Przeskocz do zawartości głównej

Delimiter is

NA TEJ STRONIE

Delimiter is

W przypadku rozdzielanych plików tabel można określić dowolny ogranicznik przy użyciu określnika delimiter is. Określnik ten ma zastosowanie tylko do rozdzielanych plików .txt.

Syntax:  

delimiter is char

Arguments:  

Argument Opis

char

Określa pojedynczy znak ze znaków 127 ASCII.

Ponadto można użyć następujących wartości:

'\t'

reprezentuje znak tabulacji, z cudzysłowami lub bez.
'\\' reprezentuje ukośnik odwrotny ( \ ).
'spaces' reprezentuje wszystkie kombinacje co najmniej jednej spacji. Znaki niedrukowalne o wartości ASCII poniżej 32, z wyjątkiem CR i LF, będą interpretowane jako spacje.

Jeśli nie określono inaczej, przyjmuje się założenie, że plik jest w formacie delimiter is ','.

Example:  

LOAD * from a.txt (utf8, txt, delimiter is ',' , embedded labels);

See also