Co nowego w Qlik Sense November 2018?

Postępy w dziedzinie inteligencji rozszerzonej

Nauka oparta na poprzednikach

Nadszedł czas na zaprezentowanie wersji Qlik Sense November 2018. Wprowadzamy uczenie maszynowe z możliwościami nauki opartej na poprzednikach/aplikacjach. Użytkownicy mogą wykorzystywać informacje z produktu i przekazywać je do silnika Cognitive Engine w celu uzyskiwania inteligentniejszych wniosków i wyników.

Uprawnienie light do tworzenia w ramach porady dot. wniosków

W obecnej wersji użytkownicy mogą wykonywać operacje z zakresu tworzenia light w poradzie dot. wniosków. Daje to użytkownikom możliwość zmieniania sugerowanych wizualizacji i analiz oferowanych przez silnik Cognitive Engine, co zapewnia większą elastyczność i kontrolę podczas wykrywania wniosków.

Tworzenie wizualizacji z posiadanych danych za pomocą porady dot. wniosków

Nowe, zaawansowane funkcje tworzenia

Stany alternatywne

Ujawniliśmy funkcję stanów alternatywnych, która wcześniej była dostępna tylko za pośrednictwem wywołań interfejsu API. Stany alternatywne umożliwiają tworzenie wizualizacji na potrzeby analiz porównawczych na podstawie stanu innego niż domyślny stan wyboru. Stany alternatywne to nowy typ elementu głównego — gdy zostaną utworzone, można je stosować w arkuszach i obiektach wizualizacji, korzystając z nowej opcji stanu alternatywnego, która jest dostępna w obszarze Wygląd. Dzięki tej funkcji można dokonywać różnych wyborów na tym samym wymiarze, a następnie porównywać je jeden obok drugiego w pojedynczej wizualizacji lub w co najmniej dwóch wizualizacjach. Stan alternatywny można również ustawić na wyrażenie, korzystając z analizy zestawów. To pozwala na wykonywanie złożonej analizy porównawczej.

Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej

Analiza uwidocznionego zestawu

Ta funkcja ułatwia programistom tworzenie wyrażeń z poprawną składnią analizy zestawów.

Udoskonalenia dotyczące wyrażenia set

Udoskonaliliśmy wyrażenie set w oknie dialogowym edytora wyrażeń.

Edytor wyrażeń

Korzystanie z edytora wyrażeń

Pojedynczy wybór w polach

Ta funkcja obsługuje przypadki stosowania ukierunkowanych analiz, w których pojedynczy wybór powoduje zmianę przepływu analizy. Nowe ustawienia pól programu Qlik Sense umożliwiają programistom włączenie opcji „Zawsze jedna wartość wybrana” dla konkretnego pola. Możliwość posiadania jednej wybranej wartości przez cały czas może być używana w aplikacjach, które wymagają lepszej kontroli nad warunkami w wyrażeniach, wymaganiach lokalizacji i innych przypadkach korzystania z analiz ukierunkowanych.

Zawsze jedna wartość wybrana

Pełna obsługa pakietu rozszerzeń Dashboard bundle [#1]

W wersji Qlik Sense November 2018 po raz pierwszy wprowadzono rozszerzenia dostępne w pakietach. Pakiet rozszerzeń Dashboard bundle może być instalowany razem z programem Qlik Sense, a rozszerzenia są w pełni obsługiwane przez Qlik. Użytkownicy mogą zrezygnować z opcji tego pakietu. Obiekty zawarte w tym pakiecie były wcześniej dostępne jako popularne rozszerzenia w Qlik Branch. Obecnie stanowią część oferty firmy Qlik, a firma Qlik będzie prowadzić aktualizacje i dbać o jakość oraz wydajność tych produktów po aktualizacjach wersji. Te obiekty rozszerzeń są w pełni funkcjonalne, ale nie spełniają norm właściwych dla innych produktów, takich jak ułatwienia dostępu, obsługa wielu języków i zapis od prawej do lewej.

Pakiet Dashboard bundle zawiera następujące elementy:

  • Date range picker (Selektor zakresu dat): umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe wybieranie dat oraz zakresów.
  • Navigation button (Przycisk nawigacyjny): umożliwia szybkie przechodzenie do arkuszy, narracji i witryn WWW. Możliwe jest także uruchamianie akcji takich jak wybory i ustawianie zmiennych.
  • On-Demand reporting (Generowanie raportów On-Demand): generowanie raportów Qlik NPrinting jest obecnie możliwe bezpośrednio z aplikacji.
  • Tabbed container (Kontener z kartami): umożliwia przełączanie między wizualizacjami za pomocą kart.
  • Show/hide container (Kontener wyświetlania/ukrywania): działa podobnie jak kontenery z kartami, ale obecnie zawiera również warunki wyświetlania.
  • Variable input (Wprowadzanie zmiennych): użytkownicy mogą ustawiać wartości za pomocą przycisków, list rozwijanych, suwaków i pól wprowadzania.

Dashboard bundle

Nowe sposoby współpracy

Łącza do wykresów programu Qlik Sense, które można udostępniać

Obecnie łącza do wykresów z niestandardowymi stanami wyboru mogą być udostępniane. Oznacza to, że można udostępniać wstępne wnioski i szybko gromadzić wyniki dalszych analiz.

Ta funkcja jest aktualnie dostępna tylko w produktach Qlik Cloud Services i Qlik Sense Enterprise na potrzeby wdrożeń elastycznych.

Udoskonalenia wizualizacji i mapowania

Nowa warstwa wykresu mapy

W obecnej wersji dostępna jest nowa warstwa wykresu mapy przeznaczona do wyświetlania wykresów kołowych i słupkowych na wierzchu mapy w celu przedstawienia rozkładu wartości wielu typów.

Mapy

Udoskonalony wykres kołowy

W obecnej wersji wykresy kołowe obsługują drugą miarę w celu wyświetlania wielu wartości na promieniu zewnętrznym. Taka wizualizacja jest również znana jako wykres rozetowy.

Wykres kołowy

Nieprzezroczystość konturu

W obecnej wersji ustawienie nieprzezroczystości konturu można stosować za pomocą suwaka w celu poprawy czytelności, szczególnie w przypadku niewielkich elementów.

Dalsze udoskonalenia usług mapy podzielonej na kafelki

W obecnej wersji warstwa tła wykresu mapy została udoskonalona i obsługuje usługi mapy podzielonej na kafelki, takie jak Mapy Bing.

Usprawnione zarządzanie

Rozszerzenia w zakresie importowania i eksportowania aplikacji

Rozszerzenia w zakresie importowania i eksportowania aplikacji umożliwiają importowanie oraz eksportowanie aplikacji z konsoli QMC z danymi albo bez danych.

Eksportowanie aplikacji (tylko w języku angielskim)

Zastępowanie aplikacji (tylko w języku angielskim)

Wdrożenia z wieloma chmurami

Rozwiązanie firmy Qlik przeznaczone do pracy z wieloma chmurami oferuje uproszczone opcje konfiguracji z użyciem tokenów internetowych JSON (JWT) z podpisem własnym. Oznacza to, że składniki mogą być podłączane i nie wymagają specjalnych funkcji dostawcy tożsamości. Dodatkowo rozwiązanie Qlik Cloud Services można teraz zintegrować z usługami ADFS jako dostawcami tożsamości, co pozwala klientom posługującym się infrastrukturą Active Directory na uwierzytelnianie użytkowników.

MSC - Deployments (tylko w języku angielskim) (Konfiguracja z wieloma chmurami ― wdrożenia)

Ułatwienia dostępu

Z ułatwień dostępu można korzystać na listach wartości, nawigując za pomocą klawiatury, a także korzystając z czytnika zawartości ekranu podczas używania list wartości.

Nawigacja za pomocą klawiatury oraz skróty klawiaturowe w Qlik Sense