Widok arkusza

Arkusz można otworzyć z przeglądu aplikacji. W widoku arkusza można wykonywać następujące czynności:

  • Prowadzić analizy danych w aplikacji. W wizualizacjach można dokonywać selekcji, a następnie przechodzić do danych szczegółowych, aby formułować wnioski.
  • Rejestrować migawki wizualizacji. Migawek można używać do tworzenia narracji dotyczących danych.
  • Rozwijać i edytować aplikację. Można tworzyć arkusze i wizualizacje dla potrzeb analiz danych. Nie ma możliwości edytowania arkuszy opublikowanej aplikacji, ale mając odpowiednie uprawnienia, można tworzyć własne arkusze prywatne. Można też załadować do aplikacji inny plik danych.

Zakres opcji dostępnych w menu i na panelu edycji zależy od statusu aplikacji (opublikowana lub nieopublikowana).

Analiza

Pierwszym etapem analizy danych w arkuszu jest dokonywanie selekcji w wizualizacjach. Nawigator arkuszy umożliwia szybkie orientowanie się w arkuszach i przełączanie między nimi.

Korzystanie z migawek w widoku arkusza.

Sheet view with visualizations.

A: Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi znajduje się menu nawigacji, menu globalne i inne użyteczne polecenia.  

Opcje na pasku narzędzi
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu nawigacji z opcjami Przegląd aplikacji, Menedżer danych, Edytor skryptu ładowania danych, Przeglądarka modelu danych i Otwórz hub.

Opcja Otwórz hub nie jest widoczna, jeśli hub został wyłączony przez administratora.

Uwaga: Po opublikowaniu aplikacji nie można przejść do menedżera danych, edytora skryptu ładowania danych ani do przeglądarki modelu danych.
¨

Menu globalne z opcjami Dodaj dane, Eksportuj arkusz do pliku PDF, Opublikuj arkusz, Powiel arkusz, Usuń arkusz, Pomoc i Informacje o.

Uwaga: Po opublikowaniu aplikacji nie można dodawać danych.

Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
Uwaga: Po opublikowaniu aplikacji nie można edytować informacji o aplikacji ani otwierać opcji aplikacji.
Ç

Dostęp do wszystkich narracji w aplikacji i tworzenie nowych narracji.

> Dostęp do wszystkich zakładek w aplikacji i tworzenie nowych zakładek.
@ Edytuj arkusz.
4 Dostęp do wszystkich arkuszy w aplikacji i tworzenie nowych arkuszy w nawigatorze arkuszy.
ê Poprzedni arkusz.
ë

Następny arkusz.

See also:

 

B: Pasek selekcji

Opcje paska selekcji
Element interfejsu użytkownika Działanie
< Krok wstecz w dokonywaniu selekcji.
= Krok naprzód w dokonywaniu selekcji.
: Wyczyść wszystkie selekcje.
F

Otwórz inteligentne wyszukiwanie w celu przeszukiwania całego zestawu danych.

Więcej informacji zawiera temat: Korzystanie z wyszukiwania inteligentnego

9 Otwórz narzędzie selekcji, stanowiące rozszerzenie paska selekcji.

Więcej informacji zawierają tematy Eksploracja za pomocą selekcji oraz Korzystanie z narzędzia selekcji.

C: Arkusz

Arkusz z wizualizacjami.

Więcej informacji o arkuszach zawiera temat Porządkowanie aplikacji za pomocą arkuszy.

D: Porada dot. wniosków

Dostęp do porady dot. wniosków.

Więcej informacji zawiera temat Tworzenie wizualizacji z posiadanych danych za pomocą porady dot. wniosków.

E: Opcje menu

Menu zawierające opcje wyświetlane po aktywacji elementu.

Zarejestruj migawki

Służy do rejestrowania migawek wizualizacji.

Więcej informacji zawiera temat Łączenie wniosków w narrację z użyciem migawek.

Menu Eksploracja

Służy do modyfikowania właściwości wizualizacji bez dokonywania selekcji ani edytowania arkusza.

Więcej informacji zawiera temat Eksploracja wizualna.

Pełny ekran

W celu eksploracji danych na poziomie szczegółowym, można rozwinąć wizualizację w arkuszu (jednocześnie można korzystać tylko z jednej wizualizacji).

Rejestrowanie migawek

W widoku arkusza można rejestrować migawki wizualizacji i używać ich w celu budowania narracji dotyczących danych.

W takiej sytuacji użytkownik może rejestrować migawki wszystkich różnych typów wizualizacji oprócz paneli filtrowania.

Korzystanie z migawek w widoku arkusza.

Snapshots options in sheet view

A: Migawka

W celu zarejestrowania migawki użyj opcji Å.

Więcej informacji zawiera temat: Łączenie wniosków w narrację z użyciem migawek

B: Skrót

W celu zarejestrowania migawki użyj opcji Å w menu skrótów.

Więcej informacji zawiera temat Łączenie wniosków w narrację z użyciem migawek.

C: Biblioteka migawek

Aby otworzyć bibliotekę migawek dla bieżącej wizualizacji, użyj opcji .

Więcej informacji zawiera temat Biblioteka migawek.

Porada: Jeśli biblioteka migawek zostanie otwarta z widoku narracji, wówczas wyświetlone zostaną wszystkie migawki ze wszystkich wizualizacji w aplikacji.

Rozwijanie (edytowanie)

Aby włączyć możliwość edytowania arkusza i jego wizualizacji, kliknij @ Edytuj na pasku narzędzi. Z prawej strony zostanie wyświetlony panel właściwości.

Porada: Tryb edytowania można też włączyć z przeglądu aplikacji lub nawigatora arkuszy przez długie dotknięcie arkusza lub kliknięcie go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybranie polecenia Edytuj z menu skrótów.

W aplikacji nieopublikowanej lewy panel zawiera różnego rodzaju zasoby, takie jak miary, wymiary, pola i wykresy. Za pomocą panelu zasobów można tworzyć miary i wymiary na potrzeby przygotowania wizualizacji.

W aplikacji opublikowanej lewy panel zawiera wcześniej utworzone i gotowe do użytku elementy główne (miary, wymiary i wizualizacje) oraz wykresy. Nie można aktualizować istniejących arkuszy opublikowanej aplikacji, ale można tworzyć nowe arkusze, aby ją rozwijać.

Porada: Jeśli panel po lewej stronie jest zwinięty, kliknij jeden z zasobów w panelu. Jeśli panel właściwości jest ukryty, kliknij przycisk h w prawym dolnym rogu.
Widok edycji arkusza niepublikowanej aplikacji. Z lewej strony widoczny jest panel zasobów, a z prawej panel właściwości.

A: Panel zasobów

Na panelu zasobów nieopublikowanej aplikacji znajdują się pola służące do tworzenia wymiarów i miar oraz wykresy służące do tworzenia wizualizacji. W celu tworzenia wizualizacji można również używać obiektów niestandardowych. W celu tworzenia wizualizacji można również używać obiektów niestandardowych. Wymiary, miary i wizualizacje można zapisywać jako elementy główne do wielokrotnego użytku.

W opublikowanej aplikacji znajdują się wcześniej przygotowane, gotowe do użycia elementy główne (miary, wymiary i wizualizacje). Dostępne są tam również wykresy i obiekty niestandardowe, których można używać podczas tworzenia własnych wizualizacji.

Więcej informacji zawiera temat Panel zasobów.

B: Wyszukiwanie

W celu wyszukiwania we wszystkich elementach użyj opcji Wyszukaj w panelu zasobów.

Więcej informacji zawiera temat Wyszukiwanie w zasobach.

C: Wybrane

Wybrana wizualizacja wraz z uchwytami do zmiany rozmiaru.

Więcej informacji zawiera temat Wyszukiwanie w zasobach.

D: Właściwości

Właściwości wybranej wizualizacji lub arkusza. Jeśli nie wybrano wizualizacji, wyświetlane są właściwości arkusza.

Więcej informacji zawiera temat Tworzenie i edytowanie wizualizacji.

F: Cofanie i ponownie wykonywanie

Cofanie i ponowne wykonywanie akcji.

Więcej informacji zawiera temat Cofanie i ponowne wykonywanie akcji.

G: Przegląd

Otwarcie przeglądu zmiennych.

Więcej informacji zawiera temat Korzystanie ze zmiennych w wyrażeniach.

Gesty dotknięcia w widoku arkusza

W tabeli opisano gesty dotknięcia używane w widoku arkusza.

Gesty dotknięcia
Gest dotknięcia Działanie
Długie dotknięcie i zwolnienie Otwarcie menu skrótów
Długie dotknięcie wizualizacji Otwarcie menu opcji
Przesunięcie Przewijanie list i wizualizacji
Uszczypnięcie Powiększanie lub pomniejszanie widoku wizualizacji
Naciśnięcie dwoma palcami Wybranie interwału na liście, w tabeli lub na osi wykresu słupkowego
Przesunięcie dwoma palcami Przesuwanie wizualizacji wykresu punktowego
Naciśnięcie trzema palcami Wyzerowanie poziomu powiększenia wizualizacji wykresu punktowego