Publikowanie aplikacji z huba

Aplikację utworzoną samodzielnie możesz opublikować do dowolnego strumienia, do którego masz uprawnienia do publikowania. Jeśli opublikujesz aplikację do strumienia, wówczas możesz przenosić aplikację między strumieniami, do których masz dostęp do publikowania.

Gdy aplikacja zostanie opublikowana do strumienia, zostanie do niego dodana. Łącze do tej aplikacji zostanie również dodane do obszaru Opublikowane i oznaczone symbolem ã, który wskazuje na to, że aplikacja jest w strumieniu. Dzięki temu można śledzić opublikowane aplikacje oraz łatwiej wykonywać zadania, takie jak przenoszenie i duplikowanie opublikowanej aplikacji. Podczas publikowania aplikacji można również dodawać do aplikacji lub usuwać z aplikacji właściwości utworzone przez administratora Qlik Sense. Więcej informacji o właściwościach aplikacji zawiera temat Zarządzanie właściwościami aplikacji.

Po opublikowaniu aplikacji lub przeniesieniu opublikowanej aplikacji między strumieniami zawarte w niej arkusze i narracje stają się dostępne dla innych użytkowników mających dostęp do strumienia, do którego należy opublikowana aplikacja.

Aplikację opublikowaną można usunąć tylko za pomocą konsoli QMC. Więcej informacji zawiera temat Publikowanie aplikacji z QMC (tylko w języku angielskim).

Ostrzeżenie:

Aby uniknąć ujawnienia zastrzeżonych danych, należy przed opublikowaniem aplikacji usunąć wszystkie dołączone pliki, względem których obowiązują ustawienia dostępu do sekcji.

W przypadku publikacji aplikacji dołączone pliki są dodawane do publikacji. Jeśli publikowana aplikacja zostanie skopiowana, dołączone pliki zostaną dodane do kopii. Jeśli jednak względem dołączonych plików danych zastosowano ograniczenia dostępu do sekcji, wówczas ustawienia dostępu do sekcji nie zostaną zachowane w przypadku skopiowania plików, dzięki czemu użytkownicy skopiowanej aplikacji będą widzieć wszystkie dane w dołączonych plikach.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Moje aplikacje w hubie długo dotknij/kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Wybierz opcję Opublikuj.
  • Wybierz opcję Przenieś.
 2. Na liście rozwijanej Nazwa strumienia wybierz strumień, do którego chcesz opublikować aplikację.

  Uwaga: Jeśli masz dostęp tylko do jednego strumienia, wówczas nie będzie listy rozwijanej.
 3. Wpisz nazwę do pola Nazwa aplikacji (opcjonalnie). W polu zostanie wyświetlona nazwa aplikacji wybranej w hubie.

  Uwaga: W strumieniu można opublikować wiele aplikacji o takich samych nazwach. Qlik Sense wyświetla informację o tym, gdy w strumieniu znajdują się opublikowane aplikacje o takiej samej nazwie.
 4. Jeśli chcesz dodać właściwości aplikacji, kliknij opcję Zarządzaj, wybierz właściwości aplikacji, wybierz wartości, a następnie kliknij opcję Zastosuj.
 5. Kliknij opcję Opublikuj lub Przenieś.

Opublikowana aplikacja znajdzie się w wybranym strumieniu. Do obszaru Opublikowane zostanie dodana pozycja dotycząca opublikowanej aplikacji, która będzie stanowić łącze do opublikowanej aplikacji w jej nowym strumieniu.

Jeśli opublikujesz lub przeniesiesz aplikację do strumienia, który jest aktualnie wyświetlany, wówczas użytkownik wyświetlający zostanie o tym powiadomiony i będzie mógł zaktualizować listę aplikacji dla swojego strumienia.