Przegląd aplikacji

Po otwarciu aplikacji z huba wyświetlany jest przegląd aplikacji. Tutaj dostępna jest cała zawartość aplikacji i stąd można nią zarządzać. Zawartość widoczna w obszarze głównym zależy od wybranej kategorii: arkusze, zakładki lub narracje.

Jeśli hub został wyłączony przez administratora, w momencie uruchomienia produktu Qlik Sense pojawia się przegląd aplikacji.

Zawartość wchodząca w skład opublikowanej aplikacji jest widoczna w górnej części obszaru głównego. Nie jest możliwe dodawanie zawartości do części bazowej opublikowanej aplikacji. Zawartość prywatna użytkownika jest wyświetlana w sekcjach Moje arkusze/Moje zakładki/Moje narracje. W zależności od uprawnień można publikować swoją zawartość prywatną, aby umożliwiać innym korzystanie z niej.

Uwaga: W programie Qlik Sense Desktop nie jest obsługiwane publikowanie, w przypadku korzystania z programu Qlik Sense Desktop w hubie widoczna jest zatem tylko zawartość prywatna użytkownika.

App Overview screen.

A: Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi znajduje się menu nawigacji, menu globalne i nazwa aplikacji.
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu nawigacji z opcjami Menedżer danych, Edytor ładowania danych, Przeglądarka modelu danych i Otwórz hub.

Opcja Otwórz hub nie jest widoczna, jeśli hub został wyłączony przez administratora.

¨

Menu globalne z opcjami Dodaj dane, Pomoc, Informacje o programie i Tryb ekranu dotykowego.

Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
Uwaga: Po opublikowaniu aplikacji nie można przejść do menedżera danych, edytora skryptu ładowania danych ani do przeglądarki modelu danych.
Uwaga: Po opublikowaniu aplikacji nie można dodawać danych.
Uwaga: Po opublikowaniu aplikacji nie można edytować informacji o aplikacji ani otwierać opcji aplikacji.

See also:

 
  • See also:

B: Przycisk Utwórz nowy arkusz i przełączniki do przełączania widoku

Możesz tworzyć nowe arkusze i przełączać między widokiem siatki a widokiem listy.
Element interfejsu użytkownika Opis
Utwórz nowy arkusz Tworzenie nowego arkusza.
ì Przełączanie na widok siatki.
î Przełączanie na widok listy.

C: Tworzenie arkuszy, zakładek i narracji

Wybieranie, czy w obszarze głównym chcesz wyświetlać arkusze, zakładki czy narracje.
Element interfejsu użytkownika Opis
4 Dostęp do wszystkich arkuszy w aplikacji i tworzenie nowych arkuszy.
> Dostęp do wszystkich zakładek w aplikacji.
Ç Dostęp do wszystkich narracji w aplikacji i tworzenie nowych narracji.

D: Szczegóły arkusza

E: Arkusze prywatne

Gesty dotknięcia w przeglądzie aplikacji

Gesty dotknięcia używane w przeglądzie aplikacji
Działanie Opis
Długie dotknięcie i przeciągnięcie Przeniesienie elementu w inne miejsce
Długie dotknięcie i zwolnienie Otwarcie menu skrótów.