Korzystanie z edytora ładowania danych

W tej sekcji opisano sposób korzystania z edytora ładowania danych w celu tworzenia i edytowania skryptu ładowania danych pozwalającego załadować model danych do aplikacji.

Skrypt ładowania danych łączy aplikację ze źródłem danych i ładuje dane z tego źródła do aplikacji. Z załadowanych danych aplikacja korzysta podczas analiz. W celu utworzenia, edycji i uruchomienia skryptu ładowania danych należy użyć edytora skryptu ładowania danych.

Skrypt można edytować ręcznie lub może być generowany przez Menedżera danych. Jeśli konieczne jest używanie złożonych instrukcji skryptu, należy edytować je ręcznie.

Przykład edytora ładowania danych.
Data load editor view.

 

A: Pasek narzędzi

Pasek narzędzi zawierający najczęściej używane polecenia w edytorze ładowania danych: menu nawigacji, menu globalne, Zapisz, u (debuguj) i Ładuj dane °. Na pasku tym są także wyświetlane stany zapisywania i ładowania danych w aplikacji.

Więcej informacji na temat skryptu ładowania danych zawierają tematy Zapisywanie skryptu ładowania, Debugowanie skryptu ładowania danych i Uruchomienie skryptu w celu załadowania danych.

B: Powiązania między danymi

Panel Połączenia do danych umożliwia zapisywanie skrótów do często używanych źródeł danych (baz danych lub plików zdalnych). Można tu również zainicjować selekcję danych do załadowania.

Więcej informacji zawierają tematy Łączenie ze źródłami danych oraz Wybieranie danych w edytorze ładowania danych.

C: Edytor tekstu

W edytorze tekstu można napisać i edytować kod skryptu. Wiersze skryptu są ponumerowane, a elementy kodu są kolorowane odpowiednio do ich roli w składni skryptu. Pasek narzędzi edytora tekstu zawiera polecenia Wyszukaj i zamień, Tryb pomocy, Cofnij i Wykonaj ponownie. Początkowy skrypt zawiera już niektóre wstępnie zdefiniowane ustawienia regionalne zmiennych, na przykład SET ThousandSep=, które zasadniczo nie muszą być edytowane.

Więcej informacji na temat skryptu zawierają tematy Edytowanie skryptu ładowania danych i Składnia skryptów.

D: Sekcje

Dzielenie skryptu na sekcje, aby ułatwić jego czytanie i utrzymanie. Sekcje są wykonywane od góry do dołu.

Po dodaniu danych za pomocą polecenia Dodaj dane powstanie sekcja skryptu ładowania danych o tytule Sekcja automatycznie wygenerowana zawierająca kod skryptu wymagany do załadowania danych.

Więcej informacji zawiera temat Organizowanie kodu skryptu.

E: Dane wyjściowe

W obszarze Dane wyjściowe wyświetlane są wszystkie komunikaty wygenerowane podczas wykonywania skryptu.

Szybki start

Aby załadować plik lub tabele z bazy danych, wykonaj następujące działania na panelu Powiązania między danymi:

  1. Utwórz nowe połączenie do źródła danych (jeśli takie połączenie do danych jeszcze nie istnieje).
  2. ± Dokonaj selekcji danych z tego połączenia.

Po wypełnieniu okna dialogowego wyboru za pomocą polecenia Wstaw skrypt można już wybrać polecenie Ładuj dane, aby załadować model danych do aplikacji.

Aby dowiedzieć się więcej o łączeniu źródeł danych, zobacz temat: Łączenie ze źródłami danych

Paski narzędzi

Na paskach narzędzi dostępne są globalne akcje dotyczące skryptu ładowania danych, takie jak cofanie/ponawianie, debugowanie i wyszukiwanie/zamiana. Dostępne jest też polecenie Ładuj dane ° służące do przeładowania danych w aplikacji.

Główny pasek narzędzi

Opcje na głównym pasku narzędzi
Opcja Opis

Menu nawigacji z następującymi opcjami:

ü Przegląd aplikacji

7 Przeglądarka modelu danych

ˆ Otwórz hub

Opcja Otwórz hub nie jest widoczna, jeśli hub został wyłączony przez administratora.

¨

Menu z następującymi opcjami:

« Dodaj dane

D Pomoc

] Informacje o

Zapisz Zapisuje zmiany.

Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
Uwaga: Po opublikowaniu aplikacji nie można edytować informacji o aplikacji ani otwierać opcji aplikacji.
u

Debuguj skrypt.

Więcej informacji zawiera temat: Debugowanie skryptu ładowania danych

Ładuj dane °

Wykonaj skrypt i przeładuj dane. Aplikacja zostanie automatycznie zapisana przed przeładowaniem.

Więcej informacji zawiera temat: Uruchomienie skryptu w celu załadowania danych

h Przełącz widok Powiązania między danymi.

Pasek narzędzi edytora

Opcje na pasku narzędzi edytora
Opcja Opis
F

Wyszukaj i zamień tekst w skrypcie.

Oznacz jako komentarz/Usuń oznaczenie komentarza.
À Wstaw wcięcie.
à Usuń wcięcie.
D

Włącz tryb pomocy dotyczącej składni. W trybie pomocy dotyczącej składni można kliknąć słowo kluczowe składni (wyróżnione na niebiesko), aby uzyskać dostęp do szczegółowej pomocy dotyczącej składni.

Uwaga: W trybie pomocy nie można edytować skryptu.
B

Cofnij ostatnią zmianę w bieżącej sekcji (możliwe jest cofanie wielu kroków). Odpowiednik naciśnięcia Ctrl+Z.

C Ponowienie zmiany cofniętej ostatnim poleceniem Cofnij w bieżącej sekcji. Odpowiednik naciśnięcia Ctrl+Y.

Więcej informacji zawiera temat: Edytowanie skryptu ładowania danych