ODBC

Aby uzyskać dostęp do systemu DBMS (Database Management System) za pośrednictwem interfejsu ODBC w programie Qlik Sense, można skorzystać z dwóch metod.

 • Instalowanie sterownika ODBC dla danego systemu DBMS i tworzenie źródła danych DSN. Opis tej metody został opisany w tej sekcji.
 • Należy użyć łączników bazy danych (Database) z pakietu Qlik ODBC Connector Package, który obsługuje najbardziej typowe źródła ODBC. Dzięki temu można zdefiniować źródła danych w programie Qlik Sense bez konieczności korzystania z programu Microsoft Windows ODBC Data Source Administrator. Informacje na temat bezpośredniego nawiązywania połączenia z bazą danych za pomocą sterowników ODBC z licencją Qlik, które są dostępne w pakiecie ODBC Connector Package, zawierają instrukcje dotyczące łączników bazy danych (Database) na stronie pomocy poświęconej łącznikom (Qlik Connectors).

Uwaga: W oknie dialogowym Utwórz nowe połączenie (ODBC) zostaną wyświetlone skonfigurowane połączenia DSN użytkownika. W przypadku używania Qlik Sense Desktop na liście połączeń DSN wyświetlane są sterowniki ODBC zawarte w pakiecie ODBC Connector Package. Można je zidentyfikować na podstawie członu „Qlik-” dołączonego do nazwy (na przykład Qlik-db2). Tych sterowników nie można użyć w celu utworzenia nowego połączenia ODBC. Sterowniki te są wykorzystywane wyłącznie przez łączniki do baz danych w pakiecie ODBC Connector Package. Sterowniki ODBC z pakietu ODBC Connector Package nie są wyświetlane w przypadku korzystania z Qlik Sense w środowisku serwera.

Alternatywą jest eksportowanie danych z bazy danych do pliku obsługiwanego przez program Qlik Sense.

Zazwyczaj niektóre sterowniki ODBC są instalowane przez system Microsoft Windows. Dodatkowe sterowniki można zakupić od producentów oprogramowania, pobrać z Internetu lub uzyskać od dostawcy systemu DBMS. Niektóre sterowniki są dostępne bezpłatnie.

Opisany tutaj interfejs ODBC to interfejs na komputerze klienckim. Jeśli planowane jest używanie interfejsu ODBC w celu korzystania z relacyjnej, wielodostępnej bazy danych na serwerze sieciowym, może być potrzebne dodatkowe oprogramowanie systemu DBMS umożliwiające klientowi dostęp do bazy danych na serwerze. Więcej informacji na temat niezbędnego oprogramowania można uzyskać od dostawcy systemu DBMS.

Ustawienia połączeń do danych ODBC

Ustawienia połączeń do danych ODBC
Element interfejsu użytkownika Opis
DSN użytkownika

Systemowe DSN

Należy wybrać, z jakim typem DSN ma nastąpić połączenie.

W przypadku źródeł typu DSN użytkownika należy określić, czy dla opcji Użyj połączenia 32-bitowego skonfigurowany jest 32-bitowy sterownik.

Połączenia typu Systemowe DSN mogą być filtrowane według typów 32-bitowych lub 64-bitowych.

Single Sign-On

Do połączeń ze źródłami danych SAP HANA można włączyć funkcję Single Sign-On (SSO).

Więcej informacji zawiera temat Konfigurowanie jednokrotnego logowania SAML Qlik Sense do źródeł danych SAP HANA (tylko w języku angielskim).

Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, będą używane poświadczenia użytkownika usługi aparatu, chyba że poświadczenia zostaną podane w polach Nazwa użytkownika i Hasło.

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, poświadczenia użytkownika usługi aparatu lub podane w polach Nazwa użytkownika i Hasło zostaną użyte do zalogowania w systemie Windows, a następnie również do zalogowania metodą SAML (SAP HANA) .

Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika, przy użyciu której będzie nawiązywane połączenie (jeśli jest wymagana przez źródło danych).

Pozostaw to pole puste, jeśli chcesz użyć poświadczeń użytkownika usługi aparatu lub jeśli źródło danych nie wymaga poświadczeń.

Hasło

Hasło, przy użyciu którego będzie nawiązywane połączenie (jeśli jest wymagane przez źródło danych).

Pozostaw to pole puste, jeśli chcesz użyć poświadczeń użytkownika usługi aparatu lub jeśli źródło danych nie wymaga poświadczeń.

Nazwa Nazwa połączenia do danych.

Dodawanie sterowników ODBC

Aby program Qlik Sense mógł uzyskać dostęp do bazy danych, musi być zainstalowany sterownik ODBC dla używanego systemu DBMS (DataBase Management System). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji właściwego systemu DBMS.

Konfiguracja 64-bitowych i 32-bitowych wersji interfejsu ODBC

64-bitowa wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows zawiera następujące wersje narzędzia Microsoft Open DataBase Connectivity (ODBC) Data Source Administrator (Odbcad32.exe):

 • 32-bitowa wersja pliku Odbcad32.exe znajduje się w folderze %systemdrive%\Windows\SysWOW64.
 • 64-bitowa wersja pliku Odbcad32.exe znajduje się w folderze %systemdrive%\Windows\System32.

Tworzenie źródeł danych ODBC

Konieczne jest utworzenie źródła danych ODBC dla używanej bazy danych. Można to zrobić podczas lub po instalacji bazy danych ODBC.

Uwaga: Przed utworzeniem źródła danych trzeba zdecydować, czy ma to być DSN użytkownika, czy Systemowe DSN (zalecane). Dostęp do źródeł danych użytkownika można uzyskać wyłącznie po podaniu poprawnych poświadczeń użytkownika. W przypadku instalacji na serwerze należy zazwyczaj utworzyć systemowe źródła danych, aby móc je udostępniać innym użytkownikom.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program Odbcad32.exe.

 2. Na karcie Systemowe DSN utwórz systemowe źródło danych.

 3. Kliknij Dodaj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie nowego źródła danych z listą zainstalowanych sterowników ODBC.

 4. Jeśli właściwy sterownik ODBC jest zainstalowany, zaznacz go i kliknij przycisk Zakończ.

  Zostanie wyświetlone odpowiednie okno dialogowe wybranego sterownika bazy danych.

 5. Podaj nazwę źródła danych i ustaw niezbędne parametry.
 6. Kliknij przycisk OK.