Edytor skryptu ładowania danych

Skrypt ładowania danych łączy aplikację ze źródłem danych i ładuje dane z tego źródła do aplikacji. Z załadowanych danych aplikacja korzysta podczas analiz. W celu utworzenia, edycji i uruchomienia skryptu ładowania danych należy użyć edytora skryptu ładowania danych.

Skrypt można edytować ręcznie lub może być generowany przez Menedżera danych. Jeśli konieczne jest używanie złożonych instrukcji skryptu, należy edytować je ręcznie.

Przykład edytora ładowania danych.
Data load editor view.

 

A: Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi znajduje się menu nawigacji, menu globalne i inne użyteczne polecenia.

Opcje na pasku narzędzi
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu nawigacji z opcjami Przegląd aplikacji, Menedżer danych, Przeglądarka modelu danych i Otwórz koncentrator.

Opcja Otwórz hub nie jest widoczna, jeśli hub został wyłączony przez administratora.

Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie danymi w aplikacji za pomocą Menedżera danychZarządzanie danymi w aplikacji za pomocą Menedżera danych, Przegląd aplikacji i Przeglądarka modelu danych.

¨

Menu globalne z opcjami Dodaj dane, Pomoc i Informacje o programie.

Zapisz Zapisz skrypt.
Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
u

Debuguj skrypt.

Więcej informacji zawiera temat Debugowanie skryptu ładowania danych.

°

Uruchom skrypt w celu załadowania danych. Aplikacja jest automatycznie zapisywana przed wykonaniem ładowania.

Więcej informacji zawiera temat Uruchomienie skryptu w celu załadowania danych.

h Otwórz i zamknij panel Połączenia do danych.

B: Powiązania między danymi

Panel Połączenia do danych umożliwia tworzenie i zapisywanie skrótów do często używanych źródeł danych (baz danych lub plików zdalnych).

Więcej informacji zawiera temat Łączenie ze źródłami danych.

C: Edytor tekstu

W edytorze tekstu można edytować kod skryptu. Wiersze skryptu są ponumerowane, a elementy kodu są kolorowane odpowiednio do ich roli w składni skryptu.

Na pasku narzędzi edytora tekstu znajdują się następujące polecenia:

Opcje edytora tekstu
Element interfejsu użytkownika Opis
F

Wyszukaj i zamień tekst w skrypcie.

Oznacz jako komentarz/Usuń oznaczenie komentarza.
À Zwiększ wcięcie kodu.
à Zmniejsz wcięcie kodu.
D

Włącz tryb pomocy dotyczącej składni. W trybie pomocy dotyczącej składni można kliknąć słowo kluczowe składni (wyróżnione na niebiesko), aby uzyskać dostęp do szczegółowej pomocy dotyczącej składni.

B Cofnij ostatnią zmianę (możliwe jest cofanie wielu kroków).
C Wykonaj ponownie ostatnio cofniętą zmianę.

Więcej informacji zawiera temat Edytowanie skryptu ładowania danych.

D: Sekcje

Skrypt można dzielić na sekcje, aby ułatwić jego czytanie i utrzymanie. Sekcje są wykonywane od góry do dołu.

Po dodaniu danych za pomocą polecenia Dodaj dane powstanie sekcja skryptu ładowania danych o tytule Sekcja automatycznie wygenerowana zawierająca kod skryptu wymagany do załadowania danych.

Opcje sekcji
Element interfejsu użytkownika Opis
P

Utwórz nową sekcję skryptu.

E Usuń sekcję.

Więcej informacji zawiera temat Organizowanie kodu skryptu.

E: Dane wyjściowe

W obszarze Dane wyjściowe wyświetlane są wszystkie komunikaty generowane podczas ładowania danych.