Przeskocz do zawartości głównej

Max — funkcja skryptu

Funkcja Max() znajduje najwyższą wartość liczbową w zagregowanych danych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli group by. Podanie argumentu rank n pozwala na znalezienie n-tej najwyższej wartości.

Syntax:  

Max ( expr [, rank])

Return data type: numeric

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
expr Expression Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
rank Expression

Wartość domyślna argumentu rank wynosi 1, co odpowiada najwyższej wartości. Dla argumentu rank równego 2 zostanie zwrócona druga wartość po wartości najwyższej. Dla argumentu rank równego 3 zostanie zwrócona trzecia wartość po wartości najwyższej itd.

Examples and results:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i alfabetycznego.

Example:  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Max:

LOAD Customer, Max(UnitSales) as MyMax Resident Temp Group By Customer;

 

Tabela wynikowa
Customer MyMax

Astrida

18

Betacab

5
Canutility 8

Example:  

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w poprzednim przykładzie:

LOAD Customer, Max(UnitSales,2) as MyMaxRank2 Resident Temp Group By Customer;

Tabela wynikowa
Customer MyMaxRank2
Astrida 10

Betacab

4

Canutility -