Wyświetlanie modelu danych

Przeglądarka modelu danych zapewnia przegląd struktury danych aplikacji. Można obejrzeć w niej szczegółowe metadane dotyczące tabel i pól. W przeglądarce modelu danych widoczny jest też podgląd danych w poszczególnych tabelach i polach. Dodatkowo można na bieżąco tworzyć nowe wymiary i miary.

W trybie danych wyświetlana jest struktura danych aplikacji.

Data model viewer.

W przeglądarce modelu danych każda tabela danych jest reprezentowana przez pole zawierające nazwę tabeli jako tytuł i listę wszystkich pól z tabeli. Asocjacje w tabeli są przedstawione za pomocą linii, a linia kropkowana oznacza odwołanie cykliczne. W przypadku wyboru tabeli lub pola podświetlenie asocjacji natychmiast przedstawia obraz powiązań pól i tabel.

Poziom powiększenia można zmienić, klikając Y, Z albo używając suwaka. Aby przywrócić poziom powiększenia do 1:1, kliknij ü.

Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi u góry ekranu przeglądarki modelu danych dostępne są następujące narzędzia:

Opcje na pasku narzędzi
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu nawigacji z następującymi opcjami:

ü Przegląd aplikacji

¸ Menedżer danych

Ï Edytor ładowania danych

ˆ Otwórz hub

Opcja Otwórz hub nie jest widoczna, jeśli hub został wyłączony przez administratora.

¨

Menu z następującymi opcjami:

D Pomoc

] Informacje o

Zapisz Zapisuje zmiany.

Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
t Zwiń wszystkie tabele, aby widoczna była tylko nazwa tabeli.
å Zmniejsza obszar zajmowany przez tabele, wyświetlając jedynie nazwę tabeli i pola skojarzone z innymi tabelami..
s Rozwiń wszystkie tabele, aby wyświetlić wszystkie pola.
+ Widok tabeli wewnętrznej — model danych Qlik Sense razem z polami syntetycznymi.
7 Widok tabeli źródłowej — model danych źródłowych tabel danych.
ì

Menu układu z następującymi opcjami:

ì Układ siatki

ó Autom. układ

õ Przywróć układ

j Otwórz i zamknij panel podglądu.

Więcej informacji zawiera temat Podgląd tabel i pól w przeglądarce modelu danych.