windows. W przypadku systemu Mac OS należy użyć klawisza Cmd, zamiast klawisza Ctrl.

Informacje na temat skrótów klawiaturowych właściwych dla:

Skróty klawiaturowe
Skrót klawiaturowy Opis
Ctrl + P Drukuje bieżący widok, aktywny arkusz lub aktywną narrację.
Ctrl + C Kopiuje zaznaczony element do schowka.
Ctrl + X Wycina wybrany element i kopiuje go do schowka. Google Chrome: jeśli kursor zostanie umieszczony na początku wiersza w edytorze ładowania danych lub w edytorze wyrażeń bez zaznaczania czegokolwiek, wycięty zostanie cały wiersz.
Ctrl + V Wkleja ostatnio skopiowany element ze schowka.
Ctrl + Z Cofnięcie działania. Ponowne użycie skrótu cofa wcześniejsze działania.
Ctrl + Y, Cmd + Shift + Z (Mac OS) Ponowne wykonanie działania.
Ctrl + H

Otwiera pomoc online w kontekście bieżącej funkcji.

Uwaga:

Dotyczy tylko edytora ładowania danych i edytora wyrażeń.

Ctrl + F Inicjuje wyszukiwanie inteligentne.
Ctrl + E W widoku arkusza otwiera i zamyka edycję wybranego arkusza.
Ctrl + S

Zapisuje zmiany w aplikacji.

Nieobsługiwane w Qlik Sense (zmiany są zapisywane automatycznie). Ctrl + S powoduje zapisanie zmian w edytorze ładowania danych

Ctrl + O Otwiera plik aplikacji skopiowany do schowka za pomocą skrótu Ctrl+C.
Nieobsługiwane w Qlik Sense.
Ctrl + A

Wybiera cały kod.

Uwaga:

Dotyczy tylko edytora ładowania danych i edytora wyrażeń.

Ctrl + D

Usuwa zawartość bieżącej linii.

Uwaga:

Dotyczy tylko edytora ładowania danych i edytora wyrażeń.

Ctrl + K Dodaje lub usuwa komentarz w wybranej linii w edytorze ładowania danych.
Ctrl+00 Wstawia skrypt testowy w edytorze ładowania danych.
Tab Wstawia wcięcie w kodzie w edytorze ładowania danych.
Shift+Tab Usuwa wcięcie w kodzie w edytorze ładowania danych.
Strzałka w lewo Przenosi do poprzedniego slajdu w widoku narracji.
Strzałka w prawo Przenosi do następnego slajdu w widoku narracji.
Strzałka w górę Przewija do góry w tabeli.
Strzałka w dół Przewija w dół w tabeli.
Ctrl + strzałka w lewo Przenosi do poprzedniego arkusza w widoku arkusza.
Ctrl + strzałka w prawo Przenosi do następnego arkusza w widoku arkusza.

Ctrl + Home, Cmd + Fn + strzałka w lewo (Mac OS)

Przenosi do pierwszego arkusza aplikacji w widoku arkusza.

Ctrl + End, Ctrl + Fn + strzałka w prawo (Mac OS)

Przenosi do ostatniego arkusza aplikacji w widoku arkusza.
Esc

Powoduje wyjście z trybu odtwarzania w widoku narracji. Usuwa zaznaczenie wizualizacji podczas edycji w widoku arkusza. Usuwa zaznaczenie obiektu. Usuwa selekcje w wizualizacji. Zamyka okno dialogowe lub zwykłe okno.

Delete Usuwa wybrany element.
Backspace Usuwa wybrany element.
Enter Wykonuje działanie wynikające z aktywnej opcji lub przycisku (na przykład w oknach dialogowych).
Ctrl + + Powiększa.
Ctrl+- Pomniejsza.
Ctrl+0 Resetuje skalę powiększenia lub pomniejszenia.
Shift Przytrzymanie tego klawisza podczas przeciągania i upuszczania pola na arkusz powoduje dodanie pola jako panelu filtrowania.