Przeskocz do zawartości głównej

Definiowanie pól i grup

Pola i grupy są podstawowymi składnikami modeli logicznych logiki biznesowej. Definiując grupy, do których należą pola i elementy główne, możesz określić, jak mają ich używać Insight Advisor.

Użytkownik definiuje, jak logika biznesowa powinna obsługiwać pola i grupy w sekcji Pola i grupy modelu logicznego. Pola i elementy główne można grupować razem, co wskazuje na relację w analizie Insight Advisor. W odniesieniu do każdego elementu w grupie można zdefiniować, w jaki sposób Insight Advisor powinny go traktować podczas analizy.

Grupy umożliwiają organizowanie pól i elementów głównych w powiązane grupowanie koncepcyjne. Na przykład można pogrupować wszystkie pola powiązane z klientami w jedną grupę, niezależnie od tabel w modelu danych, z którego zostały załadowane. Insight Advisor używają tej informacji, aby określić, które pola pokazać razem w wizualizacjach. Grup można użyć również do tworzenia pakietów, które ograniczają zakres Wniosków wyłącznie do wspólnego stosowania powiązanych grup. Istnieją trzy rodzaje grup:

 • Wymiar: Grupa wymiarów zwykle zawiera pola sklasyfikowane jako wymiary. Grupy wymiarów mogą zawierać pola sklasyfikowane jako miary lub daty.
 • Miara: Grupa miar składa się z powiązanych pól miar. Do grupy miar mogą należeć tylko miary.
 • Kalendarz: Grupa kalendarzowa zawiera wymiar czasu w modelu logicznym. Grupy kalendarzowe mogą zawierać wyłącznie wymiary i oczekuje się po nich, że będą miały co najmniej jedno pole tymczasowe (takie jak data, znacznik czasu lub rok). Grupy kalendarzowe są przydatne w przypadku oddzielnych pól definiujących kalendarz, takich jak rok, miesiąc oraz dzień. Można również pogrupować pozostałe pola powiązane z danymi, np. kwartał fiskalny lub rok fiskalny.

Pola i elementy główne są domyślnie sortowane według grup. Jeśli to wyłączysz, do tabeli zostanie dodane dodatkowe pole W grupie.

Oprócz definiowania grup możesz także zdefiniować właściwości poszczególnych pól i elementów głównych należących do grup.

Tworzenie grup

Po utworzeniu grupy nie można zmienić jej typu. Możesz zmienić nazwę grupy i dodać lub usunąć pola z grupy. Grupy również mogą zostać usunięte. Usunięcie grupy powoduje rozgrupowanie wszystkich elementów danej grupy.

Aby edytować istniejącą grupę, kliknij w wierszu grupy lub po nazwie grupy w kolumnie W grupie.

 1. Kliknij Utwórz grupę.
 2. Wprowadź nazwę grupy.
 3. Wybierz typ grupy.
 4. Dodaj pola do grupy z listy Dostępne pola.
 5. Kliknij polecenie Utwórz.

Definiowanie pól i elementów głównych

Sekcja Pola i grupy składa się z tabeli zawierającej pola i elementy główne z aplikacji wraz z grupami, do których należą. Możesz edytować właściwości pól i elementów głównych, dostosowując wartość kolumny w wierszu danego elementu. Aby uzyskać dodatkowe opcje, kliknij w wierszu. Możesz wykonywać następujące czynności:

 • Przenieś element: Przenieś element do innej grupy.
 • Utwórz zachowanie: Utwórz zachowanie dotyczące grupy, do której należy bieżący element.
 • Rozgrupuj: Usuń element z bieżącej grupy. Rozgrupowane elementy są wykluczone z Insight Advisor.

Możesz także wybrać wiele wierszy, używając ich pól wyboru, aby wprowadzić te same zmiany w wielu elementach. Kiedy dokonasz wyboru w ten sposób, ustawienia właściwości i opcje będą dostępne nad tabelą.

Właściwości pól i elementów głównych.

Tabela jest podzielona na następujące kolumny:

 • Nazwy
 • W grupie
 • Widoczność
 • Klasyfikacja
 • Wyszukiwanie wartości danych
 • Domyślna agregacja

Nazwa zawiera nazwy pól. W grupie wyświetla nazwę grupy, do której należy pole. W poniższej sekcji omówiono różne wartości i ustawienia pozostałych pól.

Widoczność

Widoczność kontroluje, jeśli element jest dostępny w Insight Advisor. Istnieją dwie możliwe wartości:

 • Widoczny: Element jest dostępny do wykorzystania w Insight Advisor.
 • Ukryty: Element nie jest dostępny do wykorzystania w Insight Advisor. Ukryte pola nie powinny być aktywowane na rzecz wyszukiwania wartości danych.

Można ukryć wszystkie ukryte elementy w sekcji Pola i grupy, wybierając Pokaż tylko widoczne.

Klasyfikacja

Klasyfikacja definiuje domyślną rolę, jaką atrybut może odgrywać w analizie. Do klasyfikowania pól i grup można używać następujących typów:

 • dimension: Pole, które ma być używane tylko jako wymiar
 • measure: Pole, które ma być używane tylko jako miara.
 • boolean: Wymiar binarny.
 • date: Wymiar czasowy zawierający daty.
 • timestamp : Pole czasowe zawierające znaczniki czasu.
 • year: Wymiar czasowy zawierający dane dotyczące lat.
 • week: Wymiar czasowy zawierający dane dotyczące tygodnia.
 • quarter: Wymiar czasowy zawierający dane dotyczące kwartału.
 • month: Wymiar czasowy zawierający dane miesiąca.
 • weekDay: Wymiar czasowy zawierający dane z dnia tygodnia w formie skróconej (pon., wt.), w formie długiej (poniedziałek, wtorek) lub liczby z zakresu od 1 do 7.
 • monthDay: Wymiar czasowy zawierający liczbę od 1 do 31 wskazującą dzień miesiąca.
 • yearDay: Wymiar czasowy zawierający liczbę określającą dzień roku (od 1 do 366).
 • hour: Wymiar czasowy zawierający dane godzin.
 • email: Wymiar zawierający adresy e-mail.
 • address: Wymiar zawierający adresy.
 • country: Wymiar zawierający nazwy krajów.
 • stateProvince: Wymiar reprezentujący obszary administracyjne pierwszego poziomu, takie jak województwa i prowincje.
 • city: Wymiar reprezentujący miasta.
 • geoPoint: Wymiar zawierający dane punktów geograficznych.
 • geoPolygon: Wymiar zawierający dane dotyczące wielokątów geograficznych
 • geographical: Wymiar reprezentujący położenie geograficzne, takie jak kraj lub region.
 • postalCode: Wymiar zawierający kody pocztowe.
 • longitude: Wymiar zawierający dane dotyczące długości geograficznej.
 • latitude: Wymiar zawierający dane dotyczące szerokości geograficznej.
 • percentage: Pole miary przedstawiające wartości procentowe, takie jak stopa zatrudnienia lub inflacja.
 • monetary: Wymiar finansowy, taki jak przychody, koszt lub wynagrodzenie.
 • ordinal: Wymiar, którego wartości mają nieodłączny porządek.
 • temporal: Wymiar związany z czasem.

Być może istnieją pola uznawane za wymiar w jednym zapytaniu i za miarę w innym. W ramach najlepszych praktyk zalecane jest utworzenie drugiego pola lub elementu głównego na rzecz alternatywnego sposobu użycia danego pola.

Wyszukiwanie wartości danych

Wyszukiwanie wartości danych kontroluje, czy Insight Advisor mogą wyszukiwać wartości z pól podczas wykonywania zapytania w języku naturalnym.

Ograniczenie liczby pól z aktywowanym wyszukiwaniem wartości danych może pomóc w unikaniu fałszywie dodatnich wyników i w skróceniu czasu zapytania. Na przykład w modelu danych mogą znajdować się trzy pola zawierające nazwy: Imię, Nazwisko oraz pełne imię i nazwisko. Jeśli aktywowano Wyszukiwanie wartości danych dla wszystkich trzech pól, w przypadku wyszukiwania wartości „Drew” użytkownicy mogą otrzymać mylące wyniki ze wszystkich trzech pól.

Informacja

Wyszukiwanie wartości danych powinno być wyłączone dla miar i ukrytych pól.

Domyślna agregacja

Domyślna agregacja ustawia standardową agregację dla miar w Insight Advisor. Używać można następujących agregacji:

 • sum
 • avg
 • min
 • max
 • count
 • countDistinct

Gdy pole ma domyślną agregację, Insight Advisor zawsze stosują tę agregację, gdy używają jej jako miary. Użytkownicy mogą edytować wykresy Wniosków, aby zmienić agregację na inny typ Insight Advisor.

Domyślnych agregacji nie można przypisywać do elementów głównych.