Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Konfigurowanie okresów kalendarzowych

Okresy kalendarzowe umożliwiają tworzenie domyślnych okresów analizy w programie Insight Advisor z wykorzystaniem grup kalendarzowych.

Okresy kalendarzowe służą do definiowania okresów do analizy w analizach programu Insight Advisor. Okresy kalendarzowe tworzy się na podstawie grup kalendarzowych. Okresy kalendarzowe mogą być względne i obejmować okres w odniesieniu do daty bieżącej. Możesz na przykład utworzyć względny okres obejmujący bieżący miesiąc. Okresy kalendarzowe mogą również wykorzystywać ostatnią zarejestrowaną wartość w danych. Możesz utworzyć okres do wyświetlania ostatniego miesiąca w danych. Użytkownicy aplikacji mogą stosować okresy kalendarzowe do wykresów we Wnioskach.

Możesz także definiować domyślne okresy kalendarzowe dla grup w zachowaniach. Gwarantuje to, że Insight Advisor będą domyślnie używać tego okresu kalendarzowego podczas tworzenia wykresów dla pól w tej grupie.

Po co definiować okresy kalendarzowe?

Okresy kalendarzowe są przydatne, ponieważ tworzą przedziały czasowe do analizy danych. Jeżeli Insight Advisor nie otrzymają określonych ram czasowych, np. w 2020 r. czy za grudzień, wykorzystają całość dostępnych danych. Jeżeli podasz okresy kalendarzowe, użytkownicy aplikacji będą mogli łatwiej przeglądać i porównywać dane z wybranych okresów.

Na przykład chcesz wyświetlić sprzedaż według produktów. Przejdź do pozycji Wnioski i wprowadź show me sales by product. Jeśli chcesz wyświetlić wybrane okresy sprzedaży, takie jak dane z ostatniego miesiąca albo porównanie ostatniego roku z poprzednim, musisz wprowadzić nowe zapytania. Po utworzeniu okresów kalendarzowych możesz wyświetlać te okresy na potrzeby zapytania bez tworzenia nowych zapytań.

Tworzenie okresu kalendarzowego Latest month

W tym okresie kalendarzowym będą wyświetlane wyniki za ostatni pełny miesiąc w danych i porównane z tym samym miesiącem w zeszłym roku.

 1. Kliknij Utwórz okres kalendarzowy.

 2. Wybierz pole Order date.

 3. W polu Nazwa okresu kalendarzowego wprowadź Latest month

 4. Jako ustawienie Ziarnistość okresu kalendarzowego wybierz Miesiąc.

 5. Wybierz pozycję Użyj ostatnio sortowanej wartości.

 6. Kliknij polecenie Utwórz.

Tworzenie rocznego okresu kalendarzowego

W tym okresie kalendarzowym zostaną wyświetlone wyniki za ostatni rok w danych. W tym samouczku jest to rok 2020.

 1. Kliknij Utwórz okres kalendarzowy.

 2. Wybierz pole Order date.

 3. W polu Nazwa okresu kalendarzowego wprowadź Recent year.

 4. Jako ustawienie Ziarnistość okresu kalendarzowego wybierz Rok.

 5. Wybierz pozycję Użyj ostatnio sortowanej wartości.

 6. Kliknij polecenie Utwórz.

Wyniki

Przejdź do pozycji Wnioski i wyszukaj show me sales by product. Wybierz pasujący wynik. We Właściwościach wniosku dostępna jest nowa właściwość Okres analizy.Wybierz ją, a następnie wybierz Latest month, aby zastosować okres do wykresu.

Okres kalendarzowy Latest month zastosowany do wykresu we Wnioskach

Insights chart with Month comparison calendar period applied. A bar chart is displayed showing the sum of Sales by Product name. Products have two sum of Sales bars, one for December 2020 and one for November 2020

Następnie zastosuj okres kalendarzowy Recent year.

Ostatni roczny okres kalendarzowy zastosowany do wykresu we Wnioskach.

Insights chart with Month comparison calendar period applied. A bar chart is displayed showing the sum of Sales by Product name. Products have two sum of Sales bars, one for the current year and one for the previous year

Insight Advisor oferuje dwa dodatkowe typy analizy, kiedy dostępne są okresy kalendarzowe: zmiany okresowe i wyniki za okres względem celu. Oferują one zestaw wykresów do analizy okresu i jego zmian.

Kliknij Eksploruj analizę w sekcji Okres analizy. Do wyboru są dwie analizy. Najpierw wybierz Zmiany okresowe. Zmiany okresowe przedstawiają wskaźnik KPI i wykres słupkowy zmian delty sum(Sales) między dwoma okresami. W razie małej liczby wymiarów zamiast wykresu słupkowego wyświetlany jest wykres wodospadowy wariancji.

Analiza zmian okresowych

A screenshot of the period changes analysis. A KPI shows the change in the sum(Sales) detla between 2020 December and 2020 November. A bar chart shows the changes for each product between 2020 November and 2020 December. A scatter plot shows the sum of sales changes by product name by overall contribution and amount between 2020 November and 2020 December.

Kliknij Zamknij i przewiń z powrotem do wykresu słupkowego. Kliknij Eksploruj analizę i wybierz tym razem pozycję Szczegółowa analiza okresu. Dostarcza okresowe wyniki względem celu. Wyświetla cztery wykresy, które mierzą, czy cele zostały osiągnięte w tym okresie. Możesz dostosować parametry, aby zdefiniować, na czym polega osiągnięcie, prawie osiągnięcie i nieosiągnięcie celu, we Właściwościach wniosku.

Analiza wyników za okres względem celu

Period performance against target analysis for the sum of Sales by product name. Four charts are displayed. A gauge shows how the target was met overall. A pie chart shows the percentage that met or missed the target. A table shows product name by product name the sales results and if they met or missed the target. A bar shart shows the change the sum of sales by productname for 2020 November and 2020 December.

W sekcji Parametr ustaw limit nieosiągnięcia celu na 100 oraz limit osiągnięcia celu na 105. Szczegółowa analiza okresu zaktualizuje się z uwzględnieniem nowych celów.

Zaktualizowana analiza wyników za okres względem celu

The updated performance against target analysis, showing the tables updated for the threshold of missing a target being 100 and the theshold of meeting a target being 105.

Jak widać, okresy kalendarzowe umożliwiają użytkownikom aplikacji szybkie przeglądanie różnych interesujących ich okresów w programie Insight Advisor.