Przeskocz do zawartości głównej

Dołączanie plików danych i dodawanie danych do aplikacji

Pliki danych można dołączać do aplikacji, a następnie można używać tych danych w aplikacji.

Plik jest dostępny tylko w aplikacji, do której jest dołączony. Nie ma połączenia z oryginalnym plikiem danych, w razie zaktualizowania pliku oryginalnego trzeba zatem odświeżyć plik dołączony.

Ostrzeżenie:

Aby uniknąć ujawnienia zastrzeżonych danych, należy przed opublikowaniem aplikacji usunąć wszystkie dołączone pliki, względem których obowiązują ustawienia dostępu do sekcji.

W przypadku publikacji aplikacji dołączone pliki są dodawane do publikacji. Jeśli publikowana aplikacja zostanie skopiowana, dołączone pliki zostaną dodane do kopii. Jeśli jednak względem dołączonych plików danych zastosowano ograniczenia dostępu do sekcji, wówczas ustawienia dostępu do sekcji nie zostaną zachowane w przypadku skopiowania plików, dzięki czemu użytkownicy skopiowanej aplikacji będą widzieć wszystkie dane w dołączonych plikach.

Więcej informacji o dostępie do sekcji zawiera temat Zarządzanie bezpieczeństwem przy użyciu dostępu do sekcji.

Ograniczenia

 • Maksymalny rozmiar pliku dołączanego do aplikacji wynosi 50 MB.
 • Maksymalny łączny rozmiar plików dołączonych do aplikacji, w tym plików graficznych załadowanych do biblioteki multimediów, wynosi 200 MB.
 • Dołączanie plików w Qlik Sense Desktop jest niemożliwe.

Szybkie dołączanie kilku plików danych

Najszybszym i w większości przypadków najłatwiejszym sposobem dołączenia i dodania zestawu plików danych do aplikacji jest upuszczenie tych plików w aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

 • Upuść co najmniej jeden plik danych w swojej aplikacji.

  Pliki zostaną załadowane i dołączone do aplikacji oraz dodane do modelu danych.

Po dołączeniu plików w opisany powyżej sposób program Qlik Sense podejmuje próbę wybrania optymalnych ustawień na potrzeby ładowania danych (na przykład rozpoznaje osadzone nazwy pól, ograniczniki pól lub zestawy znaków). Jeśli tabela została dodana z nieoptymalnymi ustawieniami, można je skorygować. W tym celu należy otworzyć tę tabelę w edytorze tabeli i kliknąć polecenie Wybierz dane ze źródła.

Uwaga: Nie jest możliwe upuszczenie plików w edytorze ładowania danych lub w przeglądarce modelu danych.

Więcej informacji o tabelach zawiera temat Edytowanie tabeli.

Dołączanie jednego pliku danych

Pliki danych można dołączać pojedynczo. W ten sposób uzyskuje się większą kontrolę nad ustawieniami importu plików, na przykład osadzonymi nazwami pól, ogranicznikami pól lub zestawami znaków.

Ostrzeżenie:

W Menedżerze danych nie dodawaj tabeli, która została już dodana w edytorze ładowania danych jako tabela skryptowa z taką samą nazwą i takimi samymi kolumnami.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację.
 2. Otwórz Menedżera danych i kliknij ikonę ú. Możesz również kliknąć opcję Dodaj dane w menu ¨.
 3. Upuść tam plik danych lub kliknij i wybierz plik do załadowania z komputera.

  Próba dołączenia pliku o takiej samej nazwie jak nazwa pliku już dołączonego spowoduje wyświetlenie monitu o zastąpienie pliku dołączonego nowym plikiem.

  Uwaga: Każdy dołączony plik musi mieć unikatową nazwę.
 4. Wybierz tabele i pola do załadowania.

  Więcej informacji zawiera temat Wybieranie pól danych.

 5. Jeśli chcesz wybrać podzbiór danych zawartych w wybranych polach, opcjonalnie możesz zastosować filtr danych.

  Jeśli Twoje źródło danych jest plikiem, wybierz opcję Filtry. Obok tabeli, do której chcesz dodać filtr, kliknij opcję Dodaj filtr, następnie wybierz filtr, wybierz warunek i wprowadź wartość, według której będzie przebiegać filtrowanie. Więcej informacji zawiera temat Filtrowanie danych z plików.

  Uwaga:

  Qlik Sense nie obsługuje filtrów dotyczących pól danych z plików QVD .

  Należy pamiętać, że:

  • Względem tego samego pola można zastosować wiele filtrów.
  • Filtry można usunąć w widoku Asocjacje w Menedżerze danych lub w obszarze Wybierz dane ze źródła. Aby zmiany zaczęły obowiązywać, należy przeładować dane, klikając przycisk Ładuj dane.
 6. Kliknij polecenie Dodaj dane, aby otworzyć dane w widoku Asocjacje w menedżerze danych. Umożliwi to dodawanie źródeł danych, przekształcanie danych i tworzenie asocjacji tabel w Menedżerze danych.

  Kliknięcie polecenia Dodaj dane powoduje domyślnie włączenie profilowania danych. Funkcja profilowania danych:

  • Rekomenduje asocjacje danych.
  • Automatycznie kwalifikuje pola wspólne między tabelami. To powoduje dodanie unikalnego prefiksu opartego na nazwie tabeli.
  • Mapuje pola daty i godziny do autoCalendar.

  Asocjacje między tabelami na podstawie nazw pól wspólnych nie są tworzone automatycznie. Asocjacje tabel można tworzyć w widoku Asocjacje.

  Porada: Aby ładować dane bezpośrednio do aplikacji, kliknij ikonę ¥ i wyłącz profilowanie danych. To spowoduje również przeładowanie wszystkich istniejących danych ze źródeł danych w momencie dodania danych. Asocjacje między tabelami zostaną utworzone automatycznie na podstawie nazw pól wspólnych. Pola daty i czasu nie zostaną utworzone.

  Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie asocjacjami danych.

 7. Po zakończeniu przygotowywania danych kliknij polecenie Ładuj dane. W razie wykrycia poważnych problemów należy je rozwiązać w Menedżerze danych przed załadowaniem danych do aplikacji.

  Więcej informacji zawiera temat Rozwiązywanie problemów — ładowanie danych.

Usuwanie dołączonego pliku

W przypadku usuwania tabeli opartej na dołączonym pliku w Menedżerze danych tabela ta jest usuwana z modelu danych, ale dołączony plik danych pozostaje w aplikacji. Plik danych można też usunąć z aplikacji trwale.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację.
 2. Otwórz Menedżera danych i kliknij ikonę ú.

 3. Kliknij opcję à Dołączone pliki.
 4. Usuń odpowiedni plik.

Plik danych został trwale usunięty z aplikacji.

Ostrzeżenie: W przypadku usunięcia dołączonego pliku używanego w aplikacji nie można przeładować aplikacji, dopóki nie zostaną usunięte odniesienia do pliku w Menedżerze danych lub w skrypcie ładowania. Skrypty ładowania można edytować w edytorze ładowania danych.

Przeładowywanie danych z dołączonego pliku

Plik przesłany do aplikacji jest do niej dołączony. Jest on dostępny tylko dla tej aplikacji.

Nie ma żadnego połączenia z oryginalnym plikiem danych. Jeśli plik oryginalny zostanie zaktualizowany, konieczne jest odświeżenie pliku dołączonego do aplikacji. Następnie można załadować zaktualizowane dane do aplikacji. Po przeładowaniu danych w Menedżerze danych kliknij opcję ô (Odśwież dane ze źródła), aby zobaczyć zaktualizowane dane w widoku tabeli.

Ostrzeżenie:

W Menedżerze danych nie dodawaj tabeli, która została już dodana w edytorze ładowania danych jako tabela skryptowa z taką samą nazwą i takimi samymi kolumnami.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację.
 2. Otwórz Menedżera danych i kliknij ikonę ú.

 3. Kliknij opcję à Dołączone pliki.
 4. Zastąp istniejący plik. Zaktualizowany plik musi mieć taką samą nazwę jak plik pierwotny. Zawartość pliku danych zostanie odświeżona.
 5. Kliknij polecenie Dodaj dane. Kliknij przycisk ¥, aby upewnić się, że profilowanie danych jest włączone.
 6. Kliknij tabelę w widoku Asocjacje lub widoku Tabele.
 7. Kliknij przycisk ô, aby zaktualizować dane.
 8. Kliknij polecenie Ładuj dane, aby przeładować dane w aplikacji.
Ostrzeżenie: Jeśli dokonano zmian struktury pól w pliku danych, czyli usunięto lub zmieniono nazwy tych pól, może to mieć wpływ na model danych w aplikacji, zwłaszcza wówczas, gdy dotyczy to pól użytych na potrzeby asocjacji między tabelami.