Widok narracji

Narrację można otworzyć z poziomu przeglądu aplikacji lub widoku arkusza. W tym celu należy tam kliknąć Ç, a następnie kliknąć wybraną narrację.

W widoku narracji można wykonywać następujące czynności:

  • tworzyć narracje w celu prezentowania wniosków i pomysłów opartych na przeprowadzonej analizie danych;
  • odtwarzać narrację w sposób, w jaki byłaby prezentowana odbiorcom;
  • publikować narrację.
Uwaga: Publikowanie narracji nie jest obsługiwane w Qlik Sense Desktop.

Tworzenie (edycja)

Narracje tworzy się za pomocą migawek z dostępnych wizualizacji. Aby narracja wyglądała atrakcyjnie, warto stosować różne style i efekty wizualne, takie jak tekst, kształty, grafiki i inne efekty.

Widok budowania narracji z migawką wykresu słupkowego Top 5 customers.

Storytelling building view.

A: Pasek narzędzi

Pasek narzędzi zawiera menu globalne i przydatne polecenia.

Opcje na pasku narzędzi
Element interfejsu użytkownika Opis
Menu nawigacji z opcjami Przegląd aplikacji, Menedżer danych, Edytor ładowania danych, Przeglądarka modelu danych i Otwórz hub.

Opcja Otwórz hub nie jest widoczna, jeśli hub został wyłączony przez administratora.

Więcej informacji o hubie zawiera temat Hub.

¨

Menu globalne z opcjami Dodaj dane, Eksportuj narrację do pliku PowerPoint, Opublikuj narrację, Powiel narrację, Usuń narrację, Pomoc i Informacje o.

Zapisz Służy do zapisywania aplikacji. Ten przycisk jest dostępny tylko w programie Qlik Sense Desktop.
Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
Ç

Dostęp do wszystkich narracji w aplikacji i tworzenie nowych narracji.

> Dostęp do wszystkich zakładek w aplikacji.
4 Dostęp do wszystkich arkuszy w aplikacji i tworzenie nowych arkuszy.
Uwaga: Po opublikowaniu aplikacji nie można przejść do menedżera danych, edytora skryptu ładowania danych ani do przeglądarki modelu danych.
Uwaga: Po opublikowaniu aplikacji nie można dodawać danych.
Uwaga: Aplikacja, która zawiera daną narrację, musi zostać opublikowana, aby umożliwić publikację tej narracji.
Uwaga: Po opublikowaniu aplikacji nie można edytować informacji o aplikacji ani otwierać opcji aplikacji.

B: Narzędzia i biblioteki

Zestaw narzędzi i bibliotek, który ułatwia przygotowanie atrakcyjnej narracji.

Więcej informacji zawiera temat Narzędzia narracyjne.

C: Oś czasu narracji

Oś narracji zapewnia przegląd części składowych narracji i kontrolę nad nimi. W ramach narracji można nawigować za pomocą miniatur slajdów.

Więcej informacji zawiera temat Oś czasu narracji.

D: Nowe slajdy

Służy do tworzenia nowych slajdów dodawanych do osi narracji.

Więcej informacji o dodawaniu slajdów zawiera temat Dodawanie slajdu do narracji.

E: Odtwarzanie

Służy do odtwarzania narracji przed jej udostępnieniem innym osobom.

Więcej informacji zawiera temat Odtwarzanie narracji.

F: Slajd bieżący

Służy do edytowania bieżącego slajdu przez wstawianie migawek, tekstu, kształtów i efektów wizualnych za pomocą narzędzi narracyjnych.

Więcej informacji zawiera temat Slajd narracji.

G: Migawki

Wybrany odblokowany element slajdu z uchwytami do zmiany rozmiaru.

Opcje migawki
Element interfejsu użytkownika Opis
\ Zablokuj migawkę.
@

Edytuj migawkę.

Więcej informacji zawiera temat Zmiana rozmiaru elementów na slajdzieZmiana wyglądu migawki.

Å

Zastąp migawkę.

Więcej informacji zawiera temat Zastępowanie migawki na slajdzie.

H: Elementy przeznaczone do edycji

Wycinanie, kopiowanie, wklejanie i usuwanie elementów slajdu.

Więcej informacji zawierają tematy Kopiowanie i przenoszenie elementów na slajdach narracji oraz Usuwanie elementów ze slajdu.

Odtwarzanie

Podczas odtwarzania narracji można za pośrednictwem migawek uzyskać dostęp do wizualizacji będących źródłem tych migawek. Jeśli w narracji istnieją aktywne arkusze danych, możesz w nich dokonywać wyborów tak samo, jak w arkuszu podczas analizowania.

W efekcie narracje stają się atrakcyjniejsze, a także można łatwiej odpowiedzieć na pojawiające się podczas prezentacji pytania oraz poprowadzić narrację w nowym kierunku. Więcej informacji można znaleźć w temacie Odtwarzanie narracji.

Gesty dotknięcia w widoku narracji

W tabeli opisano gesty dotknięcia używane do nawigacji w widoku narracji.

Gesty dotknięcia do nawigacji w widoku narracji
Gest dotknięcia Opis
Naciśnięcie Wyróżnienie punktu danych w migawce przez zastosowanie określonego efektu.
Dwukrotne naciśnięcie Edytowanie obiektu tekstowego lub grafiki.
Długie dotknięcie i zwolnienie Otwarcie menu skrótów.
Długie dotknięcie i przeciągnięcie

Przeniesienie slajdu do nowego miejsca na osi czasu.

Przeniesienie elementu w ramach slajdu.

Przesunięcie

Przewinięcie listy w bibliotece migawek.

Przejście do następnego albo poprzedniego slajdu podczas odtwarzania narracji.

See also: