Przeskocz do zawartości głównej

Element sterujący On-Demand reporting

Element sterujący do raportowania On-Demand (On-Demand reporting) służy do dodawania przycisku w celu tworzenia raportów Qlik NPrinting na żądanie. Jest zawarty w pakiecie Dashboard bundle.

Wymagania

 • Qlik NPrinting Server (wersja z czerwca 2017 lub nowsza) z aplikacją Qlik NPrinting połączoną z aplikacją Qlik Sense, którą projektujesz. Ta aplikacja Qlik NPrinting zawiera szablony raportów.
 • Wszyscy użytkownicy, którzy generują raporty On-Demand, muszą być dodani jako użytkownicy w aplikacji Qlik NPrinting i muszą posiadać rolę zabezpieczeń, która umożliwia uruchamianie raportów On-Demand.
 • Aby móc generować raporty lub tworzyć przyciski raportowania, użytkownicy muszą być zalogowani do Qlik Sense za pośrednictwem uwierzytelniania NTML (Windows).

Kiedy używać

Element sterujący do raportowania On-Demand jest użyteczny, gdy wymagane jest, aby użytkownik mógł drukować predefiniowane raporty Qlik NPrinting w aplikacji Qlik Sense, używając swoich wyborów w aplikacji jako filtru.

Instalowanie aplikacji Dashboard bundle

Pakiet Dashboard bundle możesz zainstalować podczas instalacji Qlik Sense.

You can add or remove object bundles from your Qlik Sense deployment at any moment. If you have a multi-node installation, object bundles are installed on the central node.

Porada: You can see which extensions are installed in your deployment by checking the Extensions section in the Qlik Management Console (QMC).
 1. In Windows Control Panel, open Programs and Features.
 2. In the list of programs, double-click the object bundle that you want to modify.

  A view of the Windows control panel with an object bundle selected
 3. The Object Bundle Setup Wizard opens. Click Next.
 4. Select Change.
 5. On the Custom setup screen, click on the bundle icon to select how to modify the bundle installation:
  • If the bundle is installed, select Entire feature will be unavailable to uninstall it.
  • If the bundle is not installed, select Entire feature will be installed on local hard drive to install it.

  Then, click Next.

 6. Click Change.

  Once the modification if complete, you are required to manually restart the Qlik Sense Repository Service.

 7. Click Finish to close the Object Bundle Setup Wizard.
 8. Manually restart the Qlik Sense Repository Service to apply the changes.

You can verify that the changes have been correctly applied by checking the Extensions section in the QMC.

Dodawanie serwera jako zaufanego miejsca pochodzenia

Jeśli tworzysz raporty On-Demand w usłudze QlikView AccessPoint hostowanej na serwerze WWW Qlik Sense lub QlikView, wówczas musisz dodać te serwery jako zaufane miejsce pochodzenia w Qlik NPrinting web console.

W przypadku każdej ścieżki serwera używanej w celu uzyskania dostępu do konsoli Qlik NPrinting web console musisz dodać zaufane miejsce pochodzenia. Jeśli na przykład dostęp do używanego serwera można uzyskiwać przez domenę lokalną, skrócony adres hosta lub w pełni kwalifikowany adres URL, wówczas dla każdej ścieżki tych serwerów należy dodać zaufane miejsce pochodzenia.

Sposób wprowadzania tych ścieżek serwera do pola Adres zaufanego miejsca pochodzenia jest uzależniony od posiadanej konfiguracji zabezpieczeń.

Konfiguracja 1:Zabezpieczenia SSL nie są skonfigurowane Qlik NPrinting web console

Zaufane miejsce pochodzenia jest wymagane dla każdej ścieżki serwera używanej w celu logowania się do konsoli Qlik NPrinting web console. Jeśli na przykład serwer ma nazwę qlikserver1 i adres IP 192.168.0.101, wówczas należy dodać następujące zaufane miejsca pochodzenia:

 • http://qlikserver1
 • http://qlikserver1.domain.local
 • http://192.168.0.101

Konfiguracja 2:Zabezpieczenia SSL skonfigurowane z konsolą Qlik NPrinting web console i rozwiązaniami innych firm

Zaufane miejsce pochodzenia jest wymagane dla każdej ścieżki serwera używanej w celu logowania się do konsoli Qlik NPrinting web console. Adresy URL muszą być adresami HTTPS. Jeśli na przykład serwer ma nazwę qlikserver1 i adres IP 192.168.0.101, wówczas należy dodać następujące zaufane miejsca pochodzenia:

 • https://qlikserver1
 • https://qlikserver1.domain.local
 • https://192.168.0.101

Dodawanie zaufanego miejsca pochodzenia

Do the following:

 1. W produkcie Qlik NPrinting kliknij opcje Administrator > Ustawienia.
 2. Kliknij opcję Ustawienia On-Demand.
 3. Kliknij opcję Dodaj zaufane miejsce pochodzenia.
 4. Za polem Nazwa wprowadź nazwę zaufanego miejsca pochodzenia.
 5. Za polem Opis wprowadź opis zaufanego miejsca pochodzenia.
 6. Za polem Adres wprowadź adres URL dla QlikView Server.

  Adres URL musi być wyłącznie podstawowym adresem URL (schemat i host). Na przykład http://qlikserver1, a nie http://qlikserver1/qlikview/index.htm.

 7. Kliknij polecenie Utwórz.

Konfigurowanie ustawień On-Demand na serwerze Qlik NPrinting Server

Na używanym serwerze Qlik NPrinting Server należy skonfigurować następujące ustawienia:

 • Wymagane jest połączenie z serwerem QlikView Server lub Qlik Sense.

  Połączenia z QlikView Server i klastrem QlikView są obsługiwane za pomocą rozwiązania On-Demand. Połączenia lokalne nie są obsługiwane. Zob.: Creating connections (tylko w języku angielskim) (Tworzenie połączeń).

 • W przypadku nawiązywania połączenia z produktem QlikView Server lub klastrem z wykorzystaniem licencji QlikView Server Extranet następujące opcje muszą zostać włączone podczas konfigurowania połączenia:
  • Połączenie wymaga uwierzytelnienia
  • Zastosuj dostęp do sekcji użytkownika dla raportów
 • Konieczne jest włączenie raportów Qlik NPrinting dla produktu On-Demand.
 • Tworzenie raportów On-Demand można ograniczyć, stosując role zabezpieczeń. Zob.: Role based security (tylko w języku angielskim) (Zabezpieczenia oparte na rolach).
Uwaga:

On-Demand — ten produkt jest kompatybilny z przeglądarkami Chrome, Firefox i Explorer. Nie działa w przeglądarce Microsoft Edge, ponieważ certyfikaty nie są pobierane.

Włączanie raportów Qlik NPrinting w celu tworzenia On-Demand

Na potrzeby tworzenia On-Demand wymagane jest ręczne włączenie raportów Qlik NPrinting. Raporty muszą być powiązane z dokumentem QlikView lub aplikacją Qlik Sense, dla którego/której generowane będą raporty On-Demand. On-Demand — tworzenie można włączyć podczas tworzenia nowego raportu.

Do the following:

 1. W konsoli Qlik NPrinting web console kliknij opcję Raporty.
 2. Otwórz raport lub utwórz nowy raport.
 3. Wybierz aplikację z listy rozwijanej Aplikacja, która jest połączona z dokumentem QlikView lub aplikacją Qlik Sense, dla której chcesz wygenerować raport.

  Uwaga: On-Demand — żądania tego typu mogą działać tylko z raportami opartymi na pojedynczym połączeniu. Raporty MultiDoc nie są obsługiwane.
 4. Zaznacz pole wyboru Włącz On-Demand.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Po wykonaniu tych czynności szablon raportów jest dostępny.

Akceptowanie certyfikatu Qlik NPrinting web console

Twoja przeglądarka może uznać domyślny certyfikat instalacyjny Qlik NPrinting web console za nieprawidłowy. Jeśli przeglądarka uzna certyfikat Qlik NPrinting web console za nieprawidłowy, należy zaakceptować certyfikat zanim będzie można korzystać z On-Demand w QlikView AccessPoint lub Qlik Sense.

Uwaga:

Jeśli zmienisz przeglądarkę lub wyczyścisz pamięć cache obecnej, należy ponownie zaakceptować certyfikat Qlik NPrinting. On-Demand działa w przeglądarkach Chrome, Firefox oraz Explorer. Nie działa w przeglądarce Microsoft Edge, ponieważ certyfikaty nie pobierają się.

Do the following:

 1. Otwórz program Qlik NPrinting web console.
 2. W zależności od stosowanej przeglądarki należy wykonać jeden z następujących kroków:
  • Wybierz opcję dalszego korzystania z Qlik NPrinting web console.
  • Dodaj wyjątek w zakresie bezpieczeństwa i kontynuuj korzystanie z Qlik NPrinting web console.
 3. Zaloguj się do Qlik NPrinting web console.

Możesz teraz korzystać z Qlik NPrintingOn-Demand, używając tej przeglądarki.

Tworzenie przycisku raportowania On-Demand

Przycisk raportowania On-Demand można utworzyć na edytowanym arkuszu.

 1. Z panelu zasobów w obszarze Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle (Pakiet Dashboard bundle) przeciągnij do arkusza pozycję On-demand reporting (Raportowanie na żądanie).
 2. W panelu właściwości, w obszarze NPrinting Connection > NPrinting server URL, ustaw połączenie z serwerem. URL musi kończyć się znakiem /.

  Na przykład: https://<nazwa serwera>:4993/

 3. W obszarze Qlik NPrinting (Wybierz aplikację) wybierz aplikację NPrinting App, który zawiera szablon raportów.
 4. W obszarze NPrinting connection wybierz połączenie Qlik NPrinting.

  Domyślnie na liście pojawią się tylko połączenia Qlik NPrinting do aplikacji Qlik Sense, z której korzystasz. Możesz użyć przełącznika Filtr aplikacji/połączeń, aby wyświetlić połączenia niezwiązane z aktualną Qlik Sense aplikacją.

 5. W obszarze Report Configuration > Choose Report wybierz raport, który chcesz podłączyć do przycisku.
 6. W obszarze Default Export Format wybierz domyślny format eksportu.
 7. W obszarze Appearances > Button Label ustaw etykietę przycisku. Na przykład: Generuj raport.

W ten sposób został utworzony przycisk raportowania On-Demand.

Generowanie raportu

W aplikacji Qlik Sense możesz wygenerować raport filtrowany zgodnie z bieżącymi wyborami. W celu wykonania tej operacji konieczne jest korzystanie z trybu analizy.

Uwaga: Możesz stosować filtrowanie tylko względem pól, które zawiera szablon raportu Qlik NPrinting, ponieważ w przeciwnym wypadku wygenerowanie raportu nie powiedzie się. Nie ma możliwości filtrowania wyborów przy użyciu wyrażenia.
 1. Kliknij utworzony przycisk.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Export.

 2. Do wyboru są dwa przyciski:
  1. Szybki raport: generuje pojedynczy raport w domyślnym formacie wyjściowym.

  2. Nowy raport: wybierz z listy raportów, które zostały Ci udostępnione. Można również wybrać format wyjściowy.

 3. Gdy raport zostanie wygenerowany, nastąpi aktywacja przycisku pobierania. Aby pobrać raport, kliknij przycisk Pobierz.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia.

 • Jeśli szablon raportu Qlik NPrinting zawiera filtr, wówczas w aplikacji Qlik Sense nie można dokonywać sprzecznych wyborów, ponieważ mogą one uniemożliwić wygenerowanie raportu.
 • Gdy element sterujący do raportowania On-Demand jest używany w aplikacji typu „mashup”, należy stosować uwierzytelnianie Windows. Uwierzytelnianie na podstawie nagłówków nie jest obsługiwane.

  Jeśli dodatkowo aplikacja typu „mashup” zawiera wiele aplikacji, wówczas można używać tylko tej aplikacji, w której działanie On-Demand wynika z filtrowania raportów On-Demand.