Przeglądarka modelu danych

Przeglądarka modelu danych zapewnia przegląd struktury danych aplikacji. Można obejrzeć w niej szczegółowe metadane dotyczące tabel i pól. Dodatkowo można tworzyć nowe wymiary i miary z pól danych.

Uwaga: Tabele Direct Discovery są oznaczone symbolem ÿ. Więcej informacji można znaleźć w temacie Uzyskiwanie dostępu do dużych zestawów danych za pomocą funkcji Direct Discovery.
Przeglądarka modelu danych wyświetla przegląd struktury danych aplikacji.

Data model viewer.

A: Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi znajduje się menu nawigacji, menu globalne i inne użyteczne polecenia.

Opcje na pasku narzędzi
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu nawigacji z opcjami Przegląd aplikacji, Menedżer danych, Edytor ładowania danych i Otwórz hub.

Opcja Otwórz hub nie jest widoczna, jeśli hub został wyłączony przez administratora.

¨ Menu globalne z opcjami Pomoc i Informacje.
Zapisz Zapisuje zmiany.
Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
t Zwiń wszystkie tabele, aby widoczna była tylko nazwa tabeli.
å Zmniejsza obszar zajmowany przez tabele, wyświetlając jedynie nazwę tabeli i pola skojarzone z innymi tabelami..
s Rozwiń wszystkie tabele, aby wyświetlić wszystkie pola.
+ Widok tabeli wewnętrznej — model danych Qlik Sense razem z polami syntetycznymi.
7 Widok tabeli źródłowej — model danych źródłowych tabel danych.
ì Menu układu z opcjami Układ siatki, Autom. układ i Przywróć układ.
j Otwórz i zamknij panel podglądu.

B: Przegląd

Przegląd wszystkich tabel i pól aplikacji oraz skojarzeń między nimi. Poziom powiększenia można zmienić, klikając Y, Z albo używając suwaka. Aby przywrócić poziom powiększenia do 1:1, kliknij ü.

Aby zablokować układ tabel (pozycje i rozmiary), kliknij przycisk [. Aby odblokować układ tabel, kliknij przycisk \.

Więcej informacji zawiera temat Wyświetlanie modelu danych.

C: Panel podglądu

Panel podglądu z informacjami o tabelach i polach.

Więcej informacji zawiera temat Podgląd tabel i pól w przeglądarce modelu danych.

See also: